Unicode 5.2
Character Definition vigorous ; with great strength
Pinyin KUAI4 KUANG4 WANG4 Jyutping fai3

Unicode 5.2
Character Definition ( same as ) a lump , a piece of , a fraction
Pinyin KUAI4 Jyutping faai3

Unicode 5.2
Character Definition ( same as ) a lump of earth ; a lump , rugged ; uneven
Pinyin KUAI4 Jyutping fai3

Unicode 5.2
Character Definition lump on the hills , rugged ; rough ; rough , lofty ; steep , the dejection one feels at heart
Pinyin KUAI4 KUI3 WEI3 Jyutping fai3 fan4 fan6

Unicode 5.2
Character Definition gentle ; mild ; temperate , tender ; loving ; caressing
Pinyin KUAI4 NAN4 Jyutping nan6

Unicode 5.2
Character Definition ( simplified form of ) to open , as an ulcer or sore ; bursting of an abscess ; inflamed ; inflammation
Pinyin KUAI4 KUI4 Jyutping kui2
Traditional U+6BA8

Unicode 5.2
Character Definition small bamboo whose joints are three feet apart , used for arrows
Pinyin KUAI4 Jyutping faai3

Unicode 5.2
Character Definition to eat , (( non-classical form of ) minced meat
Pinyin KUAI4 Jyutping kui2

Unicode 5.2
Character Definition boneware used to comb the hair , to bind the hair , ( same as ) hair tied in a knot for the mourning rites
Pinyin KUAI4 Jyutping kui2

Unicode 5.2
Character Definition to take breath ; snoring ; snorting
Pinyin KUAI4 Jyutping fai3

Unicode 5.2
Character Definition go-between , broker , proxy
Pinyin KUAI4 Jyutping kui2
Traditional U+5108

Unicode 5.2
Character Definition go-between , broker , proxy
Pinyin KUAI4 Jyutping kui2 On KAI KE Kun NAKAGAI Korean KOY Viet cúi
Simplified U+4FA9

Unicode 5.2
Character Definition dirt clod ; piece
Pinyin KUAI4 On KAI KE Kun TSUCHIKURE Korean KOY
Variant U+584A

Unicode 5.2
Character Definition swallow , gulp down ; greedy
Pinyin KUAI4 Jyutping faai3
Traditional U+5672

Unicode 5.2
Character Definition swallow , gulp down ; greedy
Pinyin KUAI4 Jyutping faai3 On KUWAI KE WAI E KATSU KACHI Kun NODO SUSURU KOKOROYOI AKARUI Hangul Korean KHWAY Viet gọi
Simplified U+54D9

Unicode 5.2
Character Definition piece , lump ; dollar
Pinyin KUAI4 Jyutping faai3 On KAI
Traditional U+584A

Unicode 5.2
Character Definition piece , lump ; dollar
Pinyin KUAI4 Jyutping faai3 On KAI Kun KATAMARI TSUCHIKURE Hangul Korean KOY Tang kuɑ̀i Viet khối
Simplified U+5757 Variant U+51F7

Unicode 5.2
Character Definition to fall in ruins , to collapse , to overthrow ; decayed , ruined , lost
Pinyin KUAI4 TUI2 Jyutping teoi4

Unicode 5.2
Character
Pinyin KUAI4 Jyutping kui2 kwui2 On KAI KE Kun MAGUSAGURA KURA Hangul Korean KOY

Unicode 5.2
Character Definition rapid , quick , speedy , fast ; soon
Pinyin KUAI4 Jyutping faai3 On KAI Kun KOKOROYOI Hangul Korean KHWAY Tang kuài Viet khoái

Unicode 5.2
Character Definition Chinese cypress , Chinese juniper
Pinyin KUAI4 GUI4 HUI4 Jyutping kui2 On KAI Kun HINOKI Korean HOY
Traditional U+6A9C

Unicode 5.2
Character
Pinyin KUAI4

Unicode 5.2
Character Definition irrigation ditch , trench ; river
Pinyin KUAI4 Jyutping kui2
Traditional U+6FAE

Unicode 5.2
Character Definition irrigation ditch , trench ; river
Pinyin KUAI4 HUI4 HUA2 Jyutping kui2 On KAI KE WAI E Hangul Korean HOY Viet gội
Simplified U+6D4D

Unicode 5.2
Character Definition sly , cunning , crafty
Pinyin KUAI4 HUA2 Jyutping kui2 On KAI Kun WARUGASHIKO Hangul Korean HOY KHWAY
Simplified U+72EF Variant U+733E

Unicode 5.2
Character
Pinyin KUAI4 GUI4 HUI4 Jyutping fui2 kui2 wui6

Unicode 5.2
Character Definition chopsticks
Pinyin KUAI4 Jyutping faai3 On KAI Kun HASHI

Unicode 5.2
Character
Pinyin KUAI4 On KAI KE Kun NUKA

Unicode 5.2
Character Definition minced meat or fish
Pinyin KUAI4 Jyutping kui2
Traditional U+81BE

Unicode 5.2
Character Definition minced meat or fish
Pinyin KUAI4 Jyutping kui2 On KAI Kun NAMASU Hangul Korean HOY Tang guɑ̀i Viet gỏi
Simplified U+810D

Unicode 5.2
Character Definition state in today's Henan province
Pinyin KUAI4 Jyutping kui2
Traditional U+9136

Unicode 5.2
Character Definition state in today's Henan province
Pinyin KUAI4 Jyutping kui2 On KAI KE Korean HOY
Simplified U+90D0

Unicode 5.2
Character Definition gallop
Pinyin KUAI4 JUE2 Jyutping kyut3 On KETSU KECHI GAI KE Kun RABA
Simplified U+2B61D

Unicode 5.2
Character Definition to make a top knot ; ( Cant .) 鬅鬠 , to be slovenly dressed
Pinyin KUAI4 KUO4 Jyutping kut3 zang3 On KATSU GACHI KAI KE Kun TABANERU MOTOYUI Korean KWAL Viet xoáy

Unicode 5.2
Character Definition minced fish ; hash
Pinyin KUAI4 Jyutping kui2 On KAI Kun NAMASU Hangul Korean HOY Viet gỏi
Simplified U+9C99

Unicode 5.2
Character Definition minced fish ; hash
Pinyin KUAI4 Jyutping kui2 On KAI Kun NAMASU
Traditional U+9C60

𫐆
Unicode 5.2
Character 𫐆 Definition to gallop ; a mule
Pinyin KUAI4 JUE2 Jyutping kyut3
Traditional U+8F63

CEDict 100318
Traditional Simplified
Pinyin kuai4
English broker

CEDict 100318
Traditional Simplified
Pinyin Kuai4
English surname Kuai

CEDict 100318
Traditional Simplified
Pinyin kuai4
English throat ; to swallow

CEDict 100318

塊兒八毛
CEDict 100318
Traditional 塊兒八毛 Simplified 块儿八毛
Pinyin kuai4 r5 ba1 mao2
English one yuan or less ; around 80 cents or one dollar

塊壘
CEDict 100318
Traditional 塊壘 Simplified 块垒
Pinyin kuai4 lei3
English gloom ; a lump on the heart

塊根
CEDict 100318
Traditional 塊根 Simplified 块根
Pinyin kuai4 gen1
English starchy tuber on roots of plants

塊煤
CEDict 100318
Traditional 塊煤 Simplified 块煤
Pinyin kuai4 mei2
English lump coal

塊狀
CEDict 100318
Traditional 塊狀 Simplified 块状
Pinyin kuai4 zhuang4
English lump

塊莖
CEDict 100318
Traditional 塊莖 Simplified 块茎
Pinyin kuai4 jing1
English starchy tuber on stem of plants

塊菌
CEDict 100318
Traditional 塊菌 Simplified 块菌
Pinyin kuai4 jun4
English truffle ( edible root fungus )

塊規
CEDict 100318
Traditional 塊規 Simplified 块规
Pinyin kuai4 gui1
English a gauge block ( block for accurate measurement )

塊頭
CEDict 100318
Traditional 塊頭 Simplified 块头
Pinyin kuai4 tou2
English size ; body size

Records 1 - 50 of 100 retrieved in 193 ms