Unicode 5.2
Character Definition above
Pinyin SHANG4 SHANG3 On SHOU Kun UE KAMI Korean SANG
Variant U+4E0A

Unicode 5.2
Character Definition assist , aid , rescue
Pinyin CHENG2 Jyutping sing4 On SHOU JOU Kun SUKUU TASUKERU Hangul Korean SUNG Tang *zhiəng zhiəng Viet thừa

Unicode 5.2
Character Definition surname of the mother of Mencius
Pinyin ZHANG3 Jyutping zoeng2 On SHOU Viet kẻ

Unicode 5.2
Character Definition excited
Pinyin ZHONG1 Jyutping zung1 On SHOU SHU Kun OOYAKE OSORERU Hangul Korean CONG

Unicode 5.2
Character Definition continue , carry on ; hand down ; to join
Pinyin SHAO4 On SHOU JOU Kun TASUKERU Hangul Korean SO

Unicode 5.2
Character Definition if , supposing , in event of
Pinyin TANG3 CHANG2 Jyutping soeng4 tong2 On SHOU TOU Kun MOSHI TACHIMOTOHORU Hangul Korean TANG Tang tɑ̌ng Viet thẳng

Unicode 5.2
Character Definition guide , leader ; lead , introduce
Pinyin CHANG4 CHANG1 Jyutping coeng1 coeng3 On SHOU Kun WAZAOGI Hangul Korean CHANG Tang *chiɑ̀ng chiɑ̀ng Viet xướng

Unicode 5.2
Character Definition beautiful , handsome ; woman
Pinyin JIE2 Jyutping zip3 zit3 On SHOU Kun SATOI SUKOYAKA HAYAI TSUGUSOSHIRU Hangul Korean CHEP

Unicode 5.2
Character
Pinyin SONG1 On SHOU SHU Kun OKOTARU NONOSHIRU

Unicode 5.2
Character Definition state
Pinyin CHENG1 Jyutping cing1 On SHOU Kun AGERU Korean CHING

Unicode 5.2
Character
Pinyin ZHONG4 Jyutping zung2 On SHOU SHU TOU Kun KODOMO Korean TONG Viet chổng

Unicode 5.2
Character
Pinyin SONG3 Jyutping sung2 On SHOU SHU SOU Kun HAYAISAMA Viet tuồng

Unicode 5.2
Character Definition wound , injury ; fall ill from
Pinyin SHANG1 Jyutping soeng1 On SHOU Kun KIZU ITAMU Hangul Korean SANG Tang *shiɑng shiɑng Viet thương
Simplified U+4F24

Unicode 5.2
Character Definition terror-stricken
Pinyin ZHANG1 Jyutping zoeng1 On SHOU Kun ODOROKU Hangul Korean CANG

Unicode 5.2
Character
Pinyin CHANG3 On SHOU Kun HIROI

Unicode 5.2
Character
Pinyin QIAO4 On SHOU Kun NAGAISAMA

Unicode 5.2
Character Definition repay , recompense ; restitution
Pinyin CHANG2 Jyutping coeng4 soeng4 On SHOU Kun TSUGUNAU TSUGUNAI Hangul Korean SANG
Simplified U+507F

Unicode 5.2
Character
Pinyin RANG2 Jyutping joeng4 On SHOU SOU Kun YORU SAMAYOU Korean SANG

Unicode 5.2
Character Definition a surname
Pinyin XIAN3 Jyutping sin2 On SHOU Kun SAMUI

Unicode 5.2
Character Definition dewdrop ; icicle
Pinyin SONG1 SONG4 On SHOU SHU SOU SU Kun TSURARA Korean SONG

Unicode 5.2
Character Definition destroy , exterminate , annihilate
Pinyin JIAO3 CHAO1 Jyutping caau1 ziu2 On SHOU SOU Kun TATSU TORU Hangul Korean CHO Viet tiễu
Variant U+52E6

Unicode 5.2
Character Definition encourage ; to excel ; excellent
Pinyin SHAO4 Jyutping siu6 On SHOU Kun TSUTOMERU Hangul Korean CHO

Unicode 5.2
Character Definition victory ; excel , be better than
Pinyin SHENG4 SHENG1 Jyutping sing1 sing3 On SHOU Kun KATSU MASARU TAERU Hangul Korean SUNG Tang *shiə̀ng Viet thắng
Simplified U+80DC

Unicode 5.2
Character
Pinyin JIANG4 On SHOU Kun TAKUMI Korean CANG

Unicode 5.2
Character Definition craftsman , artisan ; workman
Pinyin JIANG4 Jyutping zoeng6 On SHOU Kun TAKUMI Hangul Korean CANG Tang dzhiɑ̀ng

Unicode 5.2
Character Definition arise , go up ; hoist ; advance
Pinyin SHENG1 Jyutping sing1 On SHOU Kun MASU NOBORU Hangul Korean SUNG Tang *shiəng Viet thăng
Variant U+6607

Unicode 5.2
Character
Pinyin JI2 On SHOU Kun ATSUMARU Korean CIP

Unicode 5.2
Character Definition eminent , lofty ; beautiful ; surname
Pinyin SHAO4 Jyutping siu6 On SHOU JOU Kun TAKAI Hangul Korean SO Viet ngoẹo

Unicode 5.2
Character Definition factory , plant , workshop , mill
Pinyin CHANG3 Jyutping cong2 On SHOU Kun UMAYA
Variant U+5EE0

Unicode 5.2
Character Definition imperial decree ; summon
Pinyin ZHAO4 SHAO4 Jyutping siu6 ziu6 On SHOU Kun MESU Hangul Korean SO CO Tang djhiɛ̀u Viet chịu

Unicode 5.2
Character Definition gallon ; quart
Pinyin SHENG1 Jyutping sing1 On SHOU Kun GARON KUOTO Korean SUNG

Unicode 5.2
Character Definition smile , laugh , giggle ; snicker
Pinyin XIAO4 On SHOU Kun SAKU WARAU SAKI Korean SO
Variant U+7B11

Unicode 5.2
Character Definition whistle , blow whistle ; chirp
Pinyin SHAO4 Jyutping saau3 On SHOU Kun MIHARI Hangul Korean CHO SO

Unicode 5.2
Character Definition sing , chant , call ; ditty , song
Pinyin CHANG4 Jyutping coeng3 On SHOU Kun TONAERU UTAU UTA Hangul Korean CHANG Tang *chiɑ̀ng Viet xướng

Unicode 5.2
Character Definition commerce , business , trade
Pinyin SHANG1 Jyutping soeng1 On SHOU Kun AKINAU Hangul Korean SANG Tang *shiɑng Viet thương

Unicode 5.2
Character Definition choke by smoke ; irritates nose
Pinyin QIANG1 QIANG4 Jyutping coeng1 coeng3 On SHOU SOU Kun TSUIBAMU MUSERU TSUMARU Korean CHANG
Simplified U+545B

Unicode 5.2
Character Definition taste ; experience , experiment
Pinyin CHANG2 Jyutping soeng4 On SHOU JOU Kun NAMERU KOKOROMIRU KATTE Hangul Korean SANG Tang *zhiɑng
Simplified U+5C1D

Unicode 5.2
Character Definition roar , howl , scream ; whistle
Pinyin XIAO4 CHI4 On SHOU SHITSU SHUU Kun USOBUKU MOGUBUKU Korean SO
Variant U+562F

Unicode 5.2
Character Definition roar , howl , scream ; whistle
Pinyin XIAO4 Jyutping siu3 On SHOU SHITSU Kun USOBUKU Hangul Korean SO Tang *sèu
Simplified U+5578 Variant U+5628

Unicode 5.2
Character Definition taste
Pinyin CHANG2 Jyutping soeng4 On SHOU Kun NAMERU

Unicode 5.2
Character Definition move lips as when speaking ; hesitation
Pinyin NIE4 Jyutping zip3 On SHOU Kun SASAYAKU Hangul Korean SEP YEP
Simplified U+55EB

Unicode 5.2
Character
Pinyin CHONG3 On SHOU CHUU

Unicode 5.2
Character Definition a raised path between field which acts as a dyke
Pinyin CHENG2 Jyutping sing4 On SHOU

Unicode 5.2
Character
Pinyin ZHONG4 On SHOU SHU Kun TSUTSUMI KURO AZE

Unicode 5.2
Character Definition a raised path between fields , a dike
Pinyin CHENG2 Jyutping sing4 On SHOU JOU Kun AZE KURO TSUTSUMI Hangul Korean SUP

Unicode 5.2
Character
Pinyin CHENG2 On SHOU

Unicode 5.2
Character
Pinyin ZHANG1 Jyutping ging2 On SHOU Kun HUSEGU Tang *giæ̌ng

Unicode 5.2
Character
Pinyin QIANG3 On SHOU SAU Kun MOTORU

Unicode 5.2
Character Definition wet tilth
Pinyin SHANG1 On SHOU

Unicode 5.2
Character Definition wall
Pinyin QIANG2 Jyutping coeng4 On SHOU Kun KAKI Hangul Korean CANG Viet tường
Simplified U+5899 Variant U+7246

Records 1 - 50 of 100 retrieved in 1013 ms