Unicode 5.2
Character Definition old age , long life ; lifespan
Pinyin SHOU4 Jyutping sau6 On JU SU SHUU JUU Kun KOTOBUKI HISASHII KOTOOGU Hangul Korean SWU Tang zhiòu zhiǒu Viet thọ
Simplified U+5BFF
Mathews: Chinese-English Dictionary 5846

Unicode 5.2
Character Definition peel , peel off , to shell , strip
Pinyin BO1 BAO1 Jyutping bok1 mok1 On HAKU Kun HAGU MUKU HAGERU Hangul Korean PAK Tang pak Viet bóc
Simplified U+5265
KS X 1001:1992 5846

Unicode 5.2
Character Definition marry ; be on friendly terms with
Pinyin GOU4 Jyutping gau3 On KOU Kun YOSHIMI Hangul Korean KWU
KS X 1002:1991 5846

Unicode 5.2
Character
Pinyin YUAN2 Jyutping jyun4 On GEN GAN Kun IMORI
JIS X 0212-1990 5846

Unicode 5.2
Character Definition a land-crab
Pinyin PENG2 Jyutping paang4 Hangul Korean PHAYNG
PRC Telegraph Code 5846 Taiwan Telegraph 5846

Unicode 5.2
Character Definition forget ; lie , cheat , deceive
Pinyin XUAN1 Jyutping hyun1 On KEN Kun UTSUWARU WASURERU Hangul Korean HWEN
Simplified U+8C16
GB 12345-90 5846

Unicode 5.2
Character Definition change , transform , alter ; rebel
Pinyin BIAN4 Jyutping bin3 On HEN Kun KAWARU Hangul Korean PYEN Tang byɛ̀n Viet biến
Simplified U+53D8 Variant U+5909
JIS X 0208-1990 5846

Unicode 5.2
Character Definition forget ; lie , cheat , deceive
Pinyin XUAN1 Jyutping hyun1
Traditional U+8AFC
GB 2312-80 5846

𤠔
Unicode 5.2
Character 𤠔
KPS 10721-2000 5846

Unicode 5.2
Character
Variant U+58EA
Unicode Code Point 5846

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin zou3 Reading On ソウ Reading Kun はし .る Reading Korean ju Reading Korean
Meaning walk ; go on foot ; run ; leave
Dictionary dr_nelson_n 5846

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin tai4 Reading On タイ
Dictionary dr_moro 5846

Unicode 12.1
Character Definition old age , long life ; lifespan
Pinyin shòu Jyutping sau6 On JU SU SHUU JUU Kun KOTOBUKI HISASHII KOTOOGU Hangul : 0E Korean SWU Tang zhiòu zhiǒu Viet thọ
Simplified U+5BFF
Mathews: Chinese-English Dictionary 5846

Unicode 12.1
Character Definition peel , peel off , to shell , strip
Pinyin Jyutping bok1 mok1 On HAKU Kun HAGU MUKU HAGERU Hangul : 0N Korean PAK Tang pak Viet bóc
Simplified U+5265
KS X 1001:1992 5846

Unicode 12.1
Character Definition marry ; be on friendly terms with
Pinyin gòu Jyutping gau3 On KOU Kun YOSHIMI Hangul : 1N Korean KWU
KS X 1002:1991 5846

Unicode 12.1
Character
Pinyin yuán Jyutping jyun4 On GEN GAN Kun IMORI
JIS X 0212-1990 5846

Unicode 12.1
Character Definition a small land crab
Pinyin péng Jyutping paang4 On HOU BYOU Hangul : 1N Korean PHAYNG
Taiwan Telegraph 5846

Unicode 12.1
Character Definition change , transform , alter ; rebel
Pinyin biàn Jyutping bin3 On HEN Kun KAWARU Hangul : 0E Korean PYEN Tang byɛ̀n Viet biến
Simplified U+53D8
JIS X 0208-1990 5846

Unicode 12.1
Character Definition forget ; lie , cheat , deceive
Pinyin xuān Jyutping hyun1
Traditional U+8AFC
GB 2312-80 5846

Unicode 12.1
Character
Pinyin wān
Variant U+58EA
Unicode Code Point 5846

KanjiDic2 200217
Literal
Reading Pinyin zou3 Reading On ソウ Reading Kun はし .る Reading Korean ju Reading Korean
Meaning walk ; go on foot ; run ; leave
Dictionary dr_nelson_n 5846

KanjiDic2 200217
Literal
Reading Pinyin tai4 Reading On タイ
Dictionary dr_moro 5846

𤠔
Unicode 12.1
Character 𤠔
KPS 10721-2000 5846

Unicode 12.1
Character Definition forget ; lie , cheat , deceive
Pinyin xuān Jyutping hyun1 On KEN Kun UTSUWARU WASURERU Hangul : 1N Korean HWEN
Simplified U+8C16
GB 12345-90 5846

Unicode 12.1
Character Definition a land-crab
Pinyin péng Jyutping paang4 Hangul : 1N Korean PHAYNG
PRC Telegraph Code 5846Records 1 - 27 of 27 retrieved in 457 ms