Unicode 5.2
Character Definition sugar ; candy ; sweets
Pinyin TANG2 Jyutping tong2 tong4 On TOU Kun AME SATOU Hangul Korean TANG THANG Viet đường
Variant U+FA03
Mathews: Chinese-English Dictionary 6121

Unicode 5.2
Character Definition sugar ; sugared ; candy ; crystallized sweetmeats
Pinyin TANG2 On TOU DOU Kun AME Hangul Korean TANG
Variant U+7CD6
Mathews: Chinese-English Dictionary 6121

Unicode 5.2
Character Definition epilepsy , convulsions
Pinyin XIAN2 Hangul Korean KAN
GB 7590-87 6121

Unicode 5.2
Character Definition pestle
Pinyin DUI4 DUI1 Jyutping deoi3 On TAI Kun USU Hangul Korean TAY Tang duə̀i
KS X 1002:1991 6121

Unicode 5.2
Character Definition river in Shandong ; space inside
Pinyin BENG1 Jyutping bang1 On HOU HYOU Kun MATSURI Hangul Korean PHAYNG
KPS 10721-2000 6121

Unicode 5.2
Character Definition caryopteris divaricata
Pinyin YOU2 Jyutping jau4
Traditional U+8555
GB 2312-80 6121

Unicode 5.2
Character Definition caryopteris divaricata
Pinyin YOU2 Jyutping jau4 On YUU Kun KARIGANESO KUSAMI Hangul Korean YU
Simplified U+83B8
GB 12345-90 6121

Unicode 5.2
Character Definition coarse , rough , rude
Pinyin CU1 Jyutping cou1 On SO ZO SOU JOU Kun ARAI
JIS X 0212-1990 6121

Unicode 5.2
Character Definition obituary ; give notice of death
Pinyin FU4 Jyutping fu6 On FU Kun SHIRASE Hangul Korean PWU Viet phó
Simplified U+8BA3
KS X 1001:1992 6121

Unicode 5.2
Character Definition execute , kill , put to death ; punish
Pinyin ZHU1 Jyutping zyu1 On CHUU CHU Kun UTSU HOROBOSU KOROSU Hangul Korean CWU Tang djio Viet tru
Simplified U+8BDB
Taiwan Telegraph 6121

Unicode 5.2
Character Definition execute , kill , put to death ; punish
Pinyin ZHU1 Jyutping zyu1
Traditional U+8A85
PRC Telegraph Code 6121

Unicode 5.2
Character Definition luxuriant ; dense , thick ; moody
Pinyin YU4 Jyutping wat1 On UTSU Kun SHIGERU Hangul Korean WUL Tang *qiuɛt
Simplified U+90C1 Variant U+9B30
JIS X 0208-1990 6121

Unicode 5.2
Character Definition oriental bullfinch , weaver bird ; Pyrrhula species ( various )
Pinyin XUE2 Jyutping hok6 On KAKU GAKU AKU Kun USO Hangul Korean HAK
Simplified U+9E34
GB 7589-87 6121

Unicode 5.2
Character Definition absent-minded , confused
Pinyin ZONG3 On SOU SU
Unicode Code Point 6121


KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin huan2 ; hai2 ; xuan2 Reading On カン Reading Kun かえ .る Reading Korean hwan ; seon Reading Korean ;
Meaning send back ; return Meaning fr renvoyer ; retour Meaning es volver ; regresar ; devolver Meaning pt devolver ; voltar
Dictionary dr_nelson_n 6121

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin du4 Reading On ト ; ツ Reading Kun ねた .む ; そね .む ; つも .る ; ふさ .ぐ Reading Korean tu Reading Korean
Meaning jealous ; envy
Dictionary dr_moro 6121

Unicode 12.1
Character Definition sugar ; candy ; sweets
Pinyin táng Jyutping tong2 tong4 On TOU Kun AME SATOU Hangul : 0E : 0N Korean TANG THANG Viet đường
Variant U+FA03
Mathews: Chinese-English Dictionary 6121

Unicode 12.1
Character Definition sugar ; sugared ; candy ; crystallized sweetmeats
Pinyin táng Jyutping tong4 On TOU DOU Kun AME Hangul : 1N Korean TANG
Variant U+7CD6
Mathews: Chinese-English Dictionary 6121

Unicode 12.1
Character Definition epilepsy , convulsions
Pinyin xián Jyutping gaan2 haan4 Hangul : 0N Korean KAN
GB 7590-87 6121

Unicode 12.1
Character Definition pestle
Pinyin duì Jyutping deoi3 On TAI Kun USU Hangul : 1N Korean TAY Tang duə̀i
KS X 1002:1991 6121

Unicode 12.1
Character Definition river in Shandong ; space inside
Pinyin bēng Jyutping bang1 On HOU HYOU Kun MATSURI Hangul : 1N Korean PHAYNG
KPS 10721-2000 6121

Unicode 12.1
Character Definition caryopteris divaricata
Pinyin yóu Jyutping jau4
Traditional U+8555
GB 2312-80 6121

Unicode 12.1
Character Definition caryopteris divaricata
Pinyin yóu Jyutping jau4 On YUU Kun KARIGANESO KUSAMI Hangul : 1N Korean YU
Simplified U+83B8
GB 12345-90 6121

Unicode 12.1
Character Definition coarse , rough , rude
Pinyin Jyutping cou1 On SO ZO SOU JOU Kun ARAI
JIS X 0212-1990 6121

Unicode 12.1
Character Definition obituary ; give notice of death
Pinyin Jyutping fu6 On FU Kun SHIRASE Hangul : 0N Korean PWU Viet phó
Simplified U+8BA3
KS X 1001:1992 6121

Unicode 12.1
Character Definition execute , kill , put to death ; punish
Pinyin zhū Jyutping zyu1 On CHUU CHU Kun UTSU HOROBOSU KOROSU Hangul : 0N Korean CWU Tang djio Viet tru
Simplified U+8BDB
Taiwan Telegraph 6121

Unicode 12.1
Character Definition execute , kill , put to death ; punish
Pinyin zhū Jyutping zyu1
Traditional U+8A85
PRC Telegraph Code 6121

Unicode 12.1
Character Definition luxuriant ; dense , thick ; moody
Pinyin Jyutping wat1 On UTSU Kun SHIGERU Hangul : 0N Korean WUL Tang *qiuɛt
Simplified U+90C1 Variant U+9B30
JIS X 0208-1990 6121

Unicode 12.1
Character Definition oriental bullfinch , weaver bird ; Pyrrhula species ( various )
Pinyin xué Jyutping hok6 On KAKU GAKU AKU Kun USO Hangul : 1N Korean HAK
Simplified U+9E34
GB 7589-87 6121

Unicode 12.1
Character Definition absent-minded , confused
Pinyin zǒng On SOU SU
Unicode Code Point 6121

KanjiDic2 200217
Literal
Reading Pinyin du4 Reading On ト ; ツ Reading Kun ねた .む ; そね .む ; つも .る ; ふさ .ぐ Reading Korean tu Reading Korean
Meaning jealous ; envy
Dictionary dr_moro 6121

KanjiDic2 200217
Literal
Reading Pinyin huan2 ; hai2 ; xuan2 Reading On カン Reading Kun かえ .る Reading Korean hwan ; seon Reading Korean ;
Meaning send back ; return Meaning fr renvoyer ; retour Meaning es volver ; regresar ; devolver Meaning pt devolver ; voltar
Dictionary dr_nelson_n 6121


Unicode 5.2
Character Definition mark , sign ; symbol ; number
Pinyin HAO4 HAO2 Jyutping hou4 hou6 On GOU KOU Kun SAKEBU YOBINA Hangul Korean HO Tang *hɑu hɑ̀u Viet hiệu
Simplified U+53F7

Unicode 12.1
Character Definition mark , sign ; symbol ; number
Pinyin hào Jyutping hou4 hou6 On GOU KOU Kun SAKEBU YOBINA Hangul : 0E Korean HO Tang *hɑu hɑ̀u Viet hiệu
Simplified U+53F7

Records 1 - 36 of 36 retrieved in 963 ms