Unicode 5.2
Character
Pinyin YIN1 On IN Kun KAGE KAGERU

Unicode 5.2
Character
Pinyin YIN1 On IN

Unicode 5.2
Character Definition to be dumb ; the sobbing of infants
Pinyin YIN1 YIN4 Jyutping jam1 On IN ON AN Kun OSHI SAKEBU ATSURUSAMA Hangul Korean UM Viet ầm

Unicode 5.2
Character
Pinyin YIN1 On IN

Unicode 5.2
Character
Pinyin YIN1 On IN Kun YORU Korean IN

Unicode 5.2
Character Definition cause , reason ; by ; because ( of )
Pinyin YIN1 Jyutping jan1 On IN Kun YORU CHINAMU YOTTE Hangul Korean IN Tang *qin Viet nhân

Unicode 5.2
Character Definition to restrain ; to dam a stream and change its direction ; a mound
Pinyin YIN1 Jyutping jan1 On SHYOU JU TOU ZU Kun HUSAGU

Unicode 5.2
Character Definition bury ; dam , block up
Pinyin YIN1 Jyutping jan1 On IN Kun FUSAGU Hangul Korean IN

Unicode 5.2
Character Definition relatives by marriage
Pinyin YIN1 Jyutping jan1 On IN Kun TOTSUGU Hangul Korean IN Viet nhân
Variant U+5A63

Unicode 5.2
Character Definition marriage connections , a bride
Pinyin YIN1 On IN Hangul Korean IN
Variant U+59FB

Unicode 5.2
Character
Pinyin YIN1 YIN2

Unicode 5.2
Character Definition comfortable , contented , peaceful
Pinyin YIN1 Jyutping jam1 jam4 On IN AN ON Kun YAWARAGU Hangul Korean UM

Unicode 5.2
Character Definition careful , anxious , attentive
Pinyin YIN1 Jyutping jan1 On IN Kun ITAMU NENGORO Hangul Korean UN Viet ân

Unicode 5.2
Character
Pinyin YIN1

Unicode 5.2
Character
Pinyin YIN1 YAN1 Jyutping jan1

Unicode 5.2
Character Definition many , great ; abundant , flourishing
Pinyin YIN1 YAN1 YIN3 Jyutping jan1 jan2 jin1 On IN AN Kun SAKAN Hangul Korean UN AN Tang *qiən qiə̌n qɛn Viet ân

Unicode 5.2
Character Definition hanging fog , misty
Pinyin YIN1 YAN2 Jyutping jan1 On IN Hangul Korean IN

Unicode 5.2
Character
Pinyin YIN1 YAN1 YE1 Jyutping jan1 On IN ETSU ECHI Kun SHIZUMU Hangul Korean IN

Unicode 5.2
Character
Pinyin YIN1

Unicode 5.2
Character Definition bury , sink , block up ; stain
Pinyin YIN1 YAN1 Jyutping jan1 jin1 On IN EN Kun SHIZUMU FUSAGU Hangul Korean IN

Unicode 5.2
Character
Pinyin YIN1 Hangul Korean UN

Unicode 5.2
Character Definition dumb , mute , unable speak
Pinyin YIN1 Jyutping jam1 On IN ON Kun OSHI Viet ốm

Unicode 5.2
Character Definition offer sacrifice ; sacrifice
Pinyin YIN1 Jyutping jan1 On IN EN Kun MATSURU Hangul Korean IN

Unicode 5.2
Character
Pinyin YIN1

Unicode 5.2
Character
Pinyin YIN1

Unicode 5.2
Character Definition matting ; coverlet ; cloudy
Pinyin YIN1 Jyutping jan1 On IN Hangul Korean IN

Unicode 5.2
Character
Pinyin YIN1

Unicode 5.2
Character Definition a cushion , mattress ; wormwood ; Skimmia japon
Pinyin YIN1 Jyutping jan1 On IN Kun SHITONE Hangul Korean IN Tang qin

Unicode 5.2
Character
Pinyin YIN1

Unicode 5.2
Character Definition mat , coverlet ; underwear
Pinyin YIN1 Jyutping jan1 On IN Kun MIGORO Hangul Korean IN

Unicode 5.2
Character
Pinyin YIN1 Jyutping jan1

Unicode 5.2
Character Definition indium
Pinyin YIN1 Jyutping jan1
Simplified U+94DF

Unicode 5.2
Character Definition indium
Pinyin YIN1 Jyutping jan1
Traditional U+92A6

Unicode 5.2
Character Definition curved , bent ; a curved wall
Pinyin YIN1 Jyutping jan1 On IN EN

Unicode 5.2
Character
Pinyin YIN1 YIN4 AN1 On IN Kun KAGE KAGEERU

Unicode 5.2
Character Definition 'female' principle ; dark ; secret
Pinyin YIN1 YIN4 AN1 Jyutping jam1
Traditional U+9670

Unicode 5.2
Character Definition 'female' principle ; dark ; secret
Pinyin YIN1 YIN4 AN1 Jyutping jam1 On IN ON AN Kun KAGE KAGERU KURAI Hangul Korean UM Tang *qim Viet âm
Simplified U+9634

Unicode 5.2
Character Definition small hill , mound ; bury ; dam
Pinyin YIN1 Jyutping jan1 On IN SHU JU TOU ZU Kun HUSAGU

Unicode 5.2
Character Definition shady , secret , dark ; mysterious ; cold ; the negative of female principle in nature
Pinyin YIN1 AN1 YIN4 Jyutping jam1 On IN Kun KAGE KAGEERU

Unicode 5.2
Character
Pinyin YIN1 Jyutping jam1

Unicode 5.2
Character
Pinyin YIN1 Jyutping jam1

Unicode 5.2
Character
Pinyin YIN1

Unicode 5.2
Character Definition sound , tone , pitch , pronunciation
Pinyin YIN1 YIN4 Jyutping jam1 On ON IN Kun OTO NE Hangul Korean UM Tang *qyim Viet âm

Unicode 5.2
Character
Pinyin YIN1 AN1 Jyutping am1 am2 ngam1

Unicode 5.2
Character
Pinyin YIN1

Unicode 5.2
Character Definition grey horse
Pinyin YIN1 Jyutping jan1 On IN Kun DOROASHIGE
Simplified U+9A83

Unicode 5.2
Character Definition grey horse
Pinyin YIN1 Jyutping jan1
Traditional U+99F0

Unicode 5.2
Character
Pinyin YIN1 YAN1 Jyutping jan1

CEDict 100318
Traditional Simplified
Pinyin yin1
English dumb

喑啞
CEDict 100318
Traditional 喑啞 Simplified 喑哑
Pinyin yin1 ya3
English hoarse ; raspy

Records 1 - 50 of 100 retrieved in 260 ms