Unicode 5.2
Character Definition raise voice , yell out loud , shout ; stammer
Pinyin NE5 NE4 NA4 Jyutping naap6 nat6 neot6 On TOTSU DOTSU Kun DOMORU Hangul Korean NWUL YEL
Simplified U+5450
Nelson: Modern Reader's Japanese-English Character 0894

Unicode 5.2
Character Definition wife of elder brother
Pinyin SI4 Jyutping ci5 On SHI JI Kun ANE Hangul Korean SA
Hong Kong proper shape 0894

Unicode 5.2
Character Definition be noisy ; chirp loudly
Pinyin ZAO4 Jyutping cou3 On SOU Kun SAWAGU Hangul Korean CO Tang sɑ̀u Viet tháo
Variant U+8B5F
PRC Telegraph Code 0894 Taiwan Telegraph 0894

Unicode 5.2
Character Definition luxuriant ; dense , thick ; moody
Pinyin YU4 Jyutping wat1 On UTSU Kun SHIGERU Hangul Korean WUL Tang *qiuɛt
Simplified U+90C1 Variant U+9B30
GB 8565-89 0894

Unicode 12.1
Character Definition raise voice , yell out loud , shout ; stammer
Pinyin Jyutping naap6 nat6 neot6 On TOTSU DOTSU Kun DOMORU Hangul : 1N Korean NWUL YEL
Simplified U+5450
Nelson: Modern Reader's Japanese-English Character 0894

Unicode 12.1
Character Definition wife of elder brother
Pinyin Jyutping ci5 On SHI JI Kun ANE Hangul : 1N Korean SA
Hong Kong proper shape 0894

Unicode 12.1
Character Definition be noisy ; chirp loudly
Pinyin zào Jyutping cou3 On SOU Kun SAWAGU Hangul : 1N Korean CO Tang sɑ̀u Viet tháo
Variant U+8B5F
PRC Telegraph Code 0894 Taiwan Telegraph 0894

Unicode 12.1
Character Definition luxuriant ; dense , thick ; moody
Pinyin Jyutping wat1 On UTSU Kun SHIGERU Hangul : 0N Korean WUL Tang *qiuɛt
Simplified U+90C1 Variant U+9B30
GB 8565-89 0894

𥰡
Unicode 5.2
Character 𥰡

𥰡
Unicode 12.1
Character 𥰡
Pinyin Jyutping caak3

Unicode 5.2
Character Definition number seven Value 7
Pinyin QI1 Jyutping cat1 On SHITSU SHICHI Kun URUSHI Hangul Korean CHIL
Variant U+6F06

Unicode 12.1
Character Definition number seven Value 7
Pinyin Jyutping cat1 On SHITSU SHICHI Kun URUSHI Hangul : 0N Korean CHIL
Variant U+6F06

Unicode 5.2
Character
Kun EBURI IRI

𥰢
Unicode 5.2
Character 𥰢

Unicode 12.1
Character
Pinyin Kun EBURI IRI

𥰢
Unicode 12.1
Character 𥰢
Pinyin shàn

Unicode 5.2
Character Definition infuse
Pinyin QI1 QIE1 QIE4 Jyutping cai1 cai3 cit3

Unicode 12.1
Character Definition infuse
Pinyin Jyutping cai1 cai3 cit3

Unicode 5.2
Character Definition simple , unadorned ; sincere ; surname ; a tree
Pinyin PO4 PU2 PO1 PIAO2 PU3 Jyutping piu4 pok3 On BOKU HOKU Kun HOO Hangul Korean PAK Viet phắc
Traditional U+6A38

Unicode 5.2
Character Definition cuticle of bamboo plant
Pinyin RUO4 Jyutping joek6 On JAKU HYAKU Kun TAKENOKAWA Hangul Korean YAK
Variant U+7BAC

Unicode 12.1
Character Definition simple , unadorned ; sincere ; surname ; a tree
Pinyin Jyutping piu4 pok3 On BOKU HOKU Kun HOO Hangul : 0E Korean PAK Viet phắc
Traditional U+6A38

Unicode 12.1
Character Definition cuticle of bamboo plant
Pinyin ruò Jyutping joek6 On JAKU HYAKU Kun TAKENOKAWA Hangul : 1N Korean YAK
Variant U+7BAC

Unicode 5.2
Character Definition perch ; roost ; stay
Pinyin QI1 XI1 Jyutping cai1 On SEI Kun SUMU Hangul Korean SE Tang *sei Viet thê
Traditional U+68F2

Unicode 12.1
Character Definition perch ; roost ; stay
Pinyin Jyutping cai1 On SEI Kun SUMU Hangul : 0N Korean SE Tang *sei Viet thê
Traditional U+68F2

Unicode 5.2
Character Definition perch ; roost ; stay
Pinyin QI1 XI1 Jyutping cai1 On SEI Kun SUMU Hangul Korean SE Tang *sei
Simplified U+6816

Unicode 12.1
Character Definition perch ; roost ; stay
Pinyin Jyutping cai1 On SEI Kun SUMU Hangul : 0N Korean SE Tang *sei
Simplified U+6816

Unicode 5.2
Character
Pinyin ZHENG1

Unicode 12.1
Character
Pinyin zhēng

Unicode 5.2
Character Definition wife
Pinyin QI1 QI4 Jyutping cai1 cai3 On SAI Kun TSUMA MEAWASERU Hangul Korean CHE Tang *tsei Viet thê

Unicode 12.1
Character Definition wife
Pinyin Jyutping cai1 cai3 On SAI Kun TSUMA MEAWASERU Hangul : 0E Korean CHE Tang *tsei Viet thê

Unicode 5.2
Character Definition cluster of flowers ; earlobe
Pinyin DUO3 Jyutping do2 doe2 On DA TA Kun EDA Korean THA Tang duɑ̌ Viet đoá
Variant U+6736

Unicode 5.2
Character Definition bamboo basket ; bamboo frame
Pinyin GOU1 Jyutping gau1 On KOU Kun FUSEGO KAGARI Hangul Korean KWU Viet quảu

Unicode 12.1
Character Definition cluster of flowers ; earlobe
Pinyin duǒ Jyutping do2 doe2 On DA TA Kun EDA Korean THA Tang duɑ̌ Viet đoá
Variant U+6736

Unicode 12.1
Character Definition bamboo basket ; bamboo frame
Pinyin gōu Jyutping gau1 On KOU Kun FUSEGO KAGARI Hangul : 1N Korean KWU Viet quảu

Unicode 5.2
Character Definition bitter cold , miserable , dreary
Pinyin QI1 Jyutping cai1 On SEI Kun SAMUI SUSAMAJII SUGOI Hangul Korean CHE Tang *tsei tsei
Variant U+6DD2

Unicode 12.1
Character Definition bitter cold , miserable , dreary
Pinyin Jyutping cai1 On SEI Kun SAMUI SUSAMAJII SUGOI Hangul : 0N Korean CHE Tang *tsei tsei
Variant U+6DD2

Unicode 5.2
Character Definition bitter cold , miserable , dreary
Pinyin QI1 Jyutping cai1 On SEI SAI Kun SAMUI Hangul Korean CHE Tang *tsei Viet thê
Variant U+51C4

Unicode 12.1
Character Definition bitter cold , miserable , dreary
Pinyin Jyutping cai1 On SEI SAI Kun SAMUI Hangul : 1N Korean CHE Tang *tsei Viet thê
Variant U+51C4

Unicode 5.2
Character Definition sorrowful , grieved , melancholy
Pinyin QI1 Jyutping cai1 On SEI Kun ITAMU Hangul Korean CHE Tang *tsei Viet thê
Variant U+6DD2

Unicode 12.1
Character Definition sorrowful , grieved , melancholy
Pinyin Jyutping cai1 On SEI Kun ITAMU Hangul : 0N Korean CHE Tang *tsei Viet thê
Variant U+6DD2

Unicode 5.2
Character Definition cluster of flowers ; earlobe
Pinyin DUO3 Jyutping do3 doe2 On DA TA Kun EDA Hangul Korean THA
Variant U+6735

Unicode 5.2
Character
Pinyin NIE4

Unicode 12.1
Character Definition cluster of flowers ; earlobe
Pinyin duǒ Jyutping do3 doe2 On DA TA Kun EDA Hangul : 0N Korean THA
Variant U+6735

Unicode 12.1
Character
Pinyin niè

Unicode 5.2
Character Definition luxuriant foliage ; crowded
Pinyin QI1 Jyutping cai1 On SEI SAI SHI Hangul Korean CHE Tang *tsei

Unicode 12.1
Character Definition luxuriant foliage ; crowded
Pinyin Jyutping cai1 On SEI SAI SHI Hangul : 1N Korean CHE Tang *tsei

Unicode 5.2
Character
Pinyin DAO1 On TOU BOKU MOKU

𥰣
Unicode 5.2
Character 𥰣

Unicode 12.1
Character
Pinyin dāo On TOU BOKU MOKU

𥰣
Unicode 12.1
Character 𥰣
Pinyin liú

Records 1 - 50 of 71 retrieved in 358 ms