Unicode 5.2
Character Definition frivolous ; unsteady ; delay
Pinyin TIAO1 Jyutping tiu1 tiu4 On CHOU JOU YOU Kun KARUI Hangul Korean CO Viet điêu

Unicode 5.2
Character Definition chopping board or block ; painted
Pinyin ZU3 Jyutping zo2 On SHO SO Kun MANAITA Hangul Korean CO Tang jriǔ
Variant U+723C

Unicode 5.2
Character Definition finish , to go around
Pinyin ZAO1 CAO2 Jyutping cou4 zou1 On SOU ZOU Kun OWARU MEGURU Hangul Korean CO

Unicode 5.2
Character Definition omen ; million ; mega ; also trillion . China = million ; Japan and Taiwan = trillion Value 1000000000000
Pinyin ZHAO4 Jyutping siu6 ziu6 On CHOU JOU Kun KIZASU URANAI KIZASHI Hangul Korean CO Tang djhiɛ̌u Viet triệu

Unicode 5.2
Character Definition be withered , fallen ; exhausted
Pinyin DIAO1 Jyutping diu1 On CHOU Kun SHIBOMU OCHIBURERU Hangul Korean CO Tang *deu deu
Variant U+96D5

Unicode 5.2
Character Definition tricky , sly , crafty , cunning
Pinyin DIAO1 Jyutping diu1 On TEU CHOU Hangul Korean CO Tang deu Viet điêu

Unicode 5.2
Character Definition help , aid , assist
Pinyin ZHU4 Jyutping zo6 On JO SHO Kun TASUKERU SUKE Hangul Korean CO Tang jrhiù Viet trợ

Unicode 5.2
Character Definition cut or engrave ; a grave or tombstone
Pinyin CUO4 Jyutping cou3 On SAKU SO SEKI JAKU Kun TO MAJIRU OKU Hangul Korean CO Viet

Unicode 5.2
Character Definition noisy
Pinyin CAO2 Jyutping cou4 On SAU SOU SEU ZEU Kun KAMABISUSHII Hangul Korean CO Tang dzhɑu Viet tào

Unicode 5.2
Character Definition ridicule , deride , scorn , jeer at
Pinyin CHAO2 ZHAO1 Jyutping zaau1 On TOU CHOU Kun AZAKERU Hangul Korean CO Tang djau Viet trào

Unicode 5.2
Character Definition be noisy ; chirp loudly
Pinyin ZAO4 Jyutping cou3 On SOU Kun SAWAGU Hangul Korean CO Tang sɑ̀u Viet tháo
Variant U+8B5F

Unicode 5.2
Character
Pinyin TIAO3 TIAO2 Jyutping tiu5 On CHOU JOU TAKU DAKU TEKI CHAKU Kun YOI ADEYAKA TORIKAERU Hangul Korean CO

Unicode 5.2
Character Definition condole , mourn , pity ; hang
Pinyin DIAO4 Jyutping diu3 On CHOU TEKI Kun TOMURAU TSURU Hangul Korean CO CEK Tang *dèu Viet điếu

Unicode 5.2
Character Definition carve , decorate ; emaciated
Pinyin DIAO1 Jyutping diu1 On CHOU Kun HORU Hangul Korean CO Tang *deu Viet điêu

Unicode 5.2
Character Definition go , advance ; to ; die
Pinyin CU2 Jyutping cou4 On SO Kun YUKU Hangul Korean CO Tang dzho Viet

Unicode 5.2
Character Definition anxious , apprehensive
Pinyin CAO3 Jyutping co3 cou2 On SOU Kun UREERU MUSABORU Hangul Korean CO

Unicode 5.2
Character Definition search , seek , look for ; find
Pinyin ZHAO3 Jyutping zaau2 On KA GE SOU Kun SAOSASU TAZUNERU Hangul Korean CO Viet quơ

Unicode 5.2
Character Definition place ; collect , arrange ; employ
Pinyin CUO4 ZE2 Jyutping cou3 zaak3 On SO Kun OKU Hangul Korean CO CHAYK Viet thố

Unicode 5.2
Character Definition conduct , run , control , manage
Pinyin CAO1 CAO4 Jyutping cou1 cou3 On SOU Kun AYATSURU TORU MISAO Hangul Korean CO Tang tsɑu tsɑ̀u

Unicode 5.2
Character Definition early ; soon ; morning
Pinyin ZAO3 Jyutping zou2 On SOU SATSU Kun HAYAI HAYA SA Hangul Korean CO Tang *tzɑ̌u Viet tảo

Unicode 5.2
Character Definition morning , dawn ; surname
Pinyin CHAO2 Jyutping ciu4 On CHOU Kun ASA Hangul Korean CO

Unicode 5.2
Character Definition ministry officials ; surname
Pinyin CAO2 Jyutping cou4 On SOU Kun TSUKASA TOMOGARA HEYA Hangul Korean CO Tang *dzhɑu Viet tào
Variant U+66FA

Unicode 5.2
Character
Pinyin CAO2 On SOU Kun TSUKASA TOMOGARA HEYA Hangul Korean CO

Unicode 5.2
Character Definition dynasty ; morning
Pinyin ZHAO1 CHAO2 ZHU1 Jyutping ciu4 ziu1 On CHOU Kun ASA ASHITA ATSUMARU Hangul Korean CO Tang *djhiɛu *djiɛu Viet triều

Unicode 5.2
Character Definition clause , condition ; string , stripe
Pinyin TIAO2 Jyutping tiu4 tiu5 On JOU CHOU DEKI Kun EDA SUJI Hangul Korean CO Tang *dheu Viet điều
Simplified U+6761

Unicode 5.2
Character Definition date tree ; dates , jujubes ; surname
Pinyin ZAO3 Jyutping zou2 On SOU Kun NATSUME Hangul Korean CO Tang tzɑ̌u Viet táo
Simplified U+67A3

Unicode 5.2
Character Definition trough ; manger ; vat , tank ; groove ; a distillery
Pinyin CAO2 ZAO1 Jyutping cou4 On SOU Kun KAIBAOKE OKE Hangul Korean CO Viet tàu

Unicode 5.2
Character Definition to die
Pinyin CU2 Jyutping cou4 On SO ZO Kun SHINU Hangul Korean CO

Unicode 5.2
Character Definition transport by water ; canal transportation
Pinyin CAO2 CAO4 Jyutping cou4 On SOU Kun KOGU HAKOBU Hangul Korean CO Tang dzhɑ̀u

Unicode 5.2
Character Definition tide ; moist , wet , damp ; flow
Pinyin CHAO2 Jyutping ciu4 On CHOU Kun SHIO USHIO Hangul Korean CO Tang *djhiɛu Viet triều

Unicode 5.2
Character Definition wash , bathe
Pinyin ZAO3 CAO1 Jyutping cou3 zou2 On SOU Kun ARAU Hangul Korean CO

Unicode 5.2
Character Definition shine , illumine , reflect
Pinyin ZHAO4 Jyutping ziu3 On SHOU Kun TERU TERASU TERI Hangul Korean CO Tang *jiɛ̀u Viet chiếu
Variant U+70A4

Unicode 5.2
Character Definition dry , parched , arid ; quick-tempered
Pinyin ZAO4 SAO4 Jyutping cou3 On SOU Kun KAWAKU Hangul Korean CO Tang sɑ̌u Viet táo

Unicode 5.2
Character Definition claw , nail , talon ; animal feet
Pinyin ZHUA3 ZHAO3 Jyutping zaau2 On SOU Kun TSUME Hangul Korean CO Tang jrǎu Viet trảo

Unicode 5.2
Character Definition engrave , inlay , carve ; exhaust
Pinyin DIAO1 Jyutping diu1 On CHOU Hangul Korean CO
Variant U+96D5

Unicode 5.2
Character Definition pearl pendants on coronet
Pinyin ZAO3 Jyutping zou2 On SOU Kun KAZARI Hangul Korean CO

Unicode 5.2
Character Definition black ; police runners , from the black clothes formerly worn by them
Pinyin ZAO4 Jyutping zou6 On SOU ZOU Kun SHIMOBE Hangul Korean CO
Variant U+7682

Unicode 5.2
Character Definition look at , gaze at , scan , survey
Pinyin TIAO4 Jyutping tiu3 On CHOU Kun NAGAMERU NAGAME Hangul Korean CO Tang tèu

Unicode 5.2
Character Definition ancestor , forefather ; grandfather
Pinyin ZU3 JIE1 Jyutping zou2 On SO Kun JIJI HAJIME Hangul Korean CO Tang *tzǒ

Unicode 5.2
Character Definition throne ; bless ; blessing , happiness
Pinyin ZUO4 Jyutping zou6 On SO Kun SAIWAI Hangul Korean CO Tang dzhò Viet tộ

Unicode 5.2
Character Definition an ancestral hall
Pinyin TIAO1 Jyutping tiu1 On CHOU Hangul Korean CO Tang teu

Unicode 5.2
Character Definition rent , lease ; rental ; tax
Pinyin ZU1 JU1 Jyutping zou1 On SO Kun MITSUGI Hangul Korean CO Tang tzo Viet dịp

Unicode 5.2
Character Definition dense , crowded , packed ; soupy
Pinyin CHOU2 TIAO2 TIAO4 DIAO4 Jyutping cau4 On CHUU CHOU Kun SHIGERU OOI Hangul Korean CO CWU Tang djhiou

Unicode 5.2
Character Definition slender ; quiet and modest , charming
Pinyin TIAO3 TIAO1 YAO2 Jyutping diu6 tiu5 On CHOU Kun UTSUKUSHII Hangul Korean CO Tang dhěu Viet điệu

Unicode 5.2
Character Definition furnace ; kitchen stove
Pinyin ZAO4 Jyutping zou3 On SOU Kun KAMADO Hangul Korean CO Tang tzɑ̀u
Simplified U+7076

Unicode 5.2
Character Definition ladle , bamboo skimmer
Pinyin ZHAO4 Jyutping zaau3 On SOU Kun ZARU SU Hangul Korean CO

Unicode 5.2
Character Definition rough , thick , course ; rude
Pinyin CU1 Jyutping cou1 On SO Kun ARAI HOBO Hangul Korean CO Tang dzhǒ tso Viet thô
Variant U+9E84

Unicode 5.2
Character Definition coarse , harsh , rough , unpolished rice
Pinyin CAO1 Jyutping cou3 On SOU Kun KUROGOME Hangul Korean CO

Unicode 5.2
Character Definition sediment , dregs ; pickle
Pinyin ZAO1 Jyutping zou1 On SOU Kun KASU Hangul Korean CO Tang tzɑu

Unicode 5.2
Character Definition sell grains
Pinyin TIAO4 Jyutping tiu3 On CHOU Kun URIYONE SERI Hangul Korean CO
Simplified U+7C9C

Records 1 - 50 of 100 retrieved in 318 ms