Unicode 5.2
Character Definition music of the emperor Shun ; beautiful
Pinyin SHAO2 Jyutping siu4 On SHOU JOU Kun TSUGU Hangul Korean SO Tang zhiɛu Viet thiều
Song Ben Guang Yun 149.12

Unicode 5.2
Character Definition to suspend ; to interrupt , to become aware ; to realize
Pinyin HUI4
Unicode Radical-Stroke Count 149.12

Unicode 5.2
Character Definition ( ancient form ) chaos ; distraction ; confusion , confused , continuous ; uninterruptedto tie together , to manage
Pinyin LUAN2 Jyutping lyun4
Unicode Radical-Stroke Count 149.12

Unicode 5.2
Character Definition sweet ; artful words
Pinyin LIAO2 Jyutping liu4
Unicode Radical-Stroke Count 149.12

Unicode 5.2
Character Definition sound , noisy ; full of confused noises ; clamorous
Pinyin LAO2 LAO4 Jyutping lou4
Unicode Radical-Stroke Count 149.12

Unicode 5.2
Character Definition to withdraw ; to decline , clever
Unicode Radical-Stroke Count 149.12

Unicode 5.2
Character Definition to libel ; to slander , to make escuses ; to shirk ( responsibility , etc .)
Unicode Radical-Stroke Count 149.12

Unicode 5.2
Character Definition ( same as U+46E9 ) to slander ; to defame ; ( same as U+60E1 ) to hate ; to hold a grudge against
Pinyin QIA4 WU4 Jyutping mung4 wu3
Unicode Radical-Stroke Count 149.12

謿
Unicode 5.2
Character 謿 Definition ridicule , deride , scorn , jeer at
Pinyin CHAO2 ZHAO1
KangXi Radical-Stroke Count 149.12 Unicode Radical-Stroke Count 149.12

謿
Unicode 5.2
Character 謿 Definition ridicule , deride , scorn , jeer at
Pinyin CHAO2 ZHAO1
KangXi Radical-Stroke Count 149.12 Unicode Radical-Stroke Count 149.12

Unicode 5.2
Character
Pinyin HAN4
KangXi Radical-Stroke Count 149.12 Unicode Radical-Stroke Count 149.12

Unicode 5.2
Character
Pinyin HAN4
KangXi Radical-Stroke Count 149.12 Unicode Radical-Stroke Count 149.12

Unicode 5.2
Character Definition noise , uproar ; clamor , hubbub
Pinyin HUA2 Jyutping waa1 On KA GA KE Kun KAMABISUSHI KAWARU Hangul Korean HWA Tang xua
Variant U+54D7
KangXi Radical-Stroke Count 149.12 Unicode Radical-Stroke Count 149.12

Unicode 5.2
Character Definition noise , uproar ; clamor , hubbub
Pinyin HUA2 Jyutping waa1 On KA GA KE Kun KAMABISUSHI KAWARU Hangul Korean HWA Tang xua
Variant U+54D7
KangXi Radical-Stroke Count 149.12 Unicode Radical-Stroke Count 149.12

Unicode 5.2
Character
Pinyin CHAN3 On SEN Kun ITSUWARU
KangXi Radical-Stroke Count 149.12 Unicode Radical-Stroke Count 149.12

Unicode 5.2
Character
Pinyin CHAN3 On SEN Kun ITSUWARU
KangXi Radical-Stroke Count 149.12 Unicode Radical-Stroke Count 149.12

Unicode 5.2
Character
Pinyin XU1 On KU Kun ITSUWARU USO Hangul Korean HWU
KangXi Radical-Stroke Count 149.12 Unicode Radical-Stroke Count 149.12

Unicode 5.2
Character
Pinyin XU1 On KU Kun ITSUWARU USO Hangul Korean HWU
KangXi Radical-Stroke Count 149.12 Unicode Radical-Stroke Count 149.12

Unicode 5.2
Character
Pinyin ZENG1 On SOU Kun SHIIRU
KangXi Radical-Stroke Count 149.12 Unicode Radical-Stroke Count 149.12

Unicode 5.2
Character
Pinyin ZENG1 On SOU Kun SHIIRU
KangXi Radical-Stroke Count 149.12 Unicode Radical-Stroke Count 149.12

Unicode 5.2
Character Definition wriggling
Pinyin SE4 Jyutping sap1 On SHUU DOU NOU
Simplified U+4727
KangXi Radical-Stroke Count 149.12 Unicode Radical-Stroke Count 149.12

Unicode 5.2
Character Definition wriggling
Pinyin SE4 Jyutping sap1 On SHUU DOU NOU
Simplified U+4727
KangXi Radical-Stroke Count 149.12 Unicode Radical-Stroke Count 149.12

Unicode 5.2
Character Definition scream
Pinyin XI1 Jyutping hei1 On KI I Kun AA
KangXi Radical-Stroke Count 149.12 Unicode Radical-Stroke Count 149.12

Unicode 5.2
Character Definition scream
Pinyin XI1 Jyutping hei1 On KI I Kun AA
KangXi Radical-Stroke Count 149.12 Unicode Radical-Stroke Count 149.12

Unicode 5.2
Character
Pinyin SHE1
KangXi Radical-Stroke Count 149.12 Unicode Radical-Stroke Count 149.12

Unicode 5.2
Character
Pinyin SHE1
KangXi Radical-Stroke Count 149.12 Unicode Radical-Stroke Count 149.12

Unicode 5.2
Character Definition dislike
Pinyin DUI4 Jyutping deoi6 teoi6 On TAI ZUI Kun URAMU
KangXi Radical-Stroke Count 149.12 Unicode Radical-Stroke Count 149.12

Unicode 5.2
Character Definition dislike
Pinyin DUI4 Jyutping deoi6 teoi6 On TAI ZUI Kun URAMU
KangXi Radical-Stroke Count 149.12 Unicode Radical-Stroke Count 149.12

Unicode 5.2
Character Definition proof , evidence ; testify , verify
Pinyin ZHENG4 Jyutping zing3 On SHOU Kun AKASHI Hangul Korean CUNG Viet chứng
Simplified U+8BC1
KangXi Radical-Stroke Count 149.12 Unicode Radical-Stroke Count 149.12

Unicode 5.2
Character Definition proof , evidence ; testify , verify
Pinyin ZHENG4 Jyutping zing3 On SHOU Kun AKASHI Hangul Korean CUNG Viet chứng
Simplified U+8BC1
KangXi Radical-Stroke Count 149.12 Unicode Radical-Stroke Count 149.12

Unicode 5.2
Character Definition wrangling ; to quarrel
Pinyin NAO2 Jyutping naau4
Simplified U+2B362
KangXi Radical-Stroke Count 149.12 Unicode Radical-Stroke Count 149.12

Unicode 5.2
Character Definition wrangling ; to quarrel
Pinyin NAO2 Jyutping naau4
Simplified U+2B362
KangXi Radical-Stroke Count 149.12 Unicode Radical-Stroke Count 149.12

Unicode 5.2
Character
Pinyin LAN2
KangXi Radical-Stroke Count 149.12 Unicode Radical-Stroke Count 149.12

Unicode 5.2
Character
Pinyin LAN2
KangXi Radical-Stroke Count 149.12 Unicode Radical-Stroke Count 149.12

Unicode 5.2
Character Definition false , erronious
Pinyin E2 Jyutping ngo4 On KA GA Kun NAMARI NAMARU AYAMARU Hangul Korean WA
Variant U+8A1B
KangXi Radical-Stroke Count 149.12 Unicode Radical-Stroke Count 149.12

Unicode 5.2
Character Definition false , erronious
Pinyin E2 Jyutping ngo4 On KA GA Kun NAMARI NAMARU AYAMARU Hangul Korean WA
Variant U+8A1B
KangXi Radical-Stroke Count 149.12 Unicode Radical-Stroke Count 149.12

Unicode 5.2
Character Definition cunning , crafty , sly , wily
Pinyin JUE2 Jyutping kyut3 On KITSU KETSU Kun ITSUWARU Hangul Korean HYUL Viet quyệt
Simplified U+8C32
KangXi Radical-Stroke Count 149.12 Unicode Radical-Stroke Count 149.12

Unicode 5.2
Character Definition cunning , crafty , sly , wily
Pinyin JUE2 Jyutping kyut3 On KITSU KETSU Kun ITSUWARU Hangul Korean HYUL Viet quyệt
Simplified U+8C32
KangXi Radical-Stroke Count 149.12 Unicode Radical-Stroke Count 149.12

Unicode 5.2
Character Definition ridicule , jeer , mock ; inspect
Pinyin JI1 Jyutping gei1 On KI Kun SOSHIRU Hangul Korean KI Tang giəi
Simplified U+8BA5
KangXi Radical-Stroke Count 149.12 Unicode Radical-Stroke Count 149.12

Unicode 5.2
Character Definition ridicule , jeer , mock ; inspect
Pinyin JI1 Jyutping gei1 On KI Kun SOSHIRU Hangul Korean KI Tang giəi
Simplified U+8BA5
KangXi Radical-Stroke Count 149.12 Unicode Radical-Stroke Count 149.12

Unicode 5.2
Character Definition to talk , converse
Pinyin ZUN3 Jyutping cyun5
KangXi Radical-Stroke Count 149.12 Unicode Radical-Stroke Count 149.12

Unicode 5.2
Character Definition to talk , converse
Pinyin ZUN3 Jyutping cyun5
KangXi Radical-Stroke Count 149.12 Unicode Radical-Stroke Count 149.12

Unicode 5.2
Character
Pinyin JIAO3 Jyutping giu2
KangXi Radical-Stroke Count 149.12 Unicode Radical-Stroke Count 149.12

Unicode 5.2
Character
Pinyin JIAO3 Jyutping giu2
KangXi Radical-Stroke Count 149.12 Unicode Radical-Stroke Count 149.12

Unicode 5.2
Character
Pinyin BO4 Jyutping bo3 On HA Kun SHIKU
KangXi Radical-Stroke Count 149.12 Unicode Radical-Stroke Count 149.12

Unicode 5.2
Character
Pinyin BO4 Jyutping bo3 On HA Kun SHIKU
KangXi Radical-Stroke Count 149.12 Unicode Radical-Stroke Count 149.12

Unicode 5.2
Character
Pinyin HUI4 Jyutping wai6 On KEI E Kun KASHIKOI
KangXi Radical-Stroke Count 149.12 Unicode Radical-Stroke Count 149.12

Unicode 5.2
Character
Pinyin HUI4 Jyutping wai6 On KEI E Kun KASHIKOI
KangXi Radical-Stroke Count 149.12 Unicode Radical-Stroke Count 149.12

Unicode 5.2
Character Definition eulogize ; compose , write
Pinyin ZHUAN4 Jyutping zaan6 On SEN ZEN Kun OSHIERU Hangul Korean SEN
KangXi Radical-Stroke Count 149.12 Unicode Radical-Stroke Count 149.12

Unicode 5.2
Character Definition eulogize ; compose , write
Pinyin ZHUAN4 Jyutping zaan6 On SEN ZEN Kun OSHIERU Hangul Korean SEN
KangXi Radical-Stroke Count 149.12 Unicode Radical-Stroke Count 149.12

Records 1 - 50 of 100 retrieved in 366 ms