Unicode 5.2
Character Definition hand
Pinyin SHOU3 Jyutping sau2 On SHU Kun TE TEZUKARA Hangul Korean SWU Tang *shiǒu Viet thủ
KangXi Radical-Stroke Count 64.0 Unicode Radical-Stroke Count 64.0

Unicode 5.2
Character Definition hand ; radical number 64
On SHU Kun TEHEN
KangXi Radical-Stroke Count 64.0 Unicode Radical-Stroke Count 64.0

Unicode 5.2
Character Definition talent , ability ; just , only
Pinyin CAI2 Jyutping coi4 On SAI ZAI Kun WAZUKANI ZAE Hangul Korean CAY Tang *dzhəi Viet tài
KangXi Radical-Stroke Count 64.0 Unicode Radical-Stroke Count 64.0

Unicode 5.2
Character
Unicode Radical-Stroke Count 64.0

Unicode 12.1
Character Definition hand
Pinyin shǒu Jyutping sau2 On SHU Kun TE TEZUKARA Hangul : 0E Korean SWU Tang *shiǒu Viet thủ
KangXi Radical-Stroke Count 64.0 Unicode Radical-Stroke Count 64.0

Unicode 12.1
Character Definition hand ; radical number 64
Pinyin shou Jyutping sau2 On SHU Kun TEHEN
KangXi Radical-Stroke Count 64.0 Unicode Radical-Stroke Count 64.0

Unicode 12.1
Character Definition talent , ability ; just , only
Pinyin cái Jyutping coi4 On SAI ZAI Kun WAZUKANI ZAE Hangul : 0E Korean CAY Tang *dzhəi Viet tài
KangXi Radical-Stroke Count 64.0 Unicode Radical-Stroke Count 64.0

Unicode 12.1
Character
Unicode Radical-Stroke Count 64.0

𭠍
Unicode 12.1
Character 𭠍
Unicode Radical-Stroke Count 64.0

Unicode 5.2
Character Definition tally ; lot ; marker
Pinyin QIAN1 Jyutping cim1 On SEN Kun KUJI KAZUTORI Hangul Korean CHEM
Variant U+7C56

Unicode 12.1
Character Definition tally ; lot ; marker
Pinyin qiān Jyutping cim1 On SEN Kun KUJI KAZUTORI Hangul : 0N Korean CHEM
Variant U+7C56

Unicode 5.2
Character Definition lock , latch ; stamp , seal
Pinyin QIAN2 HAN2 Jyutping kim4 On KEN GEN KAN GON SHIN Kun SUKI Hangul Korean KEM Viet kiềm
Simplified U+94A4

Unicode 12.1
Character Definition lock , latch ; stamp , seal
Pinyin qián Jyutping kim4 On KEN GEN KAN GON SHIN Kun SUKI Hangul : 0N Korean KEM Viet kiềm
Simplified U+94A4

Unicode 5.2
Character Definition black ; Guizhou
Pinyin QIAN2 Jyutping kim4 On KEN KIN Kun KUROI Hangul Korean KEM KUM Tang ghyɛm

Unicode 12.1
Character Definition black ; Guizhou
Pinyin qián Jyutping kim4 On KEN KIN Kun KUROI Hangul : 0N Korean KEM KUM Tang ghyɛm

Unicode 5.2
Character Definition carve
Pinyin QIAN1 QIN3 QIN1 JIN4 Jyutping cim1 On SEN CHIN Kun KIZAMU Hangul Korean CHIM Viet xăm
Simplified U+9513

Unicode 12.1
Character Definition carve
Pinyin qǐn Jyutping cim1 On SEN CHIN Kun KIZAMU Hangul : 1N Korean CHIM Viet xăm
Simplified U+9513

Unicode 5.2
Character Definition even level . to raise in both hands
Pinyin QIAN1 Jyutping gin1 hin1 On KEN Kun TAIRAKA

Unicode 5.2
Character Definition open ; initiate , begin , start
Pinyin KAI1 Jyutping hoi1
Traditional U+958B

Unicode 12.1
Character Definition even level . to raise in both hands
Pinyin jiān Jyutping gin1 hin1 On KEN Kun TAIRAKA

Unicode 12.1
Character Definition open ; initiate , begin , start
Pinyin kāi Jyutping hoi1
Traditional U+958B

Unicode 5.2
Character Definition money , currency , coins
Pinyin QIAN2 JIAN3 Jyutping cin2 cin4 zin2 On SEN Kun ZENI SEN Hangul Korean CEN Tang *dzhiɛn Viet tiền
Simplified U+94B1

Unicode 12.1
Character Definition money , currency , coins
Pinyin qián Jyutping cin2 cin4 zin2 On SEN Kun ZENI SEN Hangul : 0E Korean CEN Tang *dzhiɛn Viet tiền
Simplified U+94B1

Unicode 5.2
Character Definition in front , forward ; preceding
Pinyin QIAN2 Jyutping cin4 On ZEN SEN Kun MAE SUSUMU Hangul Korean CEN Tang *dzhen Viet tiền

Unicode 12.1
Character Definition in front , forward ; preceding
Pinyin qián Jyutping cin4 On ZEN SEN Kun MAE SUSUMU Hangul : 0E Korean CEN Tang *dzhen Viet tiền

Unicode 5.2
Character Definition dry ; first hexagram ; warming principle of the sun , penetrating and fertilizing , heavenly generative principle ( male )
Pinyin GAN1 QIAN2 Jyutping gon1 kin4 On KAN KEN GEN Kun KAWAKU KAWAKASU INUI Hangul Korean KAN KEN Tang *ghyɛn ghyɛn gɑn Viet kiền
Simplified U+5E72

Unicode 12.1
Character Definition dry ; first hexagram ; warming principle of the sun , penetrating and fertilizing , heavenly generative principle ( male )
Pinyin gān Jyutping gon1 kin4 On KAN KEN GEN Kun KAWAKU KAWAKASU INUI Hangul : 0E Korean KAN KEN Tang *ghyɛn ghyɛn gɑn Viet kiền
Simplified U+5E72

Records 1 - 27 of 27 retrieved in 540 ms