Unicode 5.2
Character Definition obscure , dark , mysterious , deep
Pinyin YAO3 Jyutping jiu2 miu5 On YOU Kun HARUKA Hangul Korean MYO YO Tang *qěu
Cangjie Input Code DA

Unicode 5.2
Character Definition also ; classical final particle of strong affirmation or identity
Pinyin YE3 Jyutping jaa5 On YA Kun NARI MATA Hangul Korean YA Tang Viet

Unicode 5.2
Character Definition rich
Pinyin NUO2 Jyutping no4 On DA NA Kun ONIYARAI Hangul Korean NA
Simplified U+50A9

Unicode 5.2
Character Definition cash ; exchange , barter ; weight
Pinyin DUI4 Jyutping deoi3 deoi6 On DA TAI EI Kun YOROKOBU Hangul Korean THAY YEY
Simplified U+5151

Unicode 5.2
Character Definition cash ; exchange
Pinyin DUI4 YUE4 RUI4 Jyutping deoi3 On DA TAI EI Kun YOROKOBU Korean THAY YEY Viet đoài
Traditional U+514C

Unicode 5.2
Character Definition smelt , fuse metals ; cast , found
Pinyin YE3 Jyutping je5 On YA Kun IRU Hangul Korean YA Tang Viet

Unicode 5.2
Character Definition ( Cant .) an interjection ; phonetic
Pinyin YE3 Jyutping jaa1 jaa2 jaa4 jaak3 je5 On SE Viet

Unicode 5.2
Character Definition ( Cant .) 啲咑 , a trumpet
Pinyin QUE4 QUE1 JUE2 Jyutping dak1 On DA

Unicode 5.2
Character Definition which? where? how?
Pinyin NA3 NEI3 NA5 NE2 Jyutping naa1 naa4 naa5 On DA NA Korean NA Viet

Unicode 5.2
Character Definition spit , spit on ; saliva
Pinyin TUO4 Jyutping to3 toe3 toe5 On DA Kun TSUBA Hangul Korean THA Viet thoá

Unicode 5.2
Character Definition heap , pile ; pile up , heap up
Pinyin DUO3 Jyutping do2 On DA
Variant U+579C

Unicode 5.2
Character Definition heap ; buttress ; battlements
Pinyin DUO3 Jyutping do2 On DA Kun TSUMIKASARERU

Unicode 5.2
Character Definition fall , sink , let fall ; degenerate
Pinyin DUO4 HUI1 Jyutping do6 On DA Kun KUZUSU KUZURERU OCHIRU Korean THA HYU
Traditional U+58AE

Unicode 5.2
Character Definition fall , sink , let fall ; degenerate
Pinyin DUO4 HUI1 Jyutping do6 fai1 On DA Kun KUZURE KUZUSU OCHIRU Hangul Korean THA Tang dhuɑ̌ Viet đoạ
Simplified U+5815

Unicode 5.2
Character
Pinyin DUO4 HUI1 Jyutping do6 fai1 On DA

Unicode 5.2
Character Definition much , many ; more than , over
Pinyin DUO1 Jyutping do1 On TA Kun OOI MASARU MASANI Hangul Korean TA Tang *dɑ Viet đa
Variant U+591B

Unicode 5.2
Character Definition night , dark ; in night ; by night
Pinyin YE4 Jyutping je6 On YA Kun YO YORU Hangul Korean YA Tang *ià Viet dạ
Variant U+4EB1

Unicode 5.2
Character Definition satisfactory , appropriate
Pinyin TUO3 Jyutping to5 On DA TA Kun YASUI ODAYAKA Hangul Korean THA Tang tuɑ̌ Viet thoả

Unicode 5.2
Character Definition elegant , graceful , delicate
Pinyin NUO2 NA4 Jyutping naa4 no4 no5 On DA NA Kun SHINAYAKA OMOMURO Hangul Korean NA Viet na

Unicode 5.2
Character Definition indolent , careless , lazy , idle
Pinyin DUO4 Jyutping do6 On DA Kun OKOTARU Hangul Korean THA

Unicode 5.2
Character Definition weak , timid , cowardly
Pinyin NUO4 Jyutping no6 On DA JU ZEN Kun YOWAI Hangul Korean NA YU Tang nuɑ̀ Viet nhụa

Unicode 5.2
Character
Pinyin NUO4 Jyutping no6 On DA JU ZEN Kun YOWAI Viet nạnh

Unicode 5.2
Character Definition strike , hit , beat ; fight ; attack
Pinyin DA3 DA2 Jyutping daa1 daa2 On DA TEI Kun UTSU DAUSU UCHI Hangul Korean THA CENG Tang děng Viet đả

Unicode 5.2
Character Definition strike , hit , beat ; fight ; attack
Pinyin DA3 DA2 Jyutping daa1 daa2 On DA TEI Kun UTSU DAUSU UCHI Hangul Korean THA CENG Tang děng Viet đả

Unicode 5.2
Character Definition take ; bring ; grasp , hold ; arrest
Pinyin NA2 Jyutping naa4 On DA NA Kun HIKU Hangul Korean NA
Variant U+F95B

Unicode 5.2
Character Definition drag , tow , haul ; delay , prolong
Pinyin TUO1 Jyutping to1 On TA DA I Kun HIKU Hangul Korean THA Viet đà
Variant U+62D5

Unicode 5.2
Character Definition take , hold , grasp ; bring ; with
Pinyin NA2 Jyutping naa4 On DA NA Kun HIKU Hangul Korean NA Viet
Variant U+F95B

Unicode 5.2
Character Definition drag
Pinyin RU2 NA2 NU2 RAO2 Jyutping jyu4 naa4 naau4 On DA JO Kun HIKU Hangul Korean NA NYE

Unicode 5.2
Character Definition move , shift on one side
Pinyin NUO2 RUO2 Jyutping no1 no4 On DA NA Kun MOMU Hangul Korean NA Viet

Unicode 5.2
Character Definition rub , stroke with hands ; crumple
Pinyin NUO4 NUO2 RUO2 Jyutping no4 On DA NA DAI NAI Kun OTOSU Viet noa nỗi

Unicode 5.2
Character Definition to rub ; to crumple
Pinyin NUO2 RUO2 Jyutping no4 On DA NA DAI NAI Kun OSU

Unicode 5.2
Character Definition cluster of flowers ; earlobe
Pinyin DUO3 Jyutping do2 doe2 On DA TA Kun EDA Korean THA Tang duɑ̌ Viet đoá
Variant U+6736

Unicode 5.2
Character Definition cluster of flowers ; earlobe
Pinyin DUO3 Jyutping do3 doe2 On DA TA Kun EDA Hangul Korean THA
Variant U+6735

Unicode 5.2
Character Definition fruit tree
Pinyin YI3 YI2 Jyutping ji4 Viet đa

Unicode 5.2
Character
Pinyin NUO2 On DA NA Kun NAGI Hangul Korean NA Viet nứa

Unicode 5.2
Character Definition oval-shaped , elliptical , tubular
Pinyin TUO3 On DA Kun NUKU Hangul Korean THA
Variant U+6A62

Unicode 5.2
Character Definition oval-shaped , elliptical , tubular
Pinyin TUO3 DUO3 Jyutping to5 On DA Kun KOBANGA Hangul Korean THA
Simplified U+692D Variant U+6955

Unicode 5.2
Character Definition glutinous rice ; glutinous , sticky
Pinyin NUO4 Jyutping no6 On DA NA Kun MOCHIGOME Hangul Korean NA
Variant U+7CAB

Unicode 5.2
Character
Pinyin YI3 CHI3 Jyutping ci2 ji5 Viet dạ

Unicode 5.2
Character Definition eumenes polifomis , kind of wasp
Pinyin RU2 RUAN3 Jyutping jyu4 On DA ZEN JU Kun UGOMEKU HAU Hangul Korean YU YEN

Unicode 5.2
Character
Pinyin DAI4 Viet đá

Unicode 5.2
Character Definition character for transliteration
Pinyin JIA1 XIE4 Jyutping gaa1 On KA Kun KURABERU DEAU Hangul Korean KA Tang ga Viet

Unicode 5.2
Character Definition that , that one , those
Pinyin NA4 NEI4 NA1 NA3 NE2 NEI3 NUO2 NUO4 Jyutping aa6 naa5 naa6 no1 no4 no5 On DA NA Kun NANZO NANI Hangul Korean NA Tang *nɑ nɑ̌ Viet na

Unicode 5.2
Character Definition open country , field ; wilderness
Pinyin YE3 Jyutping je5 On YA SHO Kun NO Hangul Korean YA Tang *iǎ Viet
Variant U+57DC

Unicode 5.2
Character Definition steep bank , rough terrain
Pinyin TUO2 DUO4 Jyutping to4 On DA TA Kun KEWASHII Hangul Korean THA Tang dhɑ

Unicode 5.2
Character Definition a drop , trickle , dripping
Pinyin NA3 On DA DAN Kun SHIZUKU

Unicode 5.2
Character Definition a camel ; humpbacked ; to carry on the back
Pinyin TUO2 Jyutping to4 On TA DA Kun SEMUSHI Hangul Korean THA Tang *dhɑ Viet đà
Simplified U+9A7C

Unicode 5.2
Character Definition camel
Pinyin TUO2 On DA TA Kun SEMUSHI Hangul Korean THA Tang *dhɑ
Variant U+99DD

𥒥
Unicode 5.2
Character 𥒥
Viet đá

𧹟
Unicode 5.2
Character 𧹟
Viet đà

Records 1 - 50 of 100 retrieved in 262 ms