Unicode 5.2
Character Definition mountain peak ; mountain top ; summit
Pinyin YUAN2 Jyutping zyun4

Unicode 5.2
Character Definition to survey ; to measure ; mensuration
Pinyin YUAN2 Jyutping zyun4 zyun6

Unicode 5.2
Character Definition a legendary animal ( some kind looks like a cow ) with three feet , a wild ox ; the bison
Pinyin YUAN2 Jyutping zyun4

Unicode 5.2

Unicode 5.2
Character Definition round shaped cakes
Pinyin YUAN2 Jyutping zyun4

Unicode 5.2
Character Definition a kind of bird
Pinyin YUAN2 Jyutping zyun4

Unicode 5.2
Character Definition a kind of bird , a hawk ; sparrow hawk
Pinyin YUAN2 Jyutping zyun4

Unicode 5.2
Character Definition ( non-classical form of ) kite ( bird ), kite ( toy ), owl , to soar ; to fly
Pinyin YUAN2 Jyutping zyun1

Unicode 5.2
Character Definition first ; dollar ; origin ; head
Pinyin YUAN2 Jyutping jyun4 On GEN GAN Kun MOTO KOUBE Hangul Korean WEN Tang *ngiuæn ngiuæn Viet nguyên

Unicode 5.2
Character Definition source , origin , beginning
Pinyin YUAN2 YUAN4 Jyutping jyun4 On GEN Kun HARA MOTO TAZUNERU Hangul Korean WEN Tang *ngiuæn Viet nguyên

Unicode 5.2
Character
Pinyin YUAN2 On GEN

Unicode 5.2
Character Definition a spring ; source
Pinyin YUAN2 On GEN Kun MINAMOTO Korean WEN
Variant U+6E90

Unicode 5.2
Character Definition member ; personnel , staff member
Pinyin YUAN2 YUN4 Jyutping jyun4
Traditional U+54E1

Unicode 5.2
Character Definition member ; personnel , staff member
Pinyin YUAN2 YUN4 Jyutping jyun4 wan4 On IN EN Kun KAZU Hangul Korean WEN Tang hyuɛn Viet viên
Simplified U+5458

Unicode 5.2
Character Definition garden ; park , orchard
Pinyin YUAN2 Jyutping jyun4 On GAN TAN DAN EN Korean WAN Viet vườn
Traditional U+5712

Unicode 5.2
Character Definition circle ; round , circular ; complete
Pinyin YUAN2 Jyutping jyun4
Traditional U+5713

Unicode 5.2
Character Definition circle ; round , circular ; complete
Pinyin YUAN2 On EN Kun MARUI Korean WEN
Variant U+5713

Unicode 5.2
Character Definition garden ; park , orchard
Pinyin YUAN2 Jyutping jyun4 On EN ON Kun SONO Hangul Korean WEN Tang *hiuəi Viet viên
Simplified U+56ED

Unicode 5.2
Character Definition circle ; round , circular ; complete
Pinyin YUAN2 Jyutping jyun4 On EN Kun MARUI Hangul Korean WEN Tang *hyuɛn Viet viên
Simplified U+5706 Variant U+570E

Unicode 5.2
Character Definition circle , surround ; encircle
Pinyin YUAN2 HUAN2 Jyutping jyun4 waan4 On KAN EN Kun MEGURU MARUI Hangul Korean WEN HWAN

Unicode 5.2
Character Definition low wall
Pinyin YUAN2 Jyutping wun4 On EN Kun KAKI Hangul Korean WEN Tang hiuæn

Unicode 5.2
Character Definition plateau
Pinyin YUAN2

Unicode 5.2
Character
Pinyin YUAN2 On GEN GAN Kun MIMEYOISAMA Hangul Korean WAN

Unicode 5.2
Character
Pinyin YUAN2 On EN ON

Unicode 5.2
Character Definition an ancient emperor's mother's name , Qiang Yuan , consort to Gu
Pinyin YUAN2 Jyutping jyun4 On GEN GAN Hangul Korean WEN

Unicode 5.2
Character
Pinyin YUAN2 Jyutping jyun4 On GUWAN Kun KEHASHII TAKAI Hangul Korean WAN

Unicode 5.2
Character Definition aid , assist ; lead ; cite
Pinyin YUAN2 Jyutping jyun4 jyun6 wun4 On EN Kun TASUKERU HIKU TASUKE Hangul Korean WEN Tang hiuæn Viet viện

Unicode 5.2
Character
Pinyin YUAN2 WAN2 Jyutping jyun4 laam2 laam5 On GEN GAN Kun HUJIMODOKI Hangul Korean WEN

Unicode 5.2
Character
Pinyin YUAN2

Unicode 5.2
Character
Pinyin YUAN2 Jyutping jyun4

Unicode 5.2
Character Definition citrus
Pinyin YUAN2 Jyutping jyun4
Traditional U+6ADE

Unicode 5.2
Character Definition citrus
Pinyin YUAN2 Jyutping jyun4 On EN Hangul Korean YEN
Simplified U+6A7C

Unicode 5.2
Character Definition name of a river in western Hunan that flows into Dongting lake
Pinyin YUAN2 Jyutping jyun4 On GEN Kun MINAMOTO Hangul Korean WEN Tang ngiuæn
Variant U+6E90

Unicode 5.2
Character Definition flow
Pinyin YUAN2 Jyutping jyun4 wun4 On KAN EN Kun KYOI Hangul Korean WEN HWAN Tang hyɛn Viet bợn

Unicode 5.2
Character Definition spring ; source , head ; surname
Pinyin YUAN2 Jyutping jyun4 On GEN Kun MINAMOTO Hangul Korean WEN Tang *ngiuæn Viet nguồn
Variant U+53B5

Unicode 5.2
Character
Pinyin YUAN2

Unicode 5.2
Character Definition lead on to ; therefore , then
Pinyin YUAN2 Jyutping jyun4 wun4 On EN Kun KOKONI Hangul Korean WEN Tang hiuæn Viet vươn

Unicode 5.2
Character Definition ape
Pinyin YUAN2 Jyutping jyun4 On EN Kun SARU Hangul Korean WEN Tang *hiuæn

Unicode 5.2
Character
Pinyin YUAN2

Unicode 5.2
Character Definition ape
Pinyin YUAN2 Jyutping jyun4 On EN Kun SARU Hangul Korean WEN Tang *hiuæn Viet vượn

Unicode 5.2
Character
Pinyin YUAN2 HUAN2 Jyutping wun4

Unicode 5.2
Character
Pinyin YUAN2

Unicode 5.2
Character Definition hem , margin ; reason , cause ; karma , fate
Pinyin YUAN2 YUAN4 Jyutping jyun4 On EN Kun FUCHI HERI YORU Hangul Korean YEN TAN Tang *iuɛn Viet duyên
Simplified U+7F18 Variant U+7E01

Unicode 5.2
Character Definition hem
Pinyin YUAN2 On EN Kun FUCHI HERI YORU Korean YEN TAN
Variant U+7DE3

Unicode 5.2
Character Definition hem , margin ; reason , cause ; fate
Pinyin YUAN2 YUAN4 Jyutping jyun4
Traditional U+7DE3

Unicode 5.2
Character Definition sheep
Pinyin YUAN2 Jyutping jyun4

Unicode 5.2
Character Definition daphne genkwa , poisonous plant
Pinyin YUAN2 YAN2 Jyutping jyun4 On GEN GAN Kun SATSUMAFUJI FUJIMODO Hangul Korean WEN

Unicode 5.2
Character Definition the day-lily , Hemerocallis flava
Pinyin YUAN2 XUAN1 Jyutping hyun1 hyun3

Unicode 5.2
Character
Pinyin YUAN2 Jyutping jyun4

Unicode 5.2
Character Definition garden ; park , orchard
Pinyin YUAN2 On EN Kun SONO Hangul Korean WEN

Records 1 - 50 of 100 retrieved in 281 ms