Character to wipe tears, to bind Definition
DUO4 TUN4 Pinyin daau2 taan3 zaam6 Jyutping

Character a kind of jade Definition
DUO4 HE2 Pinyin do6 JyutpingCharacter (same as ) rudder; helm Definition
DUO4 Pinyin to4 Jyutping

Character sleeveless clothes Definition
DUO4 KUO4 PAN2 RUAN2 Pinyin

Character heavy clothes (thickness), to hang down Definition
DUO4 WEI2 Pinyin wai4 Jyutping

Character heavy iron part of a plough, the linch-pin of a wheel Definition
DUO4 Pinyin do6 Jyutping


Character chop by pounding, mince, hash Definition
DUO4 Pinyin do2 Jyutping TA On KIRU Kun THA Korean
U+5241 Variant

Character chop by pounding, mince, hash Definition
DUO4 Pinyin do2 doek3 Jyutping TA On KIRU Kun
U+5234 Variant

Character fall, sink, let fall; degenerate Definition
DUO4 HUI1 Pinyin do6 Jyutping DA On KUZUSU KUZURERU OCHIRU Kun THA HYU Korean
U+58AE Traditional

Character fall, sink, let fall; degenerate Definition
DUO4 HUI1 Pinyin do6 fai1 Jyutping DA On KUZURE KUZUSU OCHIRU Kun Hangul THA Korean dhuɑ̌ Tang đoạ Viet
U+5815 Simplified

Character
DUO4 HUI1 Pinyin do6 fai1 Jyutping DA On

Character
DUO4 Pinyin TA On ASHINAE SEMUSHI Kun

Character ridge Definition
DUO4 Pinyin do6 Jyutping TA DA On

Character indolent, careless, lazy, idle Definition
DUO4 Pinyin do6 Jyutping DA On OKOTARU Kun Hangul THA Korean

Character large tie-beams Definition
DUO4 TUO2 TUO3 Pinyin to4 to5 Jyutping TA DA On KAJI Kun Hangul THA Korean Viet

Character flat pieces of wood, scraps of wood Definition
DUO4 Pinyin deot1 Jyutping TOTSU JUTSU DATSU On KIRIHASHI Kun

Character
DUO4 DUO3 Pinyin TA NE On NE Kun

Character ashes Definition
DUO4 XIE4 Pinyin

Character
DUO4 Pinyin

Character rudder, helm Definition
DUO4 TUO2 Pinyin to4 Jyutping TA DA On KAJI Kun Hangul THA Korean
U+67C1 Variant

Character stamp feet Definition
DUO4 Pinyin TA On YUKU Kun
U+8DFA Variant

Character stamp feet, step Definition
DUO4 Pinyin do2 Jyutping TA On YUKU Kun
U+8DE5 Variant

Character stroll, pace, walk slowly Definition
DUO4 DUO2 CHUO4 Pinyin dok6 Jyutping TAKU DAKU JAKU On HADASI Kun THAK Korean

Character
DUO4 Pinyin do6 Jyutping

Character
DUO4 Pinyin ceoi4 do6 Jyutping TA DA ZUI On OCHIRU NAMAKERU Kun LA Korean
U+968B Variant

Character
DUO4 Pinyin
U+9973 Simplified

Character
DUO4 Pinyin
U+98FF Traditional

𢜬 Character to estimate, calculate Definition
DUO4 Pinyin

𥞛 Character a stack, pile Definition
DUO4 Pinyin do6 Jyutping

Traditional Simplified
duo4 Pinyin
to chop (meat) English to cut English

剁碎 Traditional 剁碎 Simplified
duo4 sui4 Pinyin
mince English

Traditional Simplified
duo1 Pinyin duo4 Taiwan
noise of rage English to cry out in anger English

Traditional Simplified
duo4 Pinyin
pile English

堕楼 Traditional 堕楼 Simplified
duo4 lou2 Pinyin
to jump to one's death English

Traditional Simplified
duo4 Pinyin
degenerate English fall English

墮胎 Traditional 堕胎 Simplified
duo4 tai1 Pinyin
to induce an abortion English induced abortion English

墮落 Traditional 堕落 Simplified
duo4 luo4 Pinyin
to morally degenerate English to become depraved English a fall from grace English a fall into sin or depravity English


Traditional Simplified
duo4 Pinyin
mountain peak English

Traditional Simplified
duo4 Pinyin
lazy English

惰性 Traditional 惰性 Simplified
duo4 xing4 Pinyin
inert English

惰性氣體 Traditional 惰性气体 Simplified
duo4 xing4 qi4 ti3 Pinyin
inert gas English noble gas (chemistry) English

Traditional Simplified
duo4 Pinyin
wood scraps English

Traditional Simplified
duo4 Pinyin
helm English rudder English

舵手 Traditional 舵手 Simplified
duo4 shou3 Pinyin
helmsman English

舵把 Traditional 舵把 Simplified
duo4 ba3 Pinyin
tiller of a boat English

舵旁 Traditional 舵旁 Simplified
duo4 pang2 Pinyin
helm (of a ship) English


Records 1 - 50 of 87 retrieved in 4607 ms