Unicode 5.2
Character Definition cat
Pinyin MAO1 MAO2 MIAO2 Jyutping maau1 On BYOU BOU MYOU Kun NEKO Hangul Korean MYO
Traditional U+8C93
Mathews: Chinese-English Dictionary 4366

Unicode 5.2
Character Definition write down ; record ; magazine
Pinyin ZHI4 Jyutping zi3 On SHI Kun SHIRUSU Hangul Korean CI Viet chí
Simplified U+5FD7
Nelson: Modern Reader's Japanese-English Character 4366

Unicode 5.2
Character Definition cat
Pinyin MAO1 Jyutping maau1 On BYOU Kun NEKO Hangul Korean MYO Viet mèo
Simplified U+732B
Mathews: Chinese-English Dictionary 4366

Unicode 5.2
Character Definition iron ; strong , solid , firm
Pinyin TIE3 DIE2 Jyutping tit3 On TETSU TECHI Kun KUROGANE Hangul Korean CHEL Tang *tet Viet thiết
Simplified U+94C1
Cowles: A Pocket Dictionary of Cantonese, 1999 4366

Unicode 5.2
Character Definition steep bank , rough terrain
Pinyin TUO2 DUO4 Jyutping to4 On DA TA Kun KEWASHII Hangul Korean THA Tang dhɑ
Hong Kong proper shape 4366

Unicode 5.2
Character Definition to bear a grudge against
Pinyin YUAN1 YU4 Jyutping jyun3
KPS 10721-2000 4366

Unicode 5.2
Character Definition to strike ; to run against to throw , as a stone
Pinyin ZI4 JIE2 ZHI4 Jyutping ham2 ham6 zit3
GB 7590-87 4366

Unicode 5.2
Character
Pinyin XUN2
GB 7589-87 4366

Unicode 5.2
Character Definition ditch , canal , channel , gutter
Pinyin QU2 JU4 Jyutping keoi4 On KYO Kun MIZO KARE NANZO Hangul Korean KE Tang ghio Viet cừ
KS X 1001:1992 4366

Unicode 5.2
Character
Pinyin AN2 On GAN
JIS X 0212-1990 4366

Unicode 5.2
Character Definition river in Shandong ; space inside
Pinyin BENG1 Jyutping bang1 On HOU HYOU Kun MATSURI Hangul Korean PHAYNG
PRC Telegraph Code 4366 Taiwan Telegraph 4366

Unicode 5.2
Character Definition garlic
Pinyin SUAN4 Jyutping syun3 On SAN Kun HIRU NOBIRU Hangul Korean SAN Viet tỏi
GB 12345-90 4366 GB 2312-80 4366

Unicode 5.2
Character Definition demon , evil spirits ; magic power
Pinyin MO2 Jyutping mo1 On MA BA Kun MAMONO Hangul Korean MA Viet ma
JIS X 0208-1990 4366

Unicode 5.2
Character Definition ( traditional form of ) a kind of turban used in ancient times
Pinyin LI2 Jyutping lei4 Tang liɛ
Unicode Code Point 4366


KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin zhi4 Reading On Reading Korean ji Reading Korean
Meaning document ; records Meaning fr document ; dossier Meaning es documento ; escrito ; revista Meaning pt Documentos ; registros
Dictionary dr_nelson_c 4366

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin qi2 Reading On Reading Kun はた Reading Korean gi Reading Korean
Meaning flag ; banner
Dictionary dr_nelson_n 4366

Unicode 12.1
Character Definition cat
Pinyin māo Jyutping maau1 On BYOU BOU MYOU Kun NEKO Hangul : 0N Korean MYO
Traditional U+8C93
Mathews: Chinese-English Dictionary 4366

Unicode 12.1
Character Definition write down ; record ; magazine
Pinyin zhì Jyutping zi3 On SHI Kun SHIRUSU Hangul : 0E Korean CI Viet chí
Simplified U+5FD7
Nelson: Modern Reader's Japanese-English Character 4366

Unicode 12.1
Character Definition cat
Pinyin māo Jyutping maau1 On BYOU Kun NEKO Hangul : 1N Korean MYO Viet mèo
Simplified U+732B
Mathews: Chinese-English Dictionary 4366

Unicode 12.1
Character Definition iron ; strong , solid , firm
Pinyin tiě Jyutping tit3 On TETSU TECHI Kun KUROGANE Hangul : 0E Korean CHEL Tang *tet Viet thiết
Simplified U+94C1
Cowles: A Pocket Dictionary of Cantonese, 1999 4366

Unicode 12.1
Character Definition steep bank , rough terrain
Pinyin tuó Jyutping to4 On DA TA Kun KEWASHII Hangul : 0N Korean THA Tang dhɑ
Hong Kong proper shape 4366

Unicode 12.1
Character Definition to bear a grudge against
Pinyin yuān Jyutping jyun3
KPS 10721-2000 4366

Unicode 12.1
Character Definition to strike ; to run against to throw , as a stone
Pinyin zhì Jyutping ham2 ham6 zit3
GB 7590-87 4366

Unicode 12.1
Character
Pinyin xún
GB 7589-87 4366

Unicode 12.1
Character Definition ditch , canal , channel , gutter
Pinyin Jyutping keoi4 On KYO Kun MIZO KARE NANZO Hangul : 0N Korean KE Tang ghio Viet cừ
KS X 1001:1992 4366

Unicode 12.1
Character
Pinyin án On GAN
JIS X 0212-1990 4366

Unicode 12.1
Character Definition river in Shandong ; space inside
Pinyin bēng Jyutping bang1 On HOU HYOU Kun MATSURI Hangul : 1N Korean PHAYNG
PRC Telegraph Code 4366 Taiwan Telegraph 4366

Unicode 12.1
Character Definition garlic
Pinyin suàn Jyutping syun3 On SAN Kun HIRU NOBIRU Hangul : 0N Korean SAN Viet tỏi
GB 12345-90 4366 GB 2312-80 4366

Unicode 12.1
Character Definition demon , evil spirits ; magic power
Pinyin Jyutping mo1 On MA BA Kun MAMONO Hangul : 0N Korean MA Viet ma
JIS X 0208-1990 4366

Unicode 12.1
Character Definition ( traditional form of ) a kind of turban used in ancient times
Pinyin Jyutping lei4 Tang liɛ
Unicode Code Point 4366

KanjiDic2 200217
Literal
Reading Pinyin zhi4 Reading On Reading Korean ji Reading Korean
Meaning document ; records Meaning fr document ; dossier Meaning es documento ; escrito ; revista Meaning pt Documentos ; registros
Dictionary dr_nelson_c 4366

KanjiDic2 200217
Literal
Reading Pinyin lai2 Reading On ライ ; タイ Reading Kun く.る ; きた .る ; きた .す ; き. たす ; き. たる ; き ; こ Nanori くり ; くる ; ごろ ; さ Reading Korean rae Reading Korean
Meaning come ; due ; next ; cause ; become Meaning fr venir ; à ; suivant ; causer ; devenir Meaning es venir ; llegar ; acercarse ; aproximarse Meaning pt Vir ; devido ; próximo ; causa ; tornar-se
Dictionary dr_halpern_kkd 4366

KanjiDic2 200217
Literal
Reading Pinyin qi2 Reading On Reading Kun はた Reading Korean gi Reading Korean
Meaning flag ; banner
Dictionary dr_nelson_n 4366


Unicode 5.2
Character Definition dawdling ; thoughtless , careless
Pinyin MAN2 MAN1 Jyutping mun1 mun4 On BAN MAN Kun OOKINAKAO
Simplified U+989F

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin man2 ; man1 Reading On バン ; マン Reading Kun おおきなかお
Meaning dawdling ; thoughtless ; careless

Unicode 12.1
Character Definition dawdling ; thoughtless , careless
Pinyin mán Jyutping mun1 mun4 On BAN MAN Kun OOKINAKAO
Simplified U+989F

KanjiDic2 200217
Literal
Reading Pinyin man2 ; man1 Reading On バン ; マン Reading Kun おおきなかお
Meaning dawdling ; thoughtless ; careless

Unicode 5.2
Character Definition frown
Pinyin QI1 CU4 Jyutping cuk1 On SHUKU SEKI SHAKU Kun MAYUWOHISOMERU

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin qi1 Reading On シュク ; セキ ; シャク Reading Kun まゆをひそ . める
Meaning frown

Unicode 12.1
Character Definition frown
Pinyin Jyutping cuk1 On SHUKU SEKI SHAKU Kun MAYUWOHISOMERU

KanjiDic2 200217
Literal
Reading Pinyin qi1 Reading On シュク ; セキ ; シャク Reading Kun まゆをひそ . める
Meaning frown

Records 1 - 43 of 43 retrieved in 1155 ms