Unicode 5.2
Character Definition a lofty peak ; a mountain peak
Pinyin WEI2 WEI3 Jyutping faai1 waai4 waai6

Unicode 5.2
Character Definition ( non-classical form of ) small , low , weak ; feeble
Pinyin WEI2 Jyutping mei4

Unicode 5.2
Character Definition (a simplified form ) to wave , to assist
Pinyin WEI2 WEI3 Jyutping fai1
Traditional U+649D

Unicode 5.2
Character Definition name of a variety of bamboo ; leaves to make covering and the stems make arrows
Pinyin WEI2 Jyutping mei4

Unicode 5.2
Character Definition fat ; plump , physical disease ; carnal
Pinyin WEI2 WEI4

Unicode 5.2

Unicode 5.2
Character Definition to follow ; to comply with , to refute ; to rebuke ; to accuse
Pinyin WEI2

Unicode 5.2
Character Definition a castrated hog , a second name for pig
Pinyin WEI2 Jyutping coek3 do6 zit3 zuk6

Unicode 5.2
Character Definition hooks to hang ; to suspend something
Pinyin WEI2 Jyutping mei4

Unicode 5.2
Character Definition name of a hillside ; a slope in today's Henan Province
Pinyin WEI2 Jyutping wai4

Unicode 5.2
Character Definition only ; yes
Pinyin WEI2 WEI3 Jyutping wai2 wai4 On YUI I Kun TADA KORE Hangul Korean YU Tang *ui Viet dõi

Unicode 5.2
Character Definition erect , proud ; upright ; bald
Pinyin WEI2 Jyutping wai4 On I KOKU Kun KAKOMU KUNI Korean KWUK WI

Unicode 5.2
Character Definition surround , encircle , corral ; whip
Pinyin WEI2 On I TOU Kun KAKOMU KAKOI KAKOU MUCHI Korean WI
Variant U+570D

Unicode 5.2
Character Definition surround , encircle , corral
Pinyin WEI2 Jyutping wai4
Traditional U+570D

Unicode 5.2
Character Definition surround , encircle , corral
Pinyin WEI2 Jyutping wai4 On I Kun KAKOMU Hangul Korean WI Tang *hiuəi Viet
Simplified U+56F4 Variant U+56F2

Unicode 5.2
Character Definition dike , embankment
Pinyin WEI2 YU2 XU1 Jyutping heoi1 jyu4 wai4 On U O I KYO Kun TSUTSUMI KISHI KUBOMU Viet

Unicode 5.2
Character Definition a mound , an embankment the earthen altar to the god of the soil
Pinyin WEI2 WEI3 Jyutping wai2 On I TA Kun DAN RACHI Hangul Korean YU

Unicode 5.2
Character
Pinyin WEI2 On GI GUWAI GE GUTSU GUCHI KI

Unicode 5.2
Character Definition high and uneven
Pinyin WEI2 On KI GUWAI GE GOTSU GOCHI Tang nguə̌i

Unicode 5.2
Character Definition high ; rugged , rocky , precipitous
Pinyin WEI2 Jyutping ngai4 On KAI GAI GI Kun TAKAI Hangul Korean OY Tang *nguəi Viet ngôi

Unicode 5.2
Character Definition curtain that forms wall
Pinyin WEI2 Jyutping wai4
Traditional U+5E43

Unicode 5.2
Character Definition tent ; curtain , screen
Pinyin WEI2 Jyutping wai4 On I Kun TOBARI Hangul Korean YU Tang hyui

Unicode 5.2
Character Definition curtain that forms wall
Pinyin WEI2 Jyutping wai4 On I KI Kun TOBARI NIOIBUKU FUKURO Hangul Korean WI Tang *hiuəi
Simplified U+5E0F

Unicode 5.2
Character Definition but , however , nevertheless ; only
Pinyin WEI2 Jyutping wai4 On I YUI BI Kun OMOU OMOUNI KORE Hangul Korean YU Tang *ui ui

Unicode 5.2
Character Definition mast of ship
Pinyin WEI2 Jyutping ngai4 wai4 On GAI Kun KUCHINASHI

Unicode 5.2
Character
Pinyin WEI2

Unicode 5.2
Character Definition name of a river in Shanxi
Pinyin WEI2 Jyutping gwai1
Traditional U+6E88 U+6F59

Unicode 5.2
Character
Pinyin WEI2

Unicode 5.2
Character Definition still water
Pinyin WEI2 Jyutping wai4
Traditional U+6F7F

Unicode 5.2
Character Definition river in Shanxi province
Pinyin WEI2 Jyutping wai4 wai5 On I Kun MEGURU

Unicode 5.2
Character Definition drizzle ; ( variant ) valley ; ( variant ) mold
Pinyin WEI2 Jyutping mei4 On MI BI Kun KOSAME TANI KABI

Unicode 5.2
Character Definition county in Shandong province
Pinyin WEI2 Jyutping wai4
Traditional U+6FF0

潿
Unicode 5.2
Character 潿 Definition still water
Pinyin WEI2 Jyutping wai4
Simplified U+6DA0

Unicode 5.2
Character Definition county in Shandong province
Pinyin WEI2 Jyutping wai4 On I YUI
Simplified U+6F4D

Unicode 5.2
Character
Pinyin WEI2

Unicode 5.2
Character
Pinyin WEI2

Unicode 5.2
Character
Pinyin WEI2

Unicode 5.2
Character
Pinyin WEI2

Unicode 5.2
Character Definition maintain , preserve , safeguard
Pinyin WEI2 YI2 Jyutping wai4 On I YUI Kun TSUNA TSUNAGU KORE Hangul Korean YU Tang ui
Simplified U+7EF4

Unicode 5.2
Character Definition maintain , preserve , safeguard
Pinyin WEI2 Jyutping wai4
Traditional U+7DAD

Unicode 5.2
Character
Pinyin WEI2 WEI3 Jyutping wai2 Korean WI
Variant U+853F

Unicode 5.2
Character Definition surname ; place name
Pinyin WEI2 On I KA KE GA Hangul Korean WI
Variant U+848D

Unicode 5.2
Character Definition Osmunda regalis , a species of fern
Pinyin WEI2 WEI1 Jyutping mei4 On BI Kun ZENMAI Hangul Korean MI Tang miəi

Unicode 5.2
Character
Pinyin WEI2

Unicode 5.2
Character Definition disobey , violate , defy ; be apart from
Pinyin WEI2 Jyutping wai4
Traditional U+9055

Unicode 5.2
Character Definition disobey , violate , defy ; be apart from
Pinyin WEI2 HUI2 Jyutping wai4 On I Kun CHIGAU TAGAU YOKOSHIMA Hangul Korean WI Tang *hiuəi Viet vi
Simplified U+8FDD

Unicode 5.2
Character Definition place in Henan province
Pinyin WEI2 Jyutping wai4

Unicode 5.2
Character
Pinyin WEI2

Unicode 5.2
Character
Pinyin WEI2

Unicode 5.2
Character Definition gate , door ; living quarters
Pinyin WEI2 Jyutping wai4 On I KI Hangul Korean WI Tang hiuəi
Simplified U+95F1

Records 1 - 50 of 100 retrieved in 227 ms