Unicode 5.2
Character Definition by means of ; thereby , therefore ; consider as ; in order to
Pinyin YI3 Jyutping ji5 jyu5 On I Kun OMOU YUENI MOTTE Hangul Korean I Tang *iə̌ iə̌

Unicode 5.2
Character Definition punishment by cutting off ears
Pinyin ER4 Jyutping ji5 ji6 On JI NI GEI Kun MIMIKIRI Korean I

Unicode 5.2
Character Definition you , your
Pinyin ER3 Jyutping ji5 On JI NI Kun SHIKARI WAKERU NANJI CHIKAI
Variant U+723E

Unicode 5.2
Character Definition you ; that , those ; final particle
Pinyin ER3 Jyutping ji5 On JI NI Kun NANJI SONO SHIKARI Hangul Korean I Viet nể
Traditional U+723E

Unicode 5.2
Character
Pinyin YI3 Jyutping ji5 On I

Unicode 5.2
Character Definition already ; finished ; stop
Pinyin YI3 Jyutping ji5 On I Kun SUDENI YAMU NOMI Hangul Korean I Tang *iə̌ Viet

Unicode 5.2
Character Definition draft ; intend , plan , propose
Pinyin NI3 Jyutping ji5
Traditional U+64EC

Unicode 5.2
Character Definition a lake in Yunnan
Pinyin ER3 Jyutping ji5 On JI NI

Unicode 5.2
Character Definition you ; that , those ; final particle
Pinyin ER3 Jyutping ji5 On JI NI Kun NANJI SONO SHIKARI Hangul Korean I Tang *njiɛ̌ njiɛ̌ Viet nhãi
Simplified U+5C14

Unicode 5.2
Character Definition particle of completed action
Pinyin YI3 XIAN2 Jyutping ji5 On I Hangul Korean UY Tang *hiə̌ Viet hỉ

Unicode 5.2
Character Definition ear ; merely , only ; handle
Pinyin ER3 RENG2 Jyutping ji5 On JI JOU Kun MIMI NOMI Hangul Korean I Tang *njiə̌ Viet nhĩ

Unicode 5.2
Character Definition barley
Pinyin YI3 SI4 Jyutping ji5 On I SHI WA Hangul Korean I

Unicode 5.2
Character Definition luxuriant growth of flower
Pinyin ER3 Jyutping ji5 On SHI NI DEI NAI Kun SAKU

Unicode 5.2
Character Definition flower
Pinyin NI3 Jyutping ji5 On GI GYOKU GOKU Kun SHIGIRU Tang ngiə̌

Unicode 5.2
Character Definition consult , talk over , discuss
Pinyin YI4 Jyutping ji5 ji6
Traditional U+8B70

Unicode 5.2
Character Definition rings on the yokes
Pinyin YI3 Jyutping ji5 ngai5

Unicode 5.2
Character Definition be near , be close ; recently
Pinyin ER3 Jyutping ji5 On JI NI Kun CHIKAI Korean I
Traditional U+9087

Unicode 5.2
Character Definition be near , be close ; recently
Pinyin ER3 Jyutping ji5 On JI NI Kun CHIKAI CHIKASHI CHIKA Hangul Korean I
Simplified U+8FE9

Unicode 5.2
Character
Pinyin YI3 Jyutping ji5 On I

Unicode 5.2
Character Definition erbium
Pinyin ER3 ER4 KENG1 Jyutping ji5
Simplified U+94D2

Unicode 5.2
Character Definition erbium
Pinyin ER4 Jyutping ji5
Traditional U+927A

Unicode 5.2
Character Definition name of a legendary swift horse
Pinyin ER3 Jyutping ji5 On JI NI Kun SHUNME

九十分以上
HanDeDict 100318
Traditional 九十分以上 Simplified 九十分以上
Pinyin ji5 shi2 fen1 yi3 shang4
Deutsch über 90% (u.E.)

九十分以下
HanDeDict 100318
Traditional 九十分以下 Simplified 九十分以下
Pinyin ji5 shi2 fen1 yi3 xia4
Deutsch unter 90% (u.E.)

計算機遊戲
HanDeDict 100318
Traditional 計算機遊戲 Simplified 计算机游戏
Pinyin ji5 suan5 ji5 you5 xi5
Deutsch Computerspiel , Computerspiele (u.E.) (S, EDV )

Unicode 12.1
Character Definition by means of ; thereby , therefore ; consider as ; in order to
Pinyin Jyutping ji5 jyu5 On I Kun OMOU YUENI MOTTE Hangul : 0E Korean I Tang *iə̌ iə̌

Unicode 12.1
Character Definition punishment by cutting off ears
Pinyin èr Jyutping ji5 ji6 On JI NI GEI Kun MIMIKIRI Korean I

Unicode 12.1
Character
Pinyin Jyutping ji5

Unicode 12.1
Character Definition you , your
Pinyin ěr Jyutping ji5 On JI NI Kun SHIKARI WAKERU NANJI CHIKAI
Variant U+723E

Unicode 12.1
Character Definition you ; that
Pinyin ěr Jyutping ji5 On JI NI Kun NANJI SONO SHIKARI Korean I
Variant U+723E

Unicode 12.1
Character Definition you ; that , those ; final particle
Pinyin ěr Jyutping ji5 On JI NI Kun NANJI SONO SHIKARI Hangul : 1N Korean I Viet nể
Traditional U+723E

Unicode 12.1
Character
Pinyin Jyutping ji5 On I

Unicode 12.1
Character Definition already ; finished ; stop
Pinyin Jyutping ji5 On I Kun SUDENI YAMU NOMI Hangul : 0E Korean I Tang *iə̌ Viet

Unicode 12.1
Character Definition draft ; intend , plan , propose
Pinyin Jyutping ji5
Traditional U+64EC

Unicode 12.1
Character Definition a lake in Yunnan
Pinyin ěr Jyutping ji5 On JI NI

Unicode 12.1
Character Definition you ; that , those ; final particle
Pinyin ěr Jyutping ji5 On JI NI Kun NANJI SONO SHIKARI Hangul : 0N Korean I Tang *njiɛ̌ njiɛ̌ Viet nhãi
Simplified U+5C14

Unicode 12.1
Character Definition particle of completed action
Pinyin Jyutping ji5 On I Hangul : 0E Korean UY Tang *hiə̌ Viet hỉ

Unicode 12.1
Character Definition ear ; merely , only ; handle
Pinyin ěr Jyutping ji5 On JI JOU Kun MIMI NOMI Hangul : 0E Korean I Tang *njiə̌ Viet nhĩ

Unicode 12.1
Character Definition barley
Pinyin Jyutping ji5 On I SHI WA Hangul : 0N Korean I

Unicode 12.1
Character Definition barley ; coix agretis
Pinyin Jyutping ji5 On I SHI WA Kun KUSA

Unicode 12.1
Character Definition luxuriant growth of flower
Pinyin ěr Jyutping ji5 On SHI NI DEI NAI Kun SAKU

Unicode 12.1
Character Definition flower
Pinyin Jyutping ji5 On GI GYOKU GOKU Kun SHIGIRU Tang ngiə̌

Unicode 12.1
Character Definition consult , talk over , discuss
Pinyin Jyutping ji5 ji6
Traditional U+8B70

Unicode 12.1
Character Definition rings on the yokes
Pinyin Jyutping ji5 ngai5

Unicode 12.1
Character Definition be near , be close ; recently
Pinyin ěr Jyutping ji5 On JI NI Kun CHIKAI Korean I
Traditional U+9087

Unicode 12.1
Character Definition be near , be close ; recently
Pinyin ěr Jyutping ji5 On JI NI Kun CHIKAI CHIKASHI CHIKA Hangul : 0N Korean I
Simplified U+8FE9

Unicode 12.1
Character
Pinyin Jyutping ji5 On I

Unicode 12.1
Character Definition erbium
Pinyin èr Jyutping ji5
Simplified U+94D2

Unicode 12.1
Character Definition erbium
Pinyin ěr Jyutping ji5
Traditional U+927A

Unicode 12.1
Character Definition a steep bank , a declivity
Pinyin tuó Jyutping ji5 to4 On TA DA CHI JI I Kun NANAME NANAMENOSAMA

Records 1 - 50 of 60 retrieved in 153 ms