Unicode 5.2
Character Definition surname ; consent
Pinyin YU2 SHU4 Jyutping jyu6 On YU Kun SHIKARI Hangul Korean YU

Unicode 5.2
Character Definition metaphor , analogy ; example ; like
Pinyin YU4 YU2 Jyutping jyu6 On YU Kun SATOSU SATORU TATOERU Korean YU Tang Viet dụ
Variant U+55A9

Unicode 5.2
Character Definition residence ; lodge ; dwell
Pinyin YU4 Jyutping jyu6 On GUU GYO Kun YORU YOSERU KAKOTSUKERU Hangul Korean WU Tang ngiǒ Viet ngụ
Variant U+5EBD

Unicode 5.2
Character Definition drive , ride ; chariot ; manage
Pinyin YU4 YA4 Jyutping jyu6 ngaa6 On GYO GO Kun ON OSAMERU Hangul Korean E A Tang *ngiù Viet ngự
Traditional U+79A6

Unicode 5.2
Character Definition more and more , even more
Pinyin YU4 Jyutping jyu6 On YU Kun MASARU IYOIYO Hangul Korean YU Tang *iǒ Viet rủ
Variant U+7652

Unicode 5.2
Character Definition place in Sichuan
Pinyin YU4 Jyutping jyu6
Traditional U+6FA6

Unicode 5.2
Character Definition place in Sichuan
Pinyin YU4 Jyutping jyu6 On YO Tang
Simplified U+6EEA

Unicode 5.2
Character Definition get well , recover
Pinyin YU4 Jyutping jyu6 On YU Kun IERU Hangul Korean YU

Unicode 5.2
Character Definition get well , recover
Pinyin YU4 Jyutping jyu6 On YU Kun IERU Hangul Korean YU
Variant U+6108

Unicode 5.2
Character Definition defend , resist , hold out against
Pinyin YU4 Jyutping jyu6 On GYO GO Kun FUSEGU Hangul Korean E Tang ngiǔ Viet ngừa
Simplified U+5FA1

Unicode 5.2
Character Definition yam
Pinyin YU4 Jyutping jyu6
Traditional U+8577

Unicode 5.2
Character Definition yam
Pinyin YU4 Jyutping jyu6 On YO Viet nhựa
Simplified U+84E3

Unicode 5.2
Character Definition fine
Pinyin XU4 YU4 Jyutping jyu6 zeoi6 On SHO JO YO Kun UTSUKUSHII

Unicode 5.2
Character Definition abundant , rich , plentiful
Pinyin YU4 Jyutping jyu6 On YUU YU Kun YUTAKA Hangul Korean YU Viet dịu

Unicode 5.2
Character Definition fame , reputation ; praise
Pinyin YU4 Jyutping jyu6 On YO Kun HOMARE HOMERU Korean YEY
Traditional U+8B7D

Unicode 5.2
Character Definition proclaim , instruct ; edict
Pinyin YU4 TOU3 Jyutping jyu6 On YU Kun SATOSU Hangul Korean YU Viet dụ
Simplified U+8C15

Unicode 5.2
Character Definition fame , reputation ; praise
Pinyin YU4 Jyutping jyu6 On YO Kun HOMARE Hangul Korean YEY Tang Viet dự
Simplified U+8A89

Unicode 5.2
Character Definition proclaim , instruct ; edict
Pinyin YU4 Jyutping jyu6
Traditional U+8AED

Unicode 5.2
Character Definition relaxed , comfortable , at ease
Pinyin YU4 XU4 Jyutping jyu6 On YO SHA SHO Kun ARAKAJIME Hangul Korean YEY Tang
Variant U+4E88

Unicode 5.2
Character Definition meet , come across , encounter
Pinyin YU4 Jyutping jyu6 On GUU KU Kun AU MOTENASU TAMATAMA Hangul Korean WU Tang *ngiò Viet ngộ

Unicode 5.2
Character Definition prepare , arrange ; in advance
Pinyin YU4 Jyutping jyu6 On YO Kun AZUKERU ARAKAJIME AZUKARU Hangul Korean YEY Tang Viet dự
Simplified U+9884

Unicode 5.2
Character Definition prepare , arrange ; in advance
Pinyin YU4 Jyutping jyu6
Traditional U+9810

Unicode 5.2
Character Definition drive , ride ; manage , control
Pinyin YU4 Jyutping jyu6 On GYO GO Kun TSUKAU NORIMONO Hangul Korean E Tang *ngiù Viet ngựa
Simplified U+9A6D

Unicode 5.2
Character Definition drive , ride ; manage , control
Pinyin YU4 Jyutping jyu6
Traditional U+99AD

Unicode 5.2
Character Definition beg , appeal for help
Pinyin YU4 Jyutping jyu6 On YAKU YU Kun YOBU Hangul Korean YU

Unicode 12.1
Character Definition surname ; consent
Pinyin Jyutping jyu6 On YU Kun SHIKARI Hangul : 0N Korean YU

Unicode 12.1
Character
Pinyin Jyutping jyu6 On YU TOU ZU Kun MASU MOTAI Korean YU Viet tủ

Unicode 12.1
Character Definition metaphor
Pinyin Jyutping jyu6 On YU Kun SATOSU SATORU TATOERU Hangul : 0N Korean YU
Variant U+55BB

Unicode 12.1
Character Definition metaphor , analogy ; example ; like
Pinyin Jyutping jyu6 On YU Kun SATOSU SATORU TATOERU Korean YU Tang Viet dụ
Variant U+55A9

Unicode 12.1
Character Definition residence ; lodge ; dwell
Pinyin Jyutping jyu6 On GUU GYO Kun YORU YOSERU KAKOTSUKERU Hangul : 0N Korean WU Tang ngiǒ Viet ngụ
Variant U+5EBD

Unicode 12.1
Character
Pinyin Jyutping jyu6 On DOU Kun YORU YOSERU Hangul : 1N Korean YU
Variant U+5BD3

Unicode 12.1
Character Definition drive , ride ; chariot ; manage
Pinyin Jyutping jyu6 ngaa6 On GYO GO Kun ON OSAMERU Hangul : 0E Korean E A Tang *ngiù Viet ngự
Traditional U+79A6

Unicode 12.1
Character Definition more and more , even more
Pinyin Jyutping jyu6 On YU Kun MASARU IYOIYO Hangul : 0E Korean YU Tang *iǒ Viet rủ
Variant U+7652

Unicode 12.1
Character Definition place in Sichuan
Pinyin Jyutping jyu6
Traditional U+6FA6

Unicode 12.1
Character Definition place in Sichuan
Pinyin Jyutping jyu6 On YO Tang
Simplified U+6EEA

Unicode 12.1
Character Definition get well , recover
Pinyin Jyutping jyu6 On YU Kun IERU Hangul : 1N Korean YU

Unicode 12.1
Character Definition get well , recover
Pinyin Jyutping jyu6 On YU Kun IERU Hangul : 0N Korean YU
Variant U+6108

Unicode 12.1
Character Definition defend , resist , hold out against
Pinyin Jyutping jyu6 On GYO GO Kun FUSEGU Hangul : 0N Korean E Tang ngiǔ Viet ngừa
Simplified U+5FA1

Unicode 12.1
Character
Pinyin Jyutping jyu6 On YO Kun UERU

Unicode 12.1
Character Definition yam
Pinyin Jyutping jyu6
Traditional U+8577

Unicode 12.1
Character Definition yam
Pinyin Jyutping jyu6 On YO Viet nhựa
Simplified U+84E3

Unicode 12.1
Character Definition fine
Pinyin Jyutping jyu6 zeoi6 On SHO JO YO Kun UTSUKUSHII Hangul :N

Unicode 12.1
Character Definition abundant , rich , plentiful
Pinyin Jyutping jyu6 On YUU YU Kun YUTAKA Hangul : 0E Korean YU Viet dịu

Unicode 12.1
Character Definition fame , reputation ; praise
Pinyin Jyutping jyu6 On YO Kun HOMARE HOMERU Korean YEY
Traditional U+8B7D

Unicode 12.1
Character Definition proclaim , instruct ; edict
Pinyin Jyutping jyu6 On YU Kun SATOSU Hangul : 0N Korean YU Viet dụ
Simplified U+8C15

Unicode 12.1
Character Definition fame , reputation ; praise
Pinyin Jyutping jyu6 On YO Kun HOMARE Hangul : 0E Korean YEY Tang Viet dự
Simplified U+8A89

Unicode 12.1
Character Definition proclaim , instruct ; edict
Pinyin Jyutping jyu6
Traditional U+8AED

Unicode 12.1
Character Definition relaxed , comfortable , at ease
Pinyin Jyutping jyu6 On YO SHA SHO Kun ARAKAJIME Hangul : 0E Korean YEY Tang
Variant U+4E88

Unicode 12.1
Character Definition meet , come across , encounter
Pinyin Jyutping jyu6 On GUU KU Kun AU MOTENASU TAMATAMA Hangul : 0E Korean WU Tang *ngiò Viet ngộ

Unicode 12.1
Character Definition prepare , arrange ; in advance
Pinyin Jyutping jyu6 On YO Kun AZUKERU ARAKAJIME AZUKARU Hangul : 0N Korean YEY Tang Viet dự
Simplified U+9884

Records 1 - 50 of 56 retrieved in 178 ms