Unicode 5.2
Character Definition breast , nipples ; milk , suckle
Pinyin RU3 Jyutping jyu5 On NYUU Kun CHICHI CHI Hangul Korean YU Tang njiǒ Viet

Unicode 5.2
Character Definition help , assist , repay kindness
Pinyin YOU4 Jyutping jau6 On YUU U Kun SUSUMERU TASUKERU Hangul Korean YU

Unicode 5.2
Character Definition Confucian scholar
Pinyin RU2 Jyutping jyu4 On JU Kun YAWARAKA URUOSU SHITAGAU Hangul Korean YU Tang *njio njio Viet nho

Unicode 5.2
Character Definition surname ; consent
Pinyin YU2 SHU4 Jyutping jyu6 On YU Kun SHIKARI Hangul Korean YU

Unicode 5.2
Character Definition to move on ; coubtful
Pinyin YIN2 YOU2 Jyutping jam4 jau4 On IN IU YU Kun OKOTARU TAMERAHU UTAGAHU Hangul Korean YU Viet đem

Unicode 5.2
Character Definition the bleating of the deer
Pinyin YOU1 Jyutping jau1 On IU YU AU EU Kun MUSEBU SAKEBU Hangul Korean YU Tang giəu Viet ạo

Unicode 5.2
Character Definition only ; yes
Pinyin WEI2 WEI3 Jyutping wai2 wai4 On YUI I Kun TADA KORE Hangul Korean YU Tang *ui Viet dõi

Unicode 5.2
Character Definition metaphor
Pinyin YU4 On YU Kun SATOSU SATORU TATOERU Hangul Korean YU
Variant U+55BB

Unicode 5.2
Character Definition pen up ; limit , constrain
Pinyin YOU4 Jyutping jau6 On YUU Kun SONO Hangul Korean YU

Unicode 5.2
Character Definition a mound , an embankment the earthen altar to the god of the soil
Pinyin WEI2 WEI3 Jyutping wai2 On I TA Kun DAN RACHI Hangul Korean YU

Unicode 5.2
Character Definition child ; blood relation ; affection
Pinyin RU2 RU4 Jyutping jyu4 jyu6 On JU Kun CHINOMIGO OSANAI Hangul Korean YU Viet nhọ

Unicode 5.2
Character Definition forgive , pardon , indulge
Pinyin YOU4 Jyutping jau6 On YUU Kun YURUSU NADAMERU Hangul Korean YU

Unicode 5.2
Character Definition tent ; curtain , screen
Pinyin WEI2 Jyutping wai4 On I Kun TOBARI Hangul Korean YU Tang hyui

Unicode 5.2
Character Definition infant , young child ; immature
Pinyin YOU4 YAO4 Jyutping jau3 On YOU YUU Kun OSANAI Hangul Korean YU Tang qiə̀u Viet ấu

Unicode 5.2
Character Definition quiet , secluded , tranquil ; dark
Pinyin YOU1 Jyutping jau1 On YUU Kun KURAI KASUKA Hangul Korean YU Tang *qiəu
Variant U+51FC

Unicode 5.2
Character Definition granary ; storehouse
Pinyin YU3 Jyutping jyu5 On YU Kun KURA Hangul Korean YU Tang

Unicode 5.2
Character Definition long , far , remote , distant ; liesurely
Pinyin YOU1 Jyutping jau4 On YUU Kun TOOI HARUKA Hangul Korean YU Tang *iou

Unicode 5.2
Character Definition but , however , nevertheless ; only
Pinyin WEI2 Jyutping wai4 On I YUI BI Kun OMOU OMOUNI KORE Hangul Korean YU Tang *ui ui

Unicode 5.2
Character Definition more and more , even more
Pinyin YU4 Jyutping jyu6 On YU Kun MASARU IYOIYO Hangul Korean YU Tang *iǒ Viet rủ
Variant U+7652

Unicode 5.2
Character Definition pleasant , delightful ; please
Pinyin YU2 TOU1 Jyutping jyu4 jyu6 On YU TOU Kun TANOSHIMU TANOSHII Hangul Korean YU

Unicode 5.2
Character Definition lift , raise ; praise ; hang ; flap
Pinyin YU2 YOU2 Jyutping jyu4 On YU YUU Kun HIKU UGOKASU NABURU Hangul Korean YU

Unicode 5.2
Character Definition rub , massage ; crush by hand
Pinyin ROU2 Jyutping jau4 On JUU Kun MOMU Hangul Korean YU

Unicode 5.2
Character Definition distant , far ; adverbial prefix
Pinyin YOU1 Jyutping jau4 On YUU Kun TOKORO Hangul Korean YU Tang iou

Unicode 5.2
Character Definition to swim ; to move or rove freely
Pinyin YOU2 LIU2 Jyutping jau4 On YOU YO RYUU RU Kun HATAASHI Hangul Korean YU

Unicode 5.2
Character Definition have , own , possess ; exist
Pinyin YOU3 YOU4 Jyutping jau5 jau6 On YUU U Kun ARU MOTSU TAMOTSU Hangul Korean YU Tang *hiǒu Viet hữu

Unicode 5.2
Character Definition soft ; gentle , pliant
Pinyin ROU2 Jyutping jau4 On NYUU JUU Kun YAWARAKAI YAWARAGERU YAWARA Hangul Korean YU Tang njiou Viet nhu

Unicode 5.2
Character Definition pomelo , grapefruit
Pinyin YOU4 YOU2 ZHU2 Jyutping jau2 jau6 zuk6 On YUU JIKU Kun YUZU Hangul Korean YU CHWUK Tang iòu Viet dâu

Unicode 5.2
Character Definition elm tree
Pinyin YU2 On YU Kun NIRE Hangul Korean YU
Variant U+6986

Unicode 5.2
Character Definition tinder
Pinyin YOU2 Jyutping jau4 On SHUU YUU Kun NARA Hangul Korean YU Viet giùa

Unicode 5.2
Character Definition oil , fat , grease , lard ; paints
Pinyin YOU2 YOU4 Jyutping jau4 On YU YUU Kun ABURA Hangul Korean YU Tang iou Viet dầu

Unicode 5.2
Character Definition the vitreous glaze on china , porcelain , etc .
Pinyin YOU3 YOU1 Jyutping jau2 On YUU YU Kun KUROI Hangul Korean YU Viet ao

Unicode 5.2
Character Definition name of a river in honan
Pinyin WEI3 Jyutping fui2 On I Hangul Korean YU

Unicode 5.2
Character Definition to swim ; float , drift ; wander , roam
Pinyin YOU2 LIU2 Jyutping jau4 On YUU RYUU Kun OYOGU ASOBU ASOBI Hangul Korean YU Tang *iou
Variant U+9030

Unicode 5.2
Character Definition immerse , moisten ; wet , damp
Pinyin RU2 NUAN2 RUAN3 ER2 NUO4 Jyutping jyu4 nyun5 On JU NYU Kun URUOU NURERU URUOSU Hangul Korean YU Tang njio Viet nhụa

Unicode 5.2
Character Definition window ; lead enlightenment
Pinyin YOU3 Jyutping jau5 On YUU YU Kun MADO Hangul Korean YU Tang iǒu

Unicode 5.2
Character Definition like , similar to , just like , as
Pinyin YOU2 YAO2 Jyutping jau4 On YUU Kun NAO Hangul Korean YU Tang *iou
Simplified U+72B9

Unicode 5.2
Character Definition plan , scheme ; plan , plot ; way
Pinyin YOU2 Jyutping jau4 On YUU Kun HAKARU HAKARIGOTO Hangul Korean YU Tang iou

Unicode 5.2
Character Definition flawless gem or jewel
Pinyin YU2 Jyutping jyu4 On YU Hangul Korean YU

Unicode 5.2
Character Definition cause , reason ; from
Pinyin YOU2 YAO1 Jyutping jau4 On YUU YU YUI Kun YOSHI YORU YORI Hangul Korean YU Tang *iou Viet do

Unicode 5.2
Character Definition get well , recover
Pinyin YU4 Jyutping jyu6 On YU Kun IERU Hangul Korean YU

Unicode 5.2
Character Definition to die in prison from cold and hunger ; to treat with cruelty
Pinyin YU3 Jyutping jyu5 Hangul Korean YU

Unicode 5.2
Character Definition get well , recover
Pinyin YU4 Jyutping jyu6 On YU Kun IERU Hangul Korean YU
Variant U+6108

Unicode 5.2
Character Definition a small door or window ; a hole in the wall to cut through a wall
Pinyin YU2 DOU4 DOU1 Jyutping jyu4 On YU TOU ZU Kun KUGURIDO Hangul Korean YU

Unicode 5.2
Character Definition dirty , useless , weak , powerless ; cracked , a flaw
Pinyin YU3 YU2 Jyutping jyu5 On WA E Kun KUBOMU Hangul Korean YU

Unicode 5.2
Character Definition appeal ; request ; implore
Pinyin YU4 XU1 Jyutping joek6 jyu6 On YU YAKU Kun YOBU Hangul Korean YU

Unicode 5.2
Character Definition blend , mix ; mixed
Pinyin ROU3 ROU2 Jyutping jau2 nau6 On JUU Kun MAJIRU Hangul Korean YU

Unicode 5.2
Character Definition maintain , preserve , safeguard
Pinyin WEI2 YI2 Jyutping wai4 On I YUI Kun TSUNA TSUNAGU KORE Hangul Korean YU Tang ui
Simplified U+7EF4

Unicode 5.2
Character Definition tassels hanging from hat
Pinyin RUI2 Jyutping jeoi4 jeoi6 On ZUI NI Kun KANMURINOHIMO Hangul Korean YU

Unicode 5.2
Character Definition fat ; fertile , rich ; plump , soft
Pinyin YU2 Jyutping jyu4 On YU Kun KOERU ABURA Hangul Korean YU Tang io

Unicode 5.2
Character Definition moment , instant , short while
Pinyin YU2 YONG3 YU3 KUI4 Jyutping jyu4 On YU YOU KI Kun KUBOMI SUSUMERU AJIKA Hangul Korean YU Tang io

Records 1 - 50 of 100 retrieved in 231 ms