Character fairly prosperous, well-to-do; not very rich Definition
RUAN3 Pinyin nyun6 zyun5 Jyutping

Character a kind of musical instrument Definition
RUAN3 Pinyin zyun2 Jyutping

Character young, tender, soft, delicate Definition
RUAN3 Pinyin nyun6 Jyutping

Character
RUAN3 Pinyin gun2 jyun2 Jyutping

Character a white opaque quartz used for ornaments Definition
RUAN3 Pinyin

Character gem Definition
RUAN3 Pinyin jyun5 Jyutping

Character
RUAN3 Pinyin GIN GAN On MOTORU OTORU Kun

Character
RUAN3 Pinyin ZEN NEN On

Character
RUAN3 Pinyin jyun5 Jyutping

Character
RUAN3 Pinyin

Character weak, pliable, soft, yielding Definition
RUAN3 Pinyin jyun5 Jyutping ZEN NEN On YOWAI Kun

Character
RUAN3 ER2 NAO4 Pinyin

Character eumenes polifomis, kind of wasp Definition
RUAN3 RU2 Pinyin jyu4 Jyutping ZEN JU NEN NYU DA On UGOMEKU Kun

Character soft, flexible, pliable; weak Definition
RUAN3 Pinyin jyun5 Jyutping NAN ZEN NEN On YAWARAKA YAWARAKAI Kun Hangul YEN Korean njiuɛ̌n Tang nhuyễn Viet
U+8F6F Simplified

Character flexible, pliable; weak, feeble Definition
RUAN3 Pinyin jyun5 Jyutping ZEN NEN NAN On NEGURUMA Kun

Character soft, flexible, pliable; weak Definition
RUAN3 Pinyin jyun5 Jyutping
U+8EDF Traditional

Character ancient musical instrument: surname Definition
RUAN3 JUAN4 YUAN2 Pinyin jyun2 jyun5 Jyutping GEN On Hangul WAN WEN Korean ngiuæ̌n Tang nguyễn Viet
U+F9C6 Variant

Traditional Simplified
ruan3 Pinyin
protein English

朊病毒 Traditional 朊病毒 Simplified
ruan3 bing4 du2 Pinyin
prion (pathogen) English

Traditional Simplified
ruan3 Pinyin
opaque English white quartz English

Traditional Simplified
ruan3 Pinyin
|[ruan3] Variant

Traditional Simplified
ruan3 Pinyin
wriggle English

Traditional Simplified
ruan3 Pinyin
soft English flexible English

軟件 Traditional 软件 Simplified
ruan3 jian4 Pinyin
(computer) software English

軟件企業 Traditional 软件企业 Simplified
ruan3 jian4 qi3 ye4 Pinyin
software company English

軟件包 Traditional 软件包 Simplified
ruan3 jian4 bao1 Pinyin
software package English

軟件市場 Traditional 软件市场 Simplified
ruan3 jian4 shi4 chang3 Pinyin
software market English

軟件平臺 Traditional 软件平台 Simplified
ruan3 jian4 ping2 tai2 Pinyin
software platform English

軟件技術 Traditional 软件技术 Simplified
ruan3 jian4 ji4 shu4 Pinyin
software technology English

軟件系統 Traditional 软件系统 Simplified
ruan3 jian4 xi4 tong3 Pinyin
software system English

軟件開發 Traditional 软件开发 Simplified
ruan3 jian4 kai1 fa1 Pinyin
software development English


軟包 Traditional 软包 Simplified
ruan3 bao1 Pinyin
soft (bread) roll English

軟化 Traditional 软化 Simplified
ruan3 hua4 Pinyin
soften English

軟口蓋 Traditional 软口盖 Simplified
ruan3 kou3 gai4 Pinyin
soft palate English velum English

軟呢 Traditional 软呢 Simplified
ruan3 ni2 Pinyin
tweed English

軟坐 Traditional 软坐 Simplified
ruan3 zuo4 Pinyin
soft seat (= first class in PRC trains) English


軟尺 Traditional 软尺 Simplified
ruan3 chi3 Pinyin
soft ruler English tape measure English

軟席 Traditional 软席 Simplified
ruan3 xi2 Pinyin
soft seat (= first class in PRC trains) English

軟座 Traditional 软座 Simplified
ruan3 zuo4 Pinyin
soft seat (on trains or boats) English


軟弱 Traditional 软弱 Simplified
ruan3 ruo4 Pinyin
weak English feeble English flabby English

軟木 Traditional 软木 Simplified
ruan3 mu4 Pinyin
softwood English

軟木塞 Traditional 软木塞 Simplified
ruan3 mu4 sai1 Pinyin
cork English

軟梯 Traditional 软梯 Simplified
ruan3 ti1 Pinyin
rope ladder English

軟毛 Traditional 软毛 Simplified
ruan3 mao2 Pinyin
fur English

軟泥 Traditional 软泥 Simplified
ruan3 ni2 Pinyin
soft mud English silt English sludge English ooze (geology) English


Records 1 - 50 of 100 retrieved in 906 ms