Unicode 5.2
Character Definition companion , comrade , partner ; accompany
Pinyin BAN4 PAN4 Jyutping bun6 pun5 On HAN BAN Kun TOMONAU TOMO Hangul Korean PAN Tang *bhɑ̌n bhɑ̌n Viet bạn

Unicode 5.2
Character Definition negligent , remiss
Pinyin MAN4 Jyutping maan6 On BAN MAN Kun YURUI KARONZURU ANADORU Korean MAN

Unicode 5.2
Character Definition half
Pinyin BAN4 Jyutping bun3 On HAN Kun NAKABA NAKABASURU Hangul Korean PAN Tang bɑ̀n Viet bán

Unicode 5.2
Character Definition half
Pinyin BAN4 Jyutping bun3 On HAN Kun NAKABA NAKABASURU Hangul Korean PAN Tang bɑ̀n Viet bán

Unicode 5.2


Unicode 5.2
Character Definition rebel ; rebellion ; rebellious
Pinyin PAN4 Jyutping bun6 On HAN BAN Kun SOMUKU Hangul Korean PAN Viet bạn

Unicode 5.2
Character Definition to plaster ; to pave
Pinyin MAN4 Jyutping maan6 On BAN MAN Kun KOTE Hangul Korean MAN

Unicode 5.2
Character
Pinyin MAN2 Jyutping maan4 On BAN MAN KAN KON Kun BABA

Unicode 5.2
Character
Pinyin HAN4 On BAN MAN KAN GEN Kun GOUMAN

Unicode 5.2
Character Definition scorn , despise ; be rude , affront
Pinyin MAN4 Jyutping maan6 On BAN MAN BEN MEN EN Kun ANADORU KEGASU OKOTARU OGORU Hangul Korean MAN

Unicode 5.2
Character Definition curtain , screen , tent
Pinyin MAN4 Jyutping maan6 On BAN MAN Kun MAKU Hangul Korean MAN Tang mɑ̀n Viet màn

Unicode 5.2
Character Definition cultivated , well-bred
Pinyin BIN1 Jyutping ban1 On HIN Kun AKIRAKA Hangul Korean PIN Viet băn
Variant U+4EFD

Unicode 5.2
Character
Pinyin BAN4 Viet bẳn

Unicode 5.2
Character
Pinyin MAN2 MEN4 Jyutping mun4 mun5 On BAN Hangul Korean MWUN Viet mến

Unicode 5.2
Character
Pinyin MAN2 On BAN MAN Kun WASURERU

Unicode 5.2
Character Definition pull ; drag ; right itself
Pinyin BAN1 PAN1 Jyutping paan1 On HAN Kun HIKU SAKU HIKITOMERU Hangul Korean PAN Viet bẳn

Unicode 5.2
Character Definition mix
Pinyin BAN4 PAN4 Jyutping bun3 bun6 pun3 On HAN Kun SUTERU WARU KAKIMAZERU Hangul Korean PAN Viet bắn

Unicode 5.2
Character Definition pull ; pull back , draw back
Pinyin WAN3 Jyutping waan5 On BAN Kun HIKU Hangul Korean MAN Tang miæ̌n
Traditional U+8F13

Unicode 5.2
Character Definition night , evening ; late
Pinyin WAN3 Jyutping maan5 On BAN Kun KURE OSOI Korean MAN Tang *miæ̌n Viet vãn
Variant U+6669

Unicode 5.2
Character Definition night
Pinyin WAN3 On BAN Kun KURE OSOI Hangul Korean MAN
Variant U+665A

Unicode 5.2
Character Definition long , extended , vast ; beautiful
Pinyin MAN4 MAN2 Jyutping maan6 On BAN MAN Kun HIKU NAGAI HIROI Hangul Korean MAN Tang miæ̀n Viet man

Unicode 5.2
Character Definition root , origin , source ; basis
Pinyin BEN3 Jyutping bun2 On HON Kun MOTO Hangul Korean PON Tang *bə̌n Viet bản
Variant U+5932

Unicode 5.2
Character Definition plank , board ; iron or tin plate
Pinyin BAN3 Jyutping baan2 On HAN BAN Kun ITA Hangul Korean PHAN Tang bǎn Viet ván
Traditional U+95C6

Unicode 5.2
Character
Pinyin WAN3 On BAN MAN

Unicode 5.2
Character Definition tray ; turn , rotate ; search
Pinyin PAN2 Jyutping pun4 On HAN BAN Kun TARAI Hangul Korean PAN Viet bàn

Unicode 5.2
Character Definition paste wall with dirt
Pinyin MAN2 MAN4 Jyutping maan6 On BAN MAN Kun KOTE Viet mận

Unicode 5.2
Character
Pinyin BEN1 On HON BON Viet bẩn

Unicode 5.2
Character Definition printing blocks ; edition
Pinyin BAN3 Jyutping baan2 On HAN Kun ITA FUDA Hangul Korean PHAN Tang bǎn Viet bản

Unicode 5.2
Character Definition printing blocks ; edition
Pinyin BAN3 Jyutping baan2 On HAN Kun ITA FUDA Hangul Korean PHAN Tang bǎn Viet bản

Unicode 5.2
Character Definition to take turns ; a turn , a time ; to repeat
Pinyin FAN1 PAN1 BO1 PO2 FAN2 PAN2 PI2 Jyutping faan1 pun1 On BAN HAN Kun TSUGAI TSUGAU TSUGAERU Hangul Korean PEN PAN Viet dẻo phen
Variant U+8E6F

Unicode 5.2
Character Definition tray , plate , dish ; examine
Pinyin PAN2 XUAN2 Jyutping pun4 On BAN HAN Kun OOZARA TARAI Hangul Korean PAN Tang *bhɑn bhɑn Viet bàn
Simplified U+76D8

Unicode 5.2
Character Definition tray , plate , dish ; examine
Pinyin PAN2 XUAN2 Jyutping pun4 On BAN HAN Kun OOZARA TARAI Hangul Korean PAN Tang *bhɑn bhɑn Viet bàn
Simplified U+76D8

Unicode 5.2
Character Definition deceive , lie ; eyes half-closed
Pinyin MAN2 MEN2 MEN4 Jyutping mun4 On BAN MAN BON Kun DAMASU Hangul Korean MAN Viet man
Simplified U+7792

Unicode 5.2
Character Definition to see , witness , inspect
Pinyin MAN3 Jyutping maan5 On BAN MAN RAN Kun MIRU MISONAWASU

Unicode 5.2
Character Definition alum
Pinyin FAN2 Jyutping faan4 On BAN HAN Hangul Korean PAN Viet trối phèn
Simplified U+77FE

Unicode 5.2
Character Definition loop , catch ; fetter , shackle
Pinyin BAN4 Jyutping bun6 On BAN HAN Kun KIZUNA TSUNAGU Hangul Korean PAN Tang bɑ̀n Viet bận
Simplified U+7ECA

Unicode 5.2
Character Definition loop , catch ; fetter , shackle
Pinyin BAN4 Jyutping bun6 On BAN HAN Kun KIZUNA TSUNAGU Hangul Korean PAN Tang bɑ̀n Viet bận
Simplified U+7ECA

Unicode 5.2
Character Definition loop , catch ; fetter , shackle
Pinyin BAN4 Jyutping bun6 On BAN HAN Kun KIZUNA TSUNAGU Hangul Korean PAN Tang bɑ̀n Viet bận
Simplified U+7ECA

Unicode 5.2
Character Definition plain silk ; simple , plain
Pinyin MAN4 Jyutping maan6 On BAN MAN Kun YURUYAKA TSUREBIKI Hangul Korean MAN
Simplified U+7F26

Unicode 5.2
Character Definition sort , manner , kind , category
Pinyin BAN1 BO1 PAN2 BAN3 Jyutping bo1 bun1 On HAN BAN HATSU Kun MEGURU Hangul Korean PAN Viet bàn

Unicode 5.2
Character Definition creeping plants , tendrils , vines
Pinyin MAN4 WAN4 MAN2 Jyutping maan4 maan6 On BAN MAN Kun TSURU Hangul Korean MAN Tang *miæ̀n Viet mơn

Unicode 5.2
Character Definition foreign things
Pinyin FAN2 FAN1 BO2 PI2 BO1 Jyutping faan4 On BAN HAN Kun SHIGERU Hangul Korean PEN Tang biæn

Unicode 5.2
Character Definition barbarians ; barbarous , savage
Pinyin MAN2 Jyutping maan4 On BAN Kun EBISU Korean MAN Viet man
Traditional U+883B

Unicode 5.2
Character Definition barbarians ; barbarous , savage
Pinyin MAN2 Jyutping maan4 On BAN Kun EBISU Hangul Korean MAN Tang *man Viet mán
Simplified U+86EE

Unicode 5.2
Character Definition deceive , insult
Pinyin MAN2 MAN4 Jyutping maan4 maan6 On BAN MAN Kun AZAMUKU ANADORU Hangul Korean MAN Tang màn
Simplified U+8C29

Unicode 5.2
Character Definition poor , impoverished , needy
Pinyin PIN2 Jyutping pan4 On HIN BIN Kun MAZUSHII Hangul Korean PIN Tang *bhyin Viet bần
Simplified U+8D2B

Unicode 5.2
Character Definition mourn ; pull ; draw
Pinyin WAN3 Jyutping waan5 On BAN Kun HIKU Hangul Korean MAN
Simplified U+633D

Unicode 5.2
Character Definition niobium
Pinyin NI2 NI3 Jyutping nei4 nei6 On DEI NAI Kun ITOMAKINOASHI Viet bắn nỉa
Simplified U+94CC

Unicode 5.2
Character Definition ornament over the horse's head
Pinyin WAN4 JIAN3 On BAN

Records 1 - 50 of 100 retrieved in 271 ms