Unicode 5.2
Character Definition to stab ; to cut , ( same as ) to attack against
Pinyin JIAO3 QIAO2 XIU3 Jyutping ziu2

Unicode 5.2
Character Definition height of the end-point ; the tip of a small branch ; ( Cant .) slender , thin
Pinyin JIAO3 Jyutping niu1 ziu2

Unicode 5.2
Character Definition ( ancient form of ) to flow , to drift , to circulate , a current , to descend , unstable ; weak
Pinyin JIAO3 LIU2 Jyutping laau4 laau5

Unicode 5.2
Character Definition griping colic , a swelling , a little painful ; some not serious
Pinyin JIAO3 Jyutping gaau2

Unicode 5.2
Character Definition ( same as U+3F71 ) griping colic , illness ; disease
Pinyin JIAO3 Jyutping caau4 gau2 naau2

Unicode 5.2

Unicode 5.2
Character Definition to look at something without winking , bright
Pinyin JIAO3 Jyutping gik1

Unicode 5.2
Character Definition short leggings drawn over the trousers , clothes for fisherman
Pinyin JIAO3 Jyutping gaau1 gau2

Unicode 5.2
Character Definition high ; curved ; long horns
Pinyin JIAO3 JIAO4 Jyutping faan4 hiu1 kiu4 ziu4

Unicode 5.2
Character Definition to jump ; to leap ; to spring ; to bounce
Pinyin JIAO3 XIAO4 YAO2 Jyutping ziu2 ziu4

Unicode 5.2
Character Definition to cut with shears
Pinyin JIAO3 Jyutping giu2

Unicode 5.2
Character Definition to make decoction of salt
Pinyin JIAO3 TU2 XI4 XIAO4 YIN2 Jyutping siu1

Unicode 5.2
Character Definition beautiful , handsome , good-looking
Pinyin JIAO3 JIAO1 Jyutping gaau2 On KOU KYOU Kun UTSUKUSHII Hangul Korean KYO

Unicode 5.2
Character Definition be lucky ; by chance , by luck
Pinyin JIAO3 Jyutping giu1 hiu1
Traditional U+50E5

Unicode 5.2
Character Definition be lucky ; by chance , by luck
Pinyin JIAO3 Jyutping giu1 giu2 hiu1 jiu4 On KYOU GYOU Kun NEGAU MOTOMERU Hangul Korean YO Viet nghẹo
Simplified U+4FA5 Variant U+5FBA

Unicode 5.2
Character Definition lucky , fortunate
Pinyin JIAO3 YAO2 Jyutping giu1 giu2 hiu1 On KEU Kun YUKU UKAGAU MOTOMERU ITSUWARU Korean KYO
Variant U+50E5

Unicode 5.2
Character Definition destroy , exterminate , annihilate
Pinyin JIAO3 CHAO1 Jyutping caau1 ziu2 On SHOU SOU Kun TATSU TORU Hangul Korean CHO Viet tiễu
Variant U+52E6

Unicode 5.2
Character
Pinyin JIAO3 On SYOU SOU Kun TATSU KIRU TAYASU WAKAJINISURU Korean CO

Unicode 5.2
Character Definition destroy , exterminate , annihilate
Pinyin JIAO3 CHAO1 Jyutping caau1 cau2 ziu1 ziu2 On SOU SHOU Kun TSUKARERU TSUKUSU Hangul Korean CHO Viet tẹo
Variant U+527F

Unicode 5.2
Character
Pinyin JIAO3

Unicode 5.2
Character
Pinyin JIAO3
Variant U+50E5

Unicode 5.2
Character Definition correct
Pinyin JIAO3
Traditional U+649F

Unicode 5.2
Character
Pinyin JIAO3 On KAKU KOU Kun MIDASU Viet kéo

Unicode 5.2
Character Definition disturb , agitate , stir up
Pinyin JIAO3 Jyutping gaau2
Traditional U+652A

Unicode 5.2
Character Definition ( Cant .) to search for , look for ; to beat up
Pinyin JIAO3 Jyutping caau3 ziu6

Unicode 5.2
Character Definition correct ; to bend or twist ; to feign ; to raise ( the hand )
Pinyin JIAO3 Jyutping giu2 giu6 On KYOU KOU Hangul Korean KYO Viet kéo
Simplified U+6322

Unicode 5.2
Character Definition disturb , agitate , stir up
Pinyin JIAO3 Jyutping gaau2 On KAKU KOU Kun MIDASU Korean KYO
Variant U+652A

Unicode 5.2
Character Definition disturb , agitate , stir up
Pinyin JIAO3 Jyutping gaau2 On KAKU KOU Kun MIDASU Hangul Korean KYO Tang gǎu
Simplified U+6405

Unicode 5.2
Character Definition bind
Pinyin JIAO3 On KYOU GYOU Kun TSUNAGU
Variant U+657F

Unicode 5.2
Character Definition bind
Pinyin JIAO3 Jyutping giu2 On KYOU GYOU Kun TSUNAGU
Variant U+657D

Unicode 5.2
Character
Pinyin JIAO3 Hangul Korean KYO

Unicode 5.2
Character
Pinyin JIAO3 Hangul Korean KYO

Unicode 5.2
Character
Pinyin JIAO3

Unicode 5.2
Character Definition a small pond ; a damp and narrow place
Pinyin JIAO3 JIU4 JIU1 QIU1 QIU4 Jyutping zau1 ziu2 On SHOU SHUU Kun KUTE Hangul Korean CHWU Tang tsiou

Unicode 5.2
Character
Pinyin JIAO3

Unicode 5.2
Character
Pinyin JIAO3 Jyutping caau4

Unicode 5.2
Character
Pinyin JIAO3

Unicode 5.2
Character
Pinyin JIAO3

Unicode 5.2
Character Definition to color by smoke
Pinyin JIAO3 Jyutping cau1

Unicode 5.2
Character Definition cunning , deceitful , treacherous
Pinyin JIAO3 XIAO4 Jyutping gaau2 On KOU KYOU Kun ZURUI WARUGASHIKO Hangul Korean KYO Tang gǎu Viet giảo

Unicode 5.2
Character
Pinyin JIAO3

Unicode 5.2
Character Definition white ; bright , brilliant ; clear
Pinyin JIAO3 Jyutping gaau2 On KOU KYOU Kun SHIROI KYOI Hangul Korean KYO Tang *gěu

Unicode 5.2
Character Definition bright white ; bright , clear
Pinyin JIAO3 Jyutping giu2 On KYOU Kun SHIROI

Unicode 5.2
Character Definition correct , rectify , straighten out
Pinyin JIAO3 JIAO2 JIAO1 Jyutping giu2
Traditional U+77EF

Unicode 5.2
Character Definition correct , rectify , straighten out
Pinyin JIAO3 JIAO1 Jyutping giu2 kiu2 On KYOU Kun ITSUWARU TAMERU Hangul Korean KYO Tang gyɛ̌u Viet kiểu
Simplified U+77EB

Unicode 5.2
Character Definition bamboo rope ; bamboo object used
Pinyin JIAO3 Jyutping gaau2

Unicode 5.2
Character Definition twist , wring ; intertwine ; winch
Pinyin JIAO3 XIAO2 JIAO4 Jyutping gaau2 On KOU KYOU Kun SHIMERU SHIBORU Hangul Korean KYO Viet giảo
Simplified U+7EDE

Unicode 5.2
Character Definition deliver , submit ; hand over
Pinyin JIAO3 ZHUO2 JIAO4 HE2 Jyutping giu2 zoek3 On SHAKU KYOU KAKU GYAKU Kun KAESU Tang jiɑk Viet nhàu
Simplified U+7F34

Unicode 5.2
Character Definition twist , wring ; intertwine ; winch
Pinyin JIAO3 Jyutping gaau2
Traditional U+7D5E

Unicode 5.2
Character Definition deliver , submit ; hand over
Pinyin JIAO3 ZHUO2 Jyutping giu2
Traditional U+7E73

Records 1 - 50 of 100 retrieved in 956 ms