Character fan of a carriage Definition
CHAN2 SHAN4 Pinyin ceoi1 sin3 zeoi1 Jyutping

Character rim of a wheel; felly; felloe, a kind of carriage Definition
CHAN2 Pinyin dan1 Jyutping


Character (same as ) a chisel, a coulter, mattock, sharp Definition
CHAN2 Pinyin caam4 Jyutping


Character to revile; to abuse Definition
CHAN2 Pinyin caan4 saan4 Jyutping SAN ZEN On SONAERU NONOSHIRU ARAWASU Kun CAN Korean

Character
CHAN2 TAN3 Pinyin cin4 sin4 taan2 Jyutping SEN ZEN TAN DAN On TATAZUMU YAUSU HOSHIIMAMA Kun Hangul CHEN Korean

Character make into mince; cut Definition
CHAN2 Pinyin caam4 caam5 Jyutping SAN ZAN On TATSU KEZURU Kun CHAM Korean

Character gluttonous; greedy Definition
CHAN2 Pinyin caam4 Jyutping SAN ZAN SEN ZEN On SUSURU KUCHI KUCHIBASHI Kun

Character beautiful, lovely, pretty, graceful Definition
CHAN2 Pinyin sim4 sin4 Jyutping
U+5B0B Traditional

Character beautiful, lovely, pretty, graceful Definition
CHAN2 Pinyin sim4 Jyutping SEN ZEN On HIKITSUNAGA MIUCHI Kun Hangul SEN Korean zhiɛn Tang
U+5A75 Simplified

Character weak, unfit, frail, feeble Definition
CHAN2 CAN4 Pinyin caan3 saan4 Jyutping SEN SAN On YOWAI Kun Hangul CAN Korean jrhiɛn Tang

Character steep, rugged, jagged, precipitous Definition
CHAN2 Pinyin caam4 Jyutping SAN ZAN On Hangul CHAM Korean jrham Tang

Character a store, shop; ground alloted to a retainer Definition
CHAN2 Pinyin cin4 Jyutping TEN On YASHIKI MISE Kun Hangul CEN Korean chờn Viet

Character
CHAN2 Pinyin

Character sandalwood; comet Definition
CHAN2 Pinyin caam4 Jyutping SAN SEN On Hangul CHAM Korean chram Tang

Character cunning; greedy; crafty Definition
CHAN2 Pinyin caam4 Jyutping SAN ZEN ZAN On USAGI Kun Hangul CHAM Korean

Character
CHAN2 Pinyin

Character
CHAN2 Pinyin

Character sound of flowing water Definition
CHAN2 Pinyin saan4 Jyutping SAN SEN On Hangul CAN Korean jrhɛn Tang sờn Viet

Character still water, placid, tranquil Definition
CHAN2 DAN4 ZHAN1 Pinyin sin4 Jyutping SEN ZEN TEN DEN On Hangul CEN Korean

Character river in Henan province Definition
CHAN2 Pinyin cin4 Jyutping TEN DEN On djhiɛn Tang

Character sound Definition
CHAN2 Pinyin caam4 Jyutping

Character
CHAN2 Pinyin

Character
CHAN2 Pinyin caam4 Jyutping

Character cliff Definition
CHAN2 Pinyin caam4 Jyutping SAN ZEN SEN On KEWASHII Kun


Character
CHAN2 Pinyin

Character
CHAN2 Pinyin daan6 Jyutping

Character wrap, wind around; tie, bind Definition
CHAN2 Pinyin cin4 zin6 Jyutping TEN DEN On MATOU MATOI Kun Hangul CEN Korean *dhjiɛn Tang triền Viet
U+7F20 Simplified

Character wrap, wind around; tie, bind Definition
CHAN2 Pinyin TEN On MATOU KUKURU NAWA Kun
U+7E8F Variant

Character wrap, wind around; tie, bind Definition
CHAN2 Pinyin cin4 Jyutping
U+7E8F Traditional

Character
CHAN2 Pinyin

Character cicada; continuous Definition
CHAN2 Pinyin sim4 sin4 Jyutping SEN ZEN On SEMI Kun SEN Korean
U+87EC Traditional

Character cicada; continuous Definition
CHAN2 SHAN4 Pinyin sim4 sin4 Jyutping SEN ZEN On SEMI Kun Hangul SEN Korean *zhiɛn Tang
U+8749 Simplified

Character toad Definition
CHAN2 Pinyin sim4 Jyutping SEN On HIKIGAERU Kun Hangul SEM Korean zhiɛm Tang

Character
CHAN2 Pinyin TEN DEN On KOTOBAGAURUWASHII Kun

Character slander, defame, misrepresent Definition
CHAN2 Pinyin caam4 Jyutping SAN ZAN On SOSHIRU ITSUWARU YOKOSHIMA Kun Hangul CHAM Korean jrhæm Tang sàm Viet
U+8C17 Simplified

Character slander, defame, misrepresent Definition
CHAN2 Pinyin caam4 Jyutping
U+8B92 Traditional

Character follow in, imitate; rut, path Definition
CHAN2 ZHAN4 Pinyin cin4 Jyutping TEN On FUMU Kun Hangul CEN Korean djhiɛn Tang

Character
CHAN2 Pinyin TEN DEN On TANA MISE Kun Hangul CEN Korean

Character
CHAN2 Pinyin


Records 1 - 50 of 100 retrieved in 543 ms