Character
HUI1 Pinyin KAI KE On KOE Kun

Character to speak falsely or wrongly; ugly Definition
HUI1 Pinyin KI On MINIKUI SOSHIRU Kun WI Korean vay Viet
U+5655 Variant

Character to speak falsely or wrongly; ugly Definition
HUI1 Pinyin KI On MINIKUI SOSHIRU Kun WI Korean
U+5645 Variant

Character
HUI1 Pinyin

Character
HUI1 Pinyin KI On MEJIRUSHINONUNO HATA Kun

Character a badge, insignia Definition
HUI1 Pinyin fai1 Jyutping KI On YOI SHIRUSHI Kun Hangul HWI Korean xiuəi Tang

Character restore; big, great, immense, vast Definition
HUI1 Pinyin fui1 Jyutping KAI On HIROI Kun Hangul HOY Korean kuəi Tang

Character
HUI1 Pinyin

Character direct; wipe away; squander Definition
HUI1 Pinyin fai1 Jyutping
U+63EE Traditional

Character direct; wipe away; squander Definition
HUI1 Pinyin fai1 Jyutping KI On FURUU Kun Hangul HWI Korean *xiuəi Tang huy Viet
U+6325 Simplified

Character wave, brandish; modest, humble Definition
HUI1 Pinyin fai1 Jyutping KI I On HANASU Kun Hangul HWI Korean xyuɛ Tang vày Viet
U+39D1 Simplified

Character sunshine; light, bright, radiant Definition
HUI1 Pinyin fai1 Jyutping
U+6689 Traditional

Character sunshine; light, bright, radiant Definition
HUI1 Pinyin fai1 Jyutping KI On KAGAYAKU Kun Hangul HWI Korean *xiuəi Tang
U+6656 Simplified

Character
HUI1 Pinyin hôi Viet

Character
HUI1 Pinyin

Character ashes; dust; lime, mortar Definition
HUI1 Pinyin fui1 Jyutping KAI On HAI Kun Hangul HOY Korean *xuəi Tang hôi Viet

Character
HUI1 Pinyin HOY Korean tro Viet

Character weld, solder Definition
HUI1 XUN1 YUN4 Pinyin fai1 wai1 Jyutping KI KEN KAN KUN On HIKARI Kun Hangul HWI HWUN Korean

Character
HUI1 Pinyin

Character
HUI1 Pinyin HWI Korean
U+7FEC Variant

Character pheasant; variegated; to fly Definition
HUI1 Pinyin fai1 Jyutping KI On TIBU Kun Hangul HWI Korean xiuəi Tang
U+7FDA Variant

Character ceremonial gowns of a queen Definition
HUI1 Pinyin fai1 Jyutping WI Korean
U+8918 Traditional

Character ceremonial gowns of a queen Definition
HUI1 Pinyin fai1 Jyutping I KIKU On HIZAKAKE Kun Hangul WI Korean
U+8886 Simplified

Character tease, joke with; ridicule, mock Definition
HUI1 Pinyin fui1 Jyutping KAI KE On TAWAMURERU ODOKERU AZAKERU Kun Hangul HOY Korean kuə̀i Tang
U+8BD9 Simplified

Character tease, joke with; ridicule, mock Definition
HUI1 Pinyin fui1 Jyutping
U+8A7C Traditional

Character clamour Definition
HUI1 Pinyin fui1 Jyutping KA On UTSU Kun xuəi Tang

Character brightness, luster, brilliance Definition
HUI1 Pinyin fai1 Jyutping KI KUN On KAGAYAKU KAGAYAKI Kun Hangul HWI Korean *xiuəi Tang huy Viet
U+8F89 Simplified

Character brightness, luster, brilliance Definition
HUI1 Pinyin fai1 Jyutping
U+8F1D Traditional

Character
HUI1 Pinyin

Character to destroy; to overthrow Definition
HUI1 Pinyin fai1 Jyutping KI On KUZURERU Kun Hangul HYU Korean xiuɛ Tang

Character
HUI1 HUI4 Pinyin fui3 wai6 Jyutping KAI KE On HOO Kun

Character
HUI1 Pinyin fai1 Jyutping

Character a pennant, flag, banner; to signal to Definition
HUI1 Pinyin fai1 Jyutping KI On SASHIZUBA SASHIMANEKU Kun Hangul HWI Korean *xyuɛ Tang

Traditional Simplified
hui1 Pinyin
to speak falsely or wrongly English ugly English

Traditional Simplified
hui1 Pinyin
badge English emblem English insignia English crest English logo English coat of arms English

徽劇 Traditional 徽剧 Simplified
Hui1 ju4 Pinyin
Anhui opera English

徽墨 Traditional 徽墨 Simplified
Hui1 mo4 Pinyin
Anhui ink (known for its quality) English徽幟 Traditional 徽帜 Simplified
hui1 zhi4 Pinyin
banner English

徽章 Traditional 徽章 Simplified
hui1 zhang1 Pinyin
badge English emblem English insignia English crest English logo English coat of arms English


徽菜 Traditional 徽菜 Simplified
Hui1 cai4 Pinyin
Anhui cuisine English

徽號 Traditional 徽号 Simplified
hui1 hao4 Pinyin
title of honor English term of respect English

徽記 Traditional 徽记 Simplified
hui1 ji4 Pinyin
crest English insignia English


徽調 Traditional 徽调 Simplified
Hui1 diao4 Pinyin
Anhui opera English

Traditional Simplified
hui1 Pinyin
to restore English to recover English great English

恢宏 Traditional 恢宏 Simplified
hui1 hong2 Pinyin
vast English broad English to develop English

恢復 Traditional 恢复 Simplified
hui1 fu4 Pinyin
to reinstate English to resume English to restore English to recover English to regain English to rehabilitate English


Records 1 - 50 of 100 retrieved in 494 ms