Unicode 5.2
Character Definition merchant ; estimate , guess , presume
Pinyin GU1 GU3 GU4 Jyutping gu2 gu3 On KO Kun AKINAU ATAI Hangul Korean KO Tang

Unicode 5.2
Character Definition dried up ; exhausted , tired ; dry
Pinyin GU4 HE2 On KO Kun KOORU Hangul Korean KO
Variant U+6DB8

Unicode 5.2
Character Definition cut out , dig , rip up , scoop out
Pinyin KU1 Jyutping fu1 On KO Kun EGURU Hangul Korean KO Tang ko

Unicode 5.2
Character Definition old , classic , ancient
Pinyin GU3 Jyutping gu2 On KO Kun FURUI INISHIE Hangul Korean KO Tang *gǒ Viet cổ

Unicode 5.2
Character Definition knock , ask ; kowtow , bow
Pinyin KOU4 Jyutping kau3 On KOU Kun TATAKU TATAKI Hangul Korean KO Tang kǒu Viet khấu

Unicode 5.2
Character Definition tell , announce , inform ; accuse
Pinyin GAO4 Jyutping gou3 guk1 On KOKU KOU Kun TSUGERU Hangul Korean KO KOK Tang *gɑ̀u
Variant U+543F

Unicode 5.2
Character Definition wail , crying of child ; swear at
Pinyin GU1 GUA1 Jyutping gu1 gwaa1 gwaa2 waa1 On KO Hangul Korean KO Viet oa
Variant U+54CC

Unicode 5.2
Character Definition to become solid , solidify ; strength
Pinyin GU4 Jyutping gu3 On KO Kun KATAMERU KATAME KATAI Hangul Korean KO Tang *gò Viet cố

Unicode 5.2
Character Definition truly
Pinyin QUE4 Jyutping kok3 On KAKU KOU Kun KATAI HANAWA Hangul Korean KO

Unicode 5.2
Character Definition father's sister ; husband's mother
Pinyin GU1 Jyutping gu1 On KO Kun SHUUTOME OBA SHIBARAKU Hangul Korean KO Tang *go Viet

Unicode 5.2
Character Definition orphan , fatherless ; solitary
Pinyin GU1 Jyutping gu1 On KO Kun MINASHIGO HITORI Hangul Korean KO Tang *go Viet

Unicode 5.2
Character Definition end of spine ; buttocks , sacrum
Pinyin KAO1 Jyutping haau1 On KOU Kun SHIRI Hangul Korean KO

Unicode 5.2
Character Definition armory , treasury , storehouse
Pinyin KU4 Jyutping fu3 On KO KU Kun KURA Hangul Korean KO Viet kho
Simplified U+5E93

Unicode 5.2
Character Definition torture and interrogate ; hit
Pinyin KAO3 Jyutping haau1 haau2 On GOU KOU Kun UTSU Hangul Korean KO Viet khỉu

Unicode 5.2
Character Definition examine , test ; investigate
Pinyin KAO3 KAO2 Jyutping haau2 On KOU Kun KANGAERU Hangul Korean KO Viet khảo
Variant U+8003

Unicode 5.2
Character Definition ancient , old ; reason , because
Pinyin GU4 GU3 Jyutping gu3 On KO Kun YUE KOTO KOTOSARANI Hangul Korean KO Tang *gò Viet cố

Unicode 5.2
Character Definition strike , beat , pound , hammer ; rap
Pinyin QIAO1 Jyutping haau1 On KOU Kun TATAKU Hangul Korean KO KYO Tang kau Viet xao

Unicode 5.2
Character Definition daybreak ; bright and brilliant
Pinyin GAO3 HAO4 Jyutping gou2 On KOU Hangul Korean KO HO

Unicode 5.2
Character Definition bright sun ; brilliant ; high
Pinyin GAO3 Jyutping gou2 On KOU Kun AKIRAKA Hangul Korean KO Tang gɑ̌u

Unicode 5.2
Character Definition dried out , withered , decayed
Pinyin KU1 Jyutping fu1 On KO Kun KARERU KARASU Hangul Korean KO Tang *ko Viet khô

Unicode 5.2
Character Definition mangrove
Pinyin KAO3 Jyutping haau2 On GOU KOU Kun TAE NURUDE TAKU Hangul Korean KO

Unicode 5.2
Character Definition draft , manuscript
Pinyin KAO3 GAO3 Jyutping gou2 Hangul Korean KO

Unicode 5.2
Character Definition wither ; withered , rotten , dead
Pinyin GAO3 KAO4 GAO1 Jyutping gou2 On KOU Kun KARERU Hangul Korean KO Tang gɑ̌u Viet cau

Unicode 5.2
Character Definition spar ; well-sweep
Pinyin GAO1 Jyutping gou1 On KOU Hangul Korean KO

Unicode 5.2
Character Definition quiver ( case for arrows )
Pinyin GAO1 Jyutping gou1 On KOU Kun FUKURO Hangul Korean KO

Unicode 5.2
Character Definition buy and sell ; inferior in quality
Pinyin GU1 GU3 Jyutping gu1 On KO Kun KAU ATAI Hangul Korean KO Tang *go

Unicode 5.2
Character Definition cow ; bull ; ox
Pinyin GU3 Jyutping gu2 On KO KU Kun OUSHI Hangul Korean KO

Unicode 5.2
Character Definition chronic disease
Pinyin GU4 GU1 Jyutping gu3 On KO Kun NAGAWAZU KOBIRITSUKU Hangul Korean KO

Unicode 5.2
Character Definition the high land along a river
Pinyin GAO1 GU1 HAO2 Jyutping gou1 On KOU Kun SAWA SAKAI SUSUMU Hangul Korean KO Tang gɑu Viet đậu cau
Variant U+7690

Unicode 5.2
Character Definition the high land along a river
Pinyin GAO1 On KOU Kun SAWA SAKAI SATSUKI Hangul Korean KO HO Viet cau
Variant U+768B

Unicode 5.2
Character Definition salt pit ; leisure ; pot ; drink
Pinyin GU3 Jyutping gu2 On KO KU Kun ARASHIO Hangul Korean KO

Unicode 5.2
Character Definition testicle
Pinyin GAO1 HAO4 Jyutping gou1 On KOU Kun SAWA KINTAMA Hangul Korean KO

Unicode 5.2
Character Definition blind ; blind musician ; stupid
Pinyin GU3 Jyutping gu2 On KO Kun MESHII Hangul Korean KO

Unicode 5.2
Character
Pinyin KAO3 KAO4 GAO4 Hangul Korean KO

稿
Unicode 5.2
Character 稿 Definition draft , manuscript , rough copy
Pinyin GAO3 Jyutping gou2 On KOU Kun WARA Hangul Korean KO
Variant U+7A3E

Unicode 5.2
Character Definition hoop ; bind , surround
Pinyin GU1 Jyutping fu1 ku1 On KO Kun TAGA Hangul Korean KO

Unicode 5.2
Character Definition pole used punt boat
Pinyin GAO1 Jyutping gou1 On KOU Kun SAO Hangul Korean KO Viet gàu

Unicode 5.2
Character Definition cakes , pastry
Pinyin GAO1 Jyutping gou1 On KOU Kun KONAMOCHI Hangul Korean KO

Unicode 5.2
Character Definition net ; snare ; pressure come or go
Pinyin GU3 Jyutping gu2 On KO Kun AMI Hangul Korean KO Tang

Unicode 5.2
Character Definition lamb , kid
Pinyin GAO1 Jyutping gou1 On KOU Kun KOHITSUJI Hangul Korean KO

Unicode 5.2
Character Definition a black ram
Pinyin GU3 Jyutping gu2 On KO KU Kun HITSUJI Hangul Korean KO

Unicode 5.2
Character Definition soar , roam
Pinyin AO2 Jyutping ngou4 On GOU KOU Kun KAKERU Hangul Korean KO Tang ngɑu
Variant U+7FF1

Unicode 5.2
Character Definition examine , test ; investigate
Pinyin KAO3 Jyutping haau2 On KOU Kun KANGAERU KANGAE Hangul Korean KO Tang kɑ̌u Viet khảo
Variant U+6537

Unicode 5.2
Character Definition thighs , haunches , rump ; share
Pinyin GU3 Jyutping gu2 On KO Kun MATA MOMO Hangul Korean KO Tang Viet cổ
Variant U+8135

Unicode 5.2
Character Definition pelvis ; groin ; thighs
Pinyin KUA4 KUA3 Jyutping kwaa3 On KO KA Kun MATA Hangul Korean KWA KO

Unicode 5.2
Character Definition grease , fat ; paste , ointment
Pinyin GAO1 GAO4 Jyutping gou1 gou3 On KOU Kun ABURA Hangul Korean KO Tang gɑu gɑ̀u Viet cao

Unicode 5.2
Character Definition bitter ; hardship , suffering
Pinyin KU3 GU3 Jyutping fu2 On KU Kun NIGAI KURUSHII KURUSHIMU Hangul Korean KO Tang *kǒ Viet khổ

Unicode 5.2
Character Definition bulrush , Zizania latifolia
Pinyin GU1 Jyutping gu1 On KO Kun MAKOMO Hangul Korean KO
Variant U+83C7

Unicode 5.2
Character Definition wild rice ; Zizania latifolia
Pinyin GU1 Jyutping gu1 On KO Kun MAKOMO Hangul Korean KO Tang go
Variant U+82FD

Unicode 5.2
Character Definition straw , hay ; dry , withered
Pinyin GAO3 Jyutping gou2 On KOU Kun WARA Hangul Korean KO Tang gɑ̌u

Records 1 - 50 of 100 retrieved in 328 ms