Unicode 5.2
Character Definition to vomit ; annoy , enrage
Pinyin OU1 OU3 OU4 XU1 OU5 Jyutping au1 au2 On OU Kun UTAU HAKU Hangul Korean KWU HWU Tang qou qǒu
Simplified U+5455
Lau: A Practical Cantonese-English Dictionary, 197 28

Unicode 5.2
Character Definition a hollow in the ground , a cavity , depression ; undulating , depressed
Pinyin AO4 AO1 Jyutping aau1 aau3 On AU EU Kun KUBOMI Hangul Korean YO Tang qau
Cowles: A Pocket Dictionary of Cantonese, 1999 28

Unicode 5.2
Character Definition table , bench ; legal case
Pinyin AN4 Jyutping ngon3 on3 On AN Kun TSUKUE KANGAERU Hangul Korean AN Tang qɑ̀n Viet duyên án
Mathews: Chinese-English Dictionary 28

Unicode 5.2
Character Definition shade , screen ; to hide , screen
Pinyin YI4 Jyutping ai3 ji1 On EI Kun KINUGASA KAZASU KAGERU Hangul Korean YEY Tang qèi

Unicode 5.2
Character Definition fly ; go quickly ; dart ; high
Pinyin FEI1 Jyutping fei1 On HI Kun TOBU TOBASU Hangul Korean PI Tang *biəi Viet phi
Simplified U+98DE
Karlgren: Analytic Dictionary of Chinese and Sino- 28

Unicode 5.2
Character Definition misty mountain
Pinyin YU4 Jyutping gwaat1 waat1
Total Strokes 28

Unicode 5.2
Character Definition ( non-classical form of ) shrivelled up ; empty ; limp ; flat ; not full ; sunken
Pinyin BIE3 Jyutping bit6
Total Strokes 28

Unicode 5.2
Character Definition number , to count ; to enumerate
Pinyin YI4 Jyutping zi3
Total Strokes 28

Unicode 5.2
Character Definition name of an insect
Jyutping wan1 wan6
Total Strokes 28

Unicode 5.2
Character Definition ( same as ) to walk slowly and cautiously ; to limp
Pinyin SHU3 ZHU2 Jyutping zuk6
Total Strokes 28

Unicode 5.2
Character Definition dregs ; lees of cheese , cheese
Pinyin LI4
Total Strokes 28

Unicode 5.2
Character Definition ( simplified form ) a big hoe , to eliminate ; to uproot ; to clear ; to dig ; to excavate
Pinyin JUE2 Jyutping fok3 mong4
Total Strokes 28

Unicode 5.2
Character Definition to feed a baby , to eat , food
Pinyin MI4 MO2 Jyutping mo1
Total Strokes 28

Unicode 5.2
Character Definition a swift horse
Pinyin NIE4 Jyutping nip6 seoi1 waai2
Simplified U+4BC5
Total Strokes 28

Unicode 5.2
Character Definition in the manner a toothless person chewing food
Jyutping tam4 zaam3 zam1
Total Strokes 28

Unicode 5.2
Character
Pinyin ZAN4 Jyutping zaan3 On SATSU ZACHI Kun KOE Korean CHAL CHAN
Phonetic Index (from Ten Thousand Characters) 28

Unicode 5.2
Character Definition ( Cant .) final particle for pointing out the obvious
Jyutping lo1
Total Strokes 28

Unicode 5.2
Character Definition stupid , simple , simple-minded
Pinyin GANG4 ZHUANG4 Jyutping ngong6 zong3 On TOU CHUU SHU KOU KU Kun OROKA Hangul Korean TANG
Simplified U+6206
Total Strokes 28

Unicode 5.2
Character Definition save , hoard
Pinyin ZAN3 CUAN2 ZUAN1 Jyutping cyun4 zaan2 On SAN Kun ATSUMARU Hangul Korean CHAN Tang dzhuɑn
Simplified U+6512 Variant U+6505
Phonetic Index (from Ten Thousand Characters) 28

Unicode 5.2
Character Definition gather
Pinyin ZAN4 Jyutping cyun4 zaan2 On SAN ZAN Kun TSUE Hangul Korean CHAN
Phonetic Index (from Ten Thousand Characters) 28

Unicode 5.2
Character Definition the lattice of a window a sill , a lintel
Pinyin LING2 Jyutping ling4 On REI RYOU Hangul Korean LYENG
Simplified U+68C2
Total Strokes 28

Unicode 5.2
Character
Kun TSUKI KATAKUMI
Total Strokes 28

Unicode 5.2
Character
Pinyin LING2
Total Strokes 28

Unicode 5.2
Character Definition ceremonial libation cup
Pinyin ZAN4 Jyutping zaan3 On SAN ZAN Hangul Korean CHAN
Simplified U+74D2
Phonetic Index (from Ten Thousand Characters) 28

Unicode 5.2
Character
Pinyin LUAN2 On REN Kun YASERU YAMU
Total Strokes 28

Unicode 5.2
Character Definition continue , carry on , succeed
Pinyin ZUAN3 Jyutping zyun2 On SAB Kun TSUGU Hangul Korean CHAN
Simplified U+7F35 Variant U+7E89
Phonetic Index (from Ten Thousand Characters) 28

Unicode 5.2
Character Definition dirty ; filthy
Pinyin ZANG1 ZA1 ZAN1 Jyutping zim1
Simplified U+81DC
Phonetic Index (from Ten Thousand Characters) 28

Unicode 5.2
Character
Pinyin ZHA2
Total Strokes 28

Unicode 5.2
Character Definition praise , commend , eulogize
Pinyin ZAN4 Jyutping zaan3 On SAN Kun HOMERU HOMEKOTOBA Hangul Korean CHAN Viet tán
Variant U+8B83
Phonetic Index (from Ten Thousand Characters) 28

Unicode 5.2
Character Definition plump , voluptuous , beautiful
Pinyin YAN4 Jyutping jim6 On EN Kun NAMAMEKASHII TSUYA Tang *iɛ̀m
Variant U+8276
Total Strokes 28

Unicode 5.2
Character Definition help , support , assist , aid
Pinyin ZAN4 Jyutping zaan3 On SAN Kun TASUKERU TATAERU Korean CHAN
Variant U+8D0A
Phonetic Index (from Ten Thousand Characters) 28

Unicode 5.2
Character Definition help , support , assist , aid
Pinyin ZAN4 Jyutping zaan3 On SAN Kun TASUKERU TATAERU Hangul Korean CHAN Tang tzɑ̀n
Simplified U+8D5E Variant U+8CDB

Unicode 5.2
Character Definition go in hurry , hasten ; urge
Pinyin ZAN3 ZAN4 ZU1 Jyutping zaan2 On SAN ZAN SO Kun CHIRU Hangul Korean CHAN
Simplified U+8DB1
Phonetic Index (from Ten Thousand Characters) 28

Unicode 5.2
Character
Pinyin KUI2
Total Strokes 28

Unicode 5.2
Character Definition collect ; small administration
Pinyin ZAN4 DA2 Jyutping zaan3 zyun2 On SAN ZAN SA ZA Kun ATSUMARU
Simplified U+9142
Phonetic Index (from Ten Thousand Characters) 28

Unicode 5.2
Character Definition tweezers
Pinyin CHAN1 QIAN2 TIE1 ZHAN1 QIN2 Jyutping cyun3 kim4 On TEN KEN GEN CHITSU Kun KANABASAMI

Unicode 5.2
Character Definition drill , bore ; pierce ; diamond
Pinyin ZUAN1 ZUAN4 Jyutping zyun1 zyun3 On SAN Kun KIRI KIRU Hangul Korean CHAN Tang tzuɑn
Simplified U+94BB

Unicode 5.2
Character
Pinyin NIE4 Jyutping jit6
Total Strokes 28

Unicode 5.2
Character Definition a mattock ; a billhook
Pinyin JUE2 Jyutping fok3 kyut3 On KAKU Kun KUWA
Simplified U+9562
Total Strokes 28

Unicode 5.2
Character
Pinyin TANG3 Jyutping dong2 tong2
Variant U+954B
Total Strokes 28

Unicode 5.2
Character
Pinyin JI2
Total Strokes 28

Unicode 5.2
Character Definition rice cake
Pinyin LUO2 On RA Kun MOCHI
Total Strokes 28

Unicode 5.2
Character
Pinyin ZUAN4 ZAN4 Jyutping zaan3
Total Strokes 28

Unicode 5.2
Character
Pinyin XI1 Jyutping kwai4
Total Strokes 28

Unicode 5.2
Character Definition happy , pleased , glad ; joy ; to enjoy
Pinyin HUAN1 Jyutping fun1 On KAN Kun YOROKOBU Hangul Korean HWAN Tang xuɑn
Variant U+6B61
Total Strokes 28

Unicode 5.2
Character Definition eagle
Pinyin SHUANG1
Simplified U+9E74
Total Strokes 28

Unicode 5.2
Character
Pinyin YUE4 On YAKU Kun HIBARI
Total Strokes 28

Unicode 5.2
Character Definition parrot
Pinyin YING1 Jyutping jing1 On OU YOU Hangul Korean AYNG Tang *qɛng
Simplified U+9E66
Total Strokes 28

Unicode 5.2
Character
Pinyin LING2
Total Strokes 28

Unicode 5.2
Character
Pinyin LU2 On RO RU Kun KUROI
Total Strokes 28

Records 1 - 50 of 100 retrieved in 342 ms