Unicode 5.2
Character Definition name of a place in today's Guangdong Province
Jyutping do1

Unicode 5.2
Character Definition to speculate ; to conjecture ; to assume ; to make an intelligent guess ; to fathom , ( of a woman ) beautiful , used in girl's name
Pinyin DUO3 Jyutping do2

Unicode 5.2
Character Definition to speculate ; to conjecture ; to assume ; to make an intelligent guess ; to fathom , ( of a woman ) beautiful , used in girl's name
Pinyin DUO3 Jyutping do2

Unicode 5.2
Character Definition a kind of jade
Pinyin DUO3 RUI4 Jyutping do2

Unicode 5.2
Character Definition a kind of jade
Pinyin DUO4 HE2 Jyutping do6

Unicode 5.2
Character Definition to store up grains , weeping rice plants , an ear of grain
Pinyin DUO4 Jyutping do6

Unicode 5.2
Character Definition short ; imcomplete ; deficient ( same as ) to chop ; to mince ; to hash
Pinyin DUO3 Jyutping do2

Unicode 5.2
Character Definition heavy iron part of a plough , the linch-pin of a wheel
Pinyin DUO4 Jyutping do6

Unicode 5.2
Character Definition ugly
Pinyin DUO3 Jyutping do1

Unicode 5.2
Character Definition ( same as ) to hang down ; to let fall
Pinyin DUO3 Jyutping do2

Unicode 5.2
Character Definition read aloud , recite , chant ; droop
Pinyin DUO3 Jyutping do2 On TA
Traditional U+56B2

Unicode 5.2
Character Definition chop by pounding , mince , hash
Pinyin DUO4 Jyutping do2 On TA Kun KIRU Korean THA
Variant U+5241

Unicode 5.2
Character Definition tremble , shiver , shudder , quiver
Pinyin DUO1 CHI3 Jyutping ce2 ci2 do1 On SHI TA SHA Kun OOKII OOKUCHI Hangul Korean CHI Viet đớ

Unicode 5.2
Character Definition read aloud , recite , chant ; droop
Pinyin DUO3 Jyutping do2 On TA Korean THA
Simplified U+4EB8

Unicode 5.2
Character Definition diagram ; chart , map , picture
Pinyin TU2 Jyutping tou4 On TO ZU Kun HAKARU Hangul Korean TO Tang *dho Viet đồ
Simplified U+56FE Variant U+56F3

Unicode 5.2
Character Definition heap , pile ; pile up , heap up
Pinyin DUO3 Jyutping do2 On DA
Variant U+579C

Unicode 5.2
Character Definition heap ; buttress ; battlements
Pinyin DUO3 Jyutping do2 On DA Kun TSUMIKASARERU

Unicode 5.2
Character Definition hardened dirt or clay ; cluster
Pinyin DUO3 Jyutping do2 On TA

Unicode 5.2
Character Definition fall , sink , let fall ; degenerate
Pinyin DUO4 HUI1 Jyutping do6 On DA Kun KUZUSU KUZURERU OCHIRU Korean THA HYU
Traditional U+58AE

Unicode 5.2
Character Definition wall ; stop , prevent ; stop up
Pinyin DU3 Jyutping dou2 On TO Kun KAKI Hangul Korean TO Tang

Unicode 5.2
Character Definition smear , daub , apply , spread ; paint
Pinyin TU2 Jyutping tou4 On TO Kun NURU DORO MAMIRERU Hangul Korean TO Tang *dho Viet đồ
Simplified U+6D82 Variant U+51C3

Unicode 5.2
Character Definition much , many ; more than , over
Pinyin DUO1 Jyutping do1 On TA Kun OOI MASARU MASANI Hangul Korean TA Tang *dɑ Viet đa
Variant U+591B

Unicode 5.2
Character Definition jealous , envious
Pinyin DU4 Jyutping dou3 On TO TSU Kun NETAMU SONEMU TSUMORU HUSAGU Hangul Korean THWU Tang Viet đố
Variant U+59AC

Unicode 5.2
Character Definition jealous , envious
Pinyin DU4 Jyutping dou3 On TO Kun NETAMU Hangul Korean THWU Tang
Variant U+5992

Unicode 5.2
Character Definition butcher , slaughter , massacre
Pinyin TU2 Jyutping tou4 On TO CHO Kun HOFURU Hangul Korean TO CE Tang *dho Viet đồ

Unicode 5.2
Character Definition ridge
Pinyin DUO4 Jyutping do6 On TA DA

Unicode 5.2
Character Definition degree , system ; manner ; to consider
Pinyin DU4 DUO2 Jyutping dok6 dou6 On TAKU DO TO Kun TABI HAKARU MEMORI Hangul Korean TO THAK Tang *dhò dhɑk Viet độ
Variant U+FA0B

Unicode 5.2
Character Definition disciple , follower ; go on foot
Pinyin TU2 Jyutping tou4 On TO Kun KACHI TOMOGARA ITAZURANI Hangul Korean TO Tang *dho dho Viet đồ

Unicode 5.2
Character
Pinyin YU4 TU2 Jyutping tou4 Viet

Unicode 5.2
Character Definition indolent , careless , lazy , idle
Pinyin DUO4 Jyutping do6 On DA Kun OKOTARU Hangul Korean THA

Unicode 5.2
Character Definition stop , prevent ; restrict ; surname
Pinyin DU4 Jyutping dou6 On DO TO ZU Kun YAMANASHI FUSAGU MORI Hangul Korean TWU Tang *dhǒ Viet đỗ

Unicode 5.2
Character Definition mulberry ; paper
Pinyin CHU3 ZHU1 Jyutping cyu5 On CHO Kun KOUZO Hangul Korean CE Viet

汿
Unicode 5.2
Character 汿
Pinyin XU4 Viet

Unicode 5.2
Character Definition surname ; name of certain rivers
Pinyin TU2 Jyutping tou4 On TO ZU CHO JO Kun MICHI Hangul Korean TO Viet
Traditional U+5857

Unicode 5.2
Character Definition cross , ferry over ; ferry
Pinyin DU4 Jyutping dou6 On TO Kun WATARU WATASU WATASHI Hangul Korean TO Tang *dhò Viet đò

Unicode 5.2
Character Definition cause , reason ; from
Pinyin YOU2 YAO1 Jyutping jau4 On YUU YU YUI Kun YOSHI YORU YORI Hangul Korean YU Tang *iou Viet do

Unicode 5.2
Character Definition kind of thin silk
Pinyin CHOU2 CHOU1 Jyutping cau1 cau4 On CHUU Kun TSUMUGU TSUMUGI Hangul Korean CWU Viet
Simplified U+4337 Variant U+7DA2

Unicode 5.2
Character Definition see , gaze at , witness
Pinyin DU3 Jyutping dou2 On TO Kun MIRU Hangul Korean TO Tang

Unicode 5.2
Character Definition bet , gamble , wager ; compete
Pinyin DU3 Jyutping dou2 On TO Kun KAKERU KAKE Hangul Korean TO Tang Viet đổ
Simplified U+8D4C

Unicode 5.2
Character Definition stamp feet , step
Pinyin DUO4 Jyutping do2 On TA Kun YUKU
Variant U+8DE5

Unicode 5.2
Character Definition hide
Pinyin DUO3 Jyutping do2 On TA Kun KAWASU Hangul Korean THA
Variant U+8EB2

Unicode 5.2
Character Definition hide , secrete ; avoid , escape
Pinyin DUO3 Jyutping do2 On TA Kun KAWASU
Variant U+8EB1

Unicode 5.2
Character Definition way , road , path , journey ; course
Pinyin TU2 Jyutping tou4 On TO ZU Kun MICHI Hangul Korean TO Tang *dho Viet đồ

Unicode 5.2
Character Definition metropolis , capital ; all , the whole ; elegant , refined
Pinyin DU1 DOU1 Jyutping dou1 On TO TSU CHO Kun MIYAKO SUBETE Hangul Korean TO Tang *do Viet đô
Variant U+FA26

Unicode 5.2
Character
Pinyin DUO4 Jyutping do6

𠴗
Unicode 5.2
Character 𠴗
Viet dỗ

𠻀
Unicode 5.2
Character 𠻀
Viet

𡁎
Unicode 5.2
Character 𡁎
Viet dở

𡁹
Unicode 5.2
Character 𡁹
Viet dỗ

𡳢
Unicode 5.2
Character 𡳢
Viet đo

Records 1 - 50 of 600 retrieved in 864 ms