Unicode 5.2
Character Definition do not care ; unmindful of
Pinyin CHA4 Jyutping caa3
Cangjie Input Code PEI

Unicode 5.2
Character Definition school of thought , sect , branch
Pinyin PAI4 MAI4 BAI4 PA1 Jyutping paai1 paai3 On HA Kun WAKARERU Hangul Korean PHA Tang pɛ̀i Viet phái

Unicode 5.2
Character Definition match , pair ; equal ; blend
Pinyin PEI4 Jyutping pui3 On HAI Kun KUBARU NARABU NARABERU Hangul Korean PAY Tang pə̀i Viet phối

Unicode 5.2
Character Definition unstrained spirits
Pinyin PEI1 Jyutping pui1 On HAI HUU HU Kun DOBUROKU Tang pəi

ペイ
JMnedict 100319
Reading ペイ Romaji Pei

JMnedict 100319
Word
Reading ぺい Romaji Pei

北區
CEDict 100318
Traditional 北區 Simplified 北区
Pinyin Bei3 qu1
English north district of city ; north zone ; Pei north district of a Taiwanese city


沛縣
CEDict 100318
Traditional 沛縣 Simplified 沛县
Pinyin Pei4 xian4
English Pei county in Xuzhou 徐州 [ Xu2 zhou1 ], Jiangsu

貝聿銘
CEDict 100318
Traditional 貝聿銘 Simplified 贝聿铭
Pinyin Bei4 Yu4 ming2
English Pei Ieoh Ming or I.M. Pei ( 1917- ), famous Chinese-American architect

北區
HanDeDict 100318
Traditional 北區 Simplified 北区
Pinyin bei3 qu1
Deutsch Nord-Destrikt , Nordend , Nord-Bezirk (u.E.) ( Eig , Geo ) ; Kita ( ein Stadtbezirk von Tokio ) (u.E.) ( Eig , Geo ) ; North ( Bezirk von Hongkong ) (u.E.) ( Eig , Geo ) ; Pei ( Gegend in Taiwan ) (u.E.) ( Eig , Geo )

聚醚亞胺
HanDeDict 100318
Traditional 聚醚亞胺 Simplified 聚醚亚胺
Pinyin ju4 mi2 ya4 an4
Deutsch PEI (u.E.) (S)

HanDeDict 100318
Traditional Simplified
Pinyin pei2
Deutsch Pei [ ein Nachname ] (u.E.) ( Eig , Fam ) ; ein Nachname (u.E.) ( Fam )

Unicode 12.1
Character Definition bank up with dirt ; cultivate
Pinyin péi Jyutping pui4 On BAI HOU HAI Kun TSUCHIKAU Hangul : 0E Korean PAY PWU Viet bồi

Unicode 12.1
Character Definition indemnify , suffer loss
Pinyin péi Jyutping pui4 On BAI HAI Kun TSUGUNAU Hangul : 0N Korean PAY
Simplified U+8D54

Unicode 12.1
Character Definition indemnify , suffer loss
Pinyin péi Jyutping pui4
Traditional U+8CE0

Unicode 12.1
Character Definition belt ornament , pendant ; wear at waist , tie to the belt ; respect
Pinyin pèi Jyutping pui3 On HAI Kun OBIDAMA OBIRU Hangul : 0N Korean PHAY Tang *bhə̀i

Unicode 12.1
Character Definition match , pair ; equal ; blend
Pinyin pèi Jyutping pui3 On HAI Kun KUBARU NARABU NARABERU Hangul : 0E Korean PAY Tang pə̀i Viet phối

Unicode 12.1
Character Definition expression of reprimand
Pinyin pēi Jyutping pei1 On HI Korean PI Viet bậy

Unicode 12.1
Character Definition accompany , be with , keep company
Pinyin péi Jyutping pui4 On BAI HAI Kun SHITAGAU Hangul : 0N Korean PAY Tang bhəi

Unicode 12.1
Character Definition abundant , full , copious ; sudden
Pinyin pèi Jyutping pui3 On HAI Kun SAWA SAKAN Hangul : 0N Korean PHAY Viet phải

Unicode 5.2
Character Definition ( same as ) great ; distinguished
Jyutping pei1

Unicode 5.2
Character Definition a little angry
Pinyin CHE4 CHI4 Jyutping pei1

Unicode 5.2
Character Definition (a dialect ) a crack on the utensil
Jyutping pei1

Unicode 5.2
Character Definition to rip open the flesh , to break ; to snap
Pinyin BO2 PI2 PI3 Jyutping pei1

Unicode 5.2
Character Definition ( same as ) fire
Jyutping pei1 pei4


Unicode 5.2
Character Definition short hair and beard
Pinyin PEI2 Jyutping pei1

Unicode 5.2
Character Definition name of a horse
Jyutping pei1 pou1

Unicode 5.2
Character Definition great , grand , glorious , distinguished
Pinyin PI1 Jyutping pei1 On HI Kun OOKII Hangul Korean PI Tang pyi Viet vậy

Unicode 5.2
Character Definition mighty
Pinyin PI1 Jyutping pei1 On HI BI HAI HE Kun OOISAMA Korean PI

Unicode 5.2
Character Definition expression of reprimand
Pinyin PEI1 Jyutping pei1 On HI Korean PI Viet bậy

Unicode 5.2
Character
Pinyin PEI1 FU2 POU2 Jyutping fu1 pau4 On HU HO HOU BU HAI HE Kun KURUWA OHOKII SAKAN TSUKA

Unicode 5.2
Character
Pinyin PEI1 On HUU HAI

Unicode 5.2
Character
Pinyin PEI1

Unicode 5.2
Character
Pinyin PEI1 PEI2 On HI BI HAI HE

Unicode 5.2
Character Definition bosom ; to carry in the bosom ; to cherish
Pinyin PEI1

Unicode 5.2
Character Definition wear ; split ; crack
Pinyin PI1 Jyutping pei1 On HI Kun HIRAKU Hangul Korean PHI Tang *pyɛ Viet phơ

Unicode 5.2
Character Definition cup ( same as [ U+676F ] and [ U+686E ]); unhappy , displeased , anxious , unsettled
Pinyin PEI1 Jyutping pui1

Unicode 5.2
Character Definition fox-cub
Pinyin PI1 Jyutping pei1 On HI Kun KODANUKI Hangul Korean PI

Unicode 5.2
Character Definition arsenic
Pinyin PI1 Jyutping pei1 On HI HEI Hangul Korean PI

Unicode 5.2
Character Definition millet
Pinyin PI1 Jyutping pei1 On HI HUU HU HYUU HYU Kun KUROKIBI

Unicode 5.2
Character Definition spoiled silk ; hem of dress
Pinyin PI1 PI2 BI3 BI1 BI4 CHI3 Jyutping pei1 pei4 On HI Kun FUCHIKAZARI OSAMERU NUU Hangul Korean PI
Simplified U+7EB0

Unicode 5.2
Character Definition spoiled silk ; hem of dress ; mista
Pinyin PI2 BI3 PI1 Jyutping pei1
Traditional U+7D15

Unicode 5.2
Character
Pinyin PI1 Jyutping pei1

Unicode 5.2
Character Definition embryo ; unfinished things
Pinyin PEI1 Jyutping pui1 On HAI Kun HARAMU

Unicode 5.2
Character Definition embryo ; unfinished things
Pinyin PEI1 Jyutping pui1 On HAI Kun HARAMU Hangul Korean PAY

Unicode 5.2
Character
Pinyin PEI1 Jyutping pui1 On HAI HUU HU

Unicode 5.2
Character Definition a needle used in Chinese medicine ; a sword , large knife ; beryllium
Pinyin PI1 PI2 Jyutping pei1 pei4 On HI Kun OOHARI
Simplified U+94CD

Unicode 5.2
Character Definition beryllium
Pinyin PI1 PI2 Jyutping pei1
Traditional U+9239

Records 1 - 50 of 98 retrieved in 220 ms