Character sunlight Definition
KUN4 Pinyin kwaan3 Jyutping luôn Viet

Character sunlight Definition
XIAN4 Pinyin jin5 jin6 Jyutping KEN GEN DEN NEN On HIGAARAWARERU HIZA Kun Hangul HYEN Korean

太陽光線 Word
たいようこうせん Reading
sunlight Translation eng rays of the sun Translation eng Sonnenstrahl Translation ger Sonnenlicht Translation ger

天日 Word
てんじつ Reading てんぴ Reading
the sun Translation eng sunlight Translation eng Sonne Translation ger Sonnenlicht Translation ger

Word Word
Reading
day Translation eng days Translation eng sun Translation eng sunshine Translation eng sunlight Translation eng case (esp. unfortunate) Translation eng event Translation eng Sonne Translation ger Sonnenlicht Translation ger Sonnenstrahl Translation ger Tag Translation ger Datum Translation ger soleil Translation fre jour Translation fre день Translation rus сутки Translation rus солнце Translation rus

日光 Word
にっこう Reading
sunlight Translation eng Sonnenlicht Translation ger Sonnenschein Translation ger Sonnenstrahl Translation ger lumière du jour/rayon du soleil Translation fre

日照 Word
にっしょう Reading
sunlight Translation eng Sonnenschein Translation ger

陽光 Word
ようこう Reading
sunshine Translation eng sunlight Translation eng (schriftspr.) Translation ger Sonnenschein Translation ger Sonnenstrahlen Translation ger lumière du soleil Translation fre soleil Translation fre


日差し Word 日射し Word 陽射 Word 陽射し Word
ひざし Reading
sunlight Translation eng rays of the sun Translation eng Sonnenschein Translation ger Sonnenstrahlen Translation ger Sonnenlicht Translation ger jour Translation fre rayons de soleil Translation fre soleil Translation fre

日の目 Word
ひのめ Reading
sunlight Translation eng Licht Translation ger Sonnenlicht Translation ger Sonne Translation ger

太陽光 Word
たいようこう Reading
sunlight Translation eng Sonnenlicht Translation ger

光影 Traditional 光影 Simplified
guang1 ying3 Pinyin
light and shadow English sunlight and shade English

化日 Traditional 化日 Simplified
hua4 ri4 Pinyin
sunlight English daytime English

太陽光 Traditional 太阳光 Simplified
tai4 yang2 guang1 Pinyin
sunlight English

日光 Traditional 日光 Simplified
ri4 guang1 Pinyin
sunlight English

Literal
yun2 Reading Pinyin イン Reading On yun Reading Korean
sunlight Meaning used in personal name Meaning

Literal
yu4 Reading Pinyin イク Reading On あき.らか Reading Kun ug Reading Korean
bright light Meaning sunlight Meaning dazzling Meaning

Literal
xian4 Reading Pinyin ケン Reading On デン Reading On ネン Reading On ひがあらわ.れる Reading Kun ひざ Reading Kun hyeon Reading Korean
sunlight Meaning

Literal
sunshine Meaning sunlight Meaning the light of day Meaning

Character sunlight, sunshine, early dawn Definition
XI1 Pinyin hei1 Jyutping GI KI On HI HIKARI Kun Hangul HUY Korean xyɛ Tang


Records 1 - 21 of 21 retrieved in 56 ms