Unicode 5.2
Character Definition lofty ; high
Jyutping daat6 daau6

Unicode 5.2

Unicode 5.2
Character Definition fine jade
Pinyin TU2 Jyutping caau1 caau4 tou4

Unicode 5.2
Character Definition jade hanging on the sides of the cap in ancient times ; used to plug the ears , to take ; to receive
Pinyin TU2 Jyutping tou4

Unicode 5.2
Character Definition a kind of jade
Pinyin TU2 Jyutping syu1

Unicode 5.2
Character Definition ( same as non-classical form of ) a kind of jade
Pinyin TU2 Jyutping tou4 tuk1

Unicode 5.2
Character Definition an ear of grain , ( non-classical form of ) ancient term for glutinous rice , ( same as ) a term for plants with tubers
Pinyin TU2 Jyutping tou4

Unicode 5.2
Character Definition a tiger
Pinyin TU2

Unicode 5.2
Character Definition cunning ; crafty ; sly ; sily ; artful
Jyutping tuk1

Unicode 5.2
Character Definition to crawl ; to creep

Unicode 5.2
Character Definition hard to move forward , to trample ; to tread upon
Pinyin TU2

Unicode 5.2
Character Definition name of a place in today's Shandong Province
Pinyin TU2 Jyutping tou4

Unicode 5.2
Character Definition name of a place in today's Shanxi Province
Pinyin TU2 Jyutping cyu5 tou4

Unicode 5.2
Character Definition southerwood , bitter wine
Pinyin TU2

Unicode 5.2
Character Definition shoe-cushions
Pinyin DUO3 TU2 TUI4 Jyutping pou4 tou4

Unicode 5.2
Character Definition ( same as ) a kind of bird which shares its nest with rats
Pinyin TU2 Jyutping tou4

Unicode 5.2
Character Definition small thing , child ; young animal
Pinyin ZI3 ZAI3 Jyutping zai2 zi2 On SHI SAI Kun TAERU Hangul Korean CA Viet tử

Unicode 5.2
Character Definition resemble , similar to ; as if , seem
Pinyin SI4 SHI4 Jyutping ci5 On JI Kun NIRU Hangul Korean SA Tang *ziə̌ ziə̌ Viet tự

Unicode 5.2
Character Definition study ; repair ; cultivate
Pinyin XIU1 Jyutping sau1 On SHUU SHU Kun OSAMERU Hangul Korean SWU Tang *siou siou Viet tu

Unicode 5.2
Character Definition rabbit , hare
Pinyin TU4 Jyutping tou3 On TO Kun USAGI Hangul Korean THO
Variant U+5154

Unicode 5.2
Character Definition rabbit , hare
Pinyin TU4 Jyutping tou3 On TO Kun USAGI Korean THO Tang *tò Viet thỏ
Variant U+514E

Unicode 5.2
Character Definition mud ; surname
Pinyin TU2
Variant U+5857

Unicode 5.2
Character Definition protrude , bulge out , convex
Pinyin TU1 Jyutping dat6 On TOTSU Kun DERU Hangul Korean CHEL TOL

Unicode 5.2
Character
Pinyin TOU2 On YU TOU ZU Kun MASU MOTAI Korean YU Viet tủ

Unicode 5.2
Character
Pinyin TU3 On TO TSU Kun HAKU Viet dứ

Unicode 5.2
Character Definition to connect , inherit ; descendants , heirs
Pinyin SI4 Jyutping zi6 On SHI Kun TSUGU Hangul Korean SA Tang ziə̀ Viet tự

Unicode 5.2
Character Definition prisoner , convict ; confine
Pinyin QIU2 Jyutping cau4 On SHUU Kun TORAERU Hangul Korean SWU Tang zhiou Viet

Unicode 5.2
Character Definition four Value 4
Pinyin SI4 Jyutping sei3 si3 On SHI Kun YOTSU YOTABI Hangul Korean SA Tang *sì Viet tứ

Unicode 5.2
Character Definition diagram ; chart , map , picture
Pinyin TU2 On TO ZU Kun HAKARU E Korean TO
Variant U+5716

Unicode 5.2
Character Definition diagram ; chart , map , picture
Pinyin TU2 Jyutping tou4
Traditional U+5716

Unicode 5.2
Character Definition library
On TOSHOKAN SHO

Unicode 5.2
Character Definition diagram ; chart , map , picture
Pinyin TU2 Jyutping tou4 On TO ZU Kun HAKARU Hangul Korean TO Tang *dho Viet đồ
Simplified U+56FE Variant U+56F3

Unicode 5.2
Character Definition diagram ; chart , map , picture
Pinyin TU2 On TO ZU Kun HAKARU EGAAKU E Korean TO

Unicode 5.2
Character Definition soil , earth ; items made of earth
Pinyin TU3 Jyutping tou2 On DO TO Kun TSUCHI Hangul Korean THO TWU Tang *tǒ Viet thổ

Unicode 5.2
Character
Pinyin TU3

Unicode 5.2
Character
Pinyin TU4 Jyutping tou3 On TO

Unicode 5.2
Character
Pinyin TU1 Hangul Korean TOL

Unicode 5.2
Character Definition smear , daub , apply , spread ; paint
Pinyin TU2 Jyutping tou4 On TO Kun NURU DORO MAMIRERU Hangul Korean TO Tang *dho Viet đồ
Simplified U+6D82 Variant U+51C3

姿
Unicode 5.2
Character 姿 Definition one's manner , carriage , bearing
Pinyin ZI1 Jyutping zi1 On SHI Kun SUGATA Hangul Korean CA Tang *tzi Viet

Unicode 5.2
Character Definition letter , character , word
Pinyin ZI4 Jyutping zi6 On JI Kun AZA UMU MASU Hangul Korean CA Tang *dzhiə̀ dzhiə̀ Viet tự

Unicode 5.2
Character
Pinyin TU2 On TOTSU KA Kun TSUUKU Hangul Korean KA

Unicode 5.2
Character Definition butcher , slaughter , massacre
Pinyin TU2 Jyutping tou4 On TO CHO Kun HOFURU Hangul Korean TO CE Tang *dho Viet đồ

Unicode 5.2
Character
Pinyin TU2 On TO

Unicode 5.2
Character
Pinyin TU2 On TO ZU

Unicode 5.2
Character
Pinyin TU1 On TO TSU

Unicode 5.2
Character
Pinyin TU2

Unicode 5.2
Character
Pinyin TU1 Jyutping tou4 On TO TSU Kun IHORI

Unicode 5.2
Character Definition disciple , follower ; go on foot
Pinyin TU2 Jyutping tou4 On TO Kun KACHI TOMOGARA ITAZURANI Hangul Korean TO Tang *dho dho Viet đồ

Unicode 5.2
Character Definition think , consider , ponder ; final particle
Pinyin SI1 SI4 SAI1 Jyutping si1 si3 soi1 On SHI Kun OMOU OMOI Hangul Korean SA Tang *siə siə̀ Viet

Unicode 5.2
Character Definition kind , charitable , benevolent
Pinyin CI2 Jyutping ci4 On JI Kun ITSUKUSHIMU ITSUKUSHIMI Hangul Korean CA Tang *dzhiə Viet từ

Records 1 - 50 of 494 retrieved in 229 ms