Character bamboo with long joints Definition
zung1 Jyutping


Character bamboo ware (used to hold food or clothes) Definition
saan1 Jyutping

Character bamboo to wither; to dry up and die Definition
ZHOU4 Pinyin zau6 Jyutping
Character bamboo ware Definition
QI3 Pinyin zi2 JyutpingCharacter bamboo tube, wooden peg; spout Definition
JIAN4 JIAN3 Pinyin gaan2 Jyutping
U+6898 Traditional

Character bamboo tube, wooden peg; spout Definition
JIAN4 JIAN3 Pinyin gaan2 Jyutping KEN KAN On SEN Kun
U+67A7 Simplified

Character bamboo cover for boat Definition
PENG2 Pinyin HOU BO On TOMA Kun

竿 Character bamboo pole; penis Definition
GAN1 GAN4 GAN3 Pinyin gon1 Jyutping KAN On SAO Kun Hangul KAN Korean *gɑn Tang cần Viet

Character bamboo fence Definition
BA1 Pinyin baa1 Jyutping HA On IBARATAKE SEMAI Kun Hangul PHA Korean
U+5DF4 Variant

Character bamboo box used carry books Definition
JI2 Pinyin kap1 Jyutping KYUU On OI Kun Hangul KUP Korean cặp Viet

Character bamboo shoots Definition
SUN3 Pinyin seon2 Jyutping JUN SHUN On TAKENOKO Kun SWUN Korean
U+7B4D Traditional

Character bamboo water pipe Definition
JIAN3 Pinyin gan2 Jyutping
U+7B67 Traditional

Character bamboo flute; whistle Definition
DI2 Pinyin dek6 Jyutping TEKI JAKU On FUE Kun Hangul CEK Korean *dhek Tang địch Viet

Character bamboo rod used for beatings Definition
CHI1 Pinyin ci1 Jyutping CHI On MUCHI Kun Hangul THAY Korean djhiɛ Tang

Character bamboo hat; bamboo covering Definition
LI4 Pinyin lap1 Jyutping RYUU On KASA Kun Hangul LIP Korean lip Tang lợp Viet
U+F9F8 Variant

Character bamboo screen Definition
LING2 Pinyin ling4 ling6 Jyutping REI RYOU On CHIRIYOKE Kun Hangul LYENG Korean

Character bamboo container for food Definition
BIAN1 Pinyin bin1 Jyutping
U+7C69 Traditional

Character bamboo brush; halberd Definition
XIAN3 Pinyin sin2 Jyutping SEN On SASARA Kun Hangul SEN Korean

Character bamboo name; bamboo staff Definition
QIONG2 Pinyin kung4 Jyutping KYOU KU On TAKE Kun
U+7B3B Variant

Character bamboo rope; bamboo object used Definition
JIAO3 Pinyin gaau2 Jyutping

Character bamboo fish trap Definition
QUAN2 Pinyin cyun4 Jyutping SEN On UE Kun Hangul CEN Korean tsiuɛn Tang

Character bamboo shoot; joint; tendon Definition
SUN3 Pinyin seon2 Jyutping JUN SHUN On TAKENOKO Kun Hangul SWUN Korean suǐn Tang
U+7B0B Simplified

Character bamboo basket or chest Definition
KUANG1 Pinyin hong1 kwaang1 kwaang2 Jyutping KYOU On KAGO HAKO Kun Hangul KWANG Korean kiuɑng Tang
U+7B7A Variant

Character bamboo skin; bamboo Definition
YUN2 JUN1 Pinyin gwan1 wan4 Jyutping IN UN On TAKE Kun Hangul KYUN Korean hyun Tang

Character bamboo water pipe Definition
JIAN3 JIAN4 Pinyin gaan2 gan2 Jyutping KEN On KAKEI Kun Hangul KYEN Korean
U+7B15 Simplified

Character bamboo pipe; fish hook Definition
TONG3 YONG3 DONG4 TONG2 Pinyin tung2 tung4 Jyutping TOU ZU YOU YU On Hangul THONG Korean thúng Viet

Character bamboo mat; feast, banquet Definition
YAN2 Pinyin jin4 Jyutping EN On MUSHIRO Kun Hangul YEN Korean *iɛn Tang

Character bamboo basket or chest Definition
KYOU On KAGO HAKO Kun

Character bamboo sheath, bamboo shoots Definition
TUO4 Pinyin tok3 Jyutping
U+7C5C Traditional

Character bamboo basket Definition
LUO2 Pinyin lo4 Jyutping
U+7C6E Traditional

Character bamboo flute Definition
XIAO1 XIAO3 Pinyin siu1 Jyutping
U+7C2B Traditional

Character bamboo palanquin Definition
BIAN1 Pinyin bin1 Jyutping HEN BEN On TAKEGOSHI Kun


Character bamboo grove; bamboo Definition
HUANG2 Pinyin wong4 Jyutping KOU On TAKAMURA Kun Hangul HWANG Korean huɑng Tang

Character bamboo basket Definition
LOU3 Pinyin lau5 Jyutping
U+7C0D Traditional

Character bamboo basket; bamboo frame Definition
GOU1 Pinyin gau1 Jyutping KOU On FUSEGO KAGARI Kun Hangul KWU Korean quảu Viet

Character bamboo or wooden fence; hedge Definition
LI2 Pinyin lei4 Jyutping
U+7C6C Traditional

Character bamboo flute; whistle Definition
DI2 Pinyin dek6 dik6 Jyutping TEKI CHAKU CHIKU JIKU On HUE Kun

Character bamboo splints or slats Definition
MIE4 Pinyin mit6 Jyutping BETSU MECHI On Hangul MYEL Korean


Character bamboo basket Definition
LOU3 LÜ3 JU4 Pinyin lau5 Jyutping ROU RU KU On
U+7BD3 Simplified

Character bamboo trap for catching fish Definition
DUAN4 Pinyin dyun6 Jyutping
U+7C6A Traditional

Character bamboo Definition
DANG4 Pinyin dong1 dong6 Jyutping thang Viet

Character bamboo mat Definition
DIAN4 Pinyin tim5 Jyutping TEN On TAKAMUSHIRO Kun Hangul CEM Korean *dhěm Tang


Records 1 - 50 of 220 retrieved in 1476 ms