Literal
yin3 Reading Pinyin yin4 Reading Pinyin イン Reading On オン Reading On . Reading Kun -の. Reading Kun eum Reading Korean Reading Korean
drink Meaning smoke Meaning take Meaning boire Meaning fr fumer Meaning fr prendre Meaning fr beber Meaning es beber Meaning pt fumar Meaning pt tomar Meaning pt

Literal
yin2 Reading Pinyin イン Reading On ひた. Reading Kun ほしいまま Reading Kun みだ. Reading Kun みだ.れる Reading Kun みだり Reading Kun eum Reading Korean Reading Korean
lewdness Meaning licentiousness Meaning

Literal
yin4 Reading Pinyin yin1 Reading Pinyin イン Reading On オン Reading On かげ Reading Kun eum Reading Korean Reading Korean
shade Meaning shadow Meaning backing assistance Meaning

Literal
yin1 Reading Pinyin イン Reading On かげ Reading Kun かげ. Reading Kun eum Reading Korean Reading Korean
shade Meaning yin Meaning negative Meaning sex organs Meaning secret Meaning shadow Meaning Yin Meaning fr ombre Meaning fr négatif Meaning fr secret Meaning fr organes sexuels Meaning fr sombra Meaning es oscuridad Meaning es oculto Meaning es negativo Meaning es ocultar Meaning es matiz Meaning pt yin Meaning pt negativa Meaning pt órgões sexuais Meaning pt segredo Meaning pt sombra Meaning pt

Literal
yin1 Reading Pinyin オン Reading On イン Reading On -ノン Reading On おと Reading Kun Reading Kun Nanori Nanori eum Reading Korean Reading Korean
sound Meaning noise Meaning son Meaning fr bruit Meaning fr sonido Meaning es ruido Meaning es som Meaning pt barulho Meaning pt

Literal
ou2 Reading Pinyin hong1 Reading Pinyin コウ Reading On ウン Reading On イン Reading On オン Reading On Reading On ほえ. Reading Kun hu Reading Korean eum Reading Korean u Reading Korean Reading Korean Reading Korean Reading Korean
bark Meaning growl Meaning

Literal
yin2 Reading Pinyin イン Reading On みだれ- Reading Kun ひた. Reading Kun ほしいまま Reading Kun みだ. Reading Kun みだ.れる Reading Kun eum Reading Korean Reading Korean
lewdness Meaning licentiousness Meaning

Literal
cen2 Reading Pinyin シン Reading On ギン Reading On みね Reading Kun jam Reading Korean eum Reading Korean Reading Korean Reading Korean
peak Meaning mountaintop Meaning

Literal
yin2 Reading Pinyin ギン Reading On みね Reading Kun eum Reading Korean Reading Korean
peak Meaning mountaintop Meaning steep Meaning lofty Meaning

Literal
yin3 Reading Pinyin yin4 Reading Pinyin イン Reading On オン Reading On . Reading Kun eum Reading Korean Reading Korean
drink Meaning

Literal
yin2 Reading Pinyin イン Reading On eum Reading Korean Reading Korean
rain lasting at least ten days Meaning

Literal
yin1 Reading Pinyin イン Reading On オン Reading On アン Reading On おし Reading Kun さけ. Reading Kun eum Reading Korean
to be dumb Meaning the sobbing of infants Meaning

Literal
yin4 Reading Pinyin イン Reading On オン Reading On おお. Reading Kun かば. Reading Kun かげ Reading Kun eum Reading Korean
shade Meaning protect Meaning cover Meaning

Literal
yin1 Reading Pinyin イン Reading On アン Reading On オン Reading On やわ.らぐ Reading Kun eum Reading Korean
comfortable Meaning contented Meaning peaceful Meaning

絵馬 Word
えま Reading えうま Reading
votive picture (originally of horse) Translation eng Votivbild Translation ger (eines Pferdes) Translation ger Votivtafel Translation ger Exvoto Translation ger Weihbild Translation ger

江海 Word
えうみ Reading Eumi Romaji

Character rapid water current, rapids Definition
TUAN1 ZHUAN1 Pinyin teon1 Jyutping TAN On HAYASE HAYAI Kun Hangul TAN Korean tuɑn Tang


Traditional Simplified
yi4 Pinyin
see 蜥蜴[xi1 yi4], lizard English chameleon English Eumeces latiscutatus English

Character eumenes polifomis, kind of wasp Definition
RUAN3 RU2 Pinyin jyu4 Jyutping ZEN JU NEN NYU DA On UGOMEKU Kun

Character eumenes polifomis, kind of wasp Definition
RU2 RUAN3 Pinyin jyu4 Jyutping DA ZEN JU On UGOMEKU HAU Kun Hangul YU YEN Korean

Traditional Simplified
guo3 Pinyin
Eumenes pomiformis English

Literal
ruan3 Reading Pinyin ゼン Reading On Reading On ネン Reading On ジュ Reading On ニュ Reading On うごめ. Reading Kun
eumenes polifomis Meaning kind of wasp MeaningCharacter
TAN4 Pinyin

Character
YA2 Pinyin GAI On HATE Kun Hangul AY Korean

Character
LIU2 PinyinRecords 1 - 29 of 29 retrieved in 316 ms