Unicode 5.2
Character Definition to pierce ; to stab ; to irritate ; to hurt , a thorn
Pinyin NANG2 NIU3 NONG3 PANG2 Jyutping naau2

Unicode 5.2
Character Definition ( Cant .) a bend in a river
Pinyin NANG2 Jyutping kek6 On DOU NOU Kun KUMA

Unicode 5.2
Character Definition bag , purse , sack ; put in bag
Pinyin NANG2 On NOU Kun FUKURO Korean NANG
Variant U+56CA

Unicode 5.2
Character Definition bag , purse , sack ; put in bag
Pinyin NANG2 Jyutping nong4 On NOU Kun FUKURO Hangul Korean NANG Tang *nɑng
Variant U+56A2

Unicode 5.2
Character
Pinyin NANG2

CEDict 100318
Traditional Simplified
Pinyin nang2
English sack ; purse ; pocket ( for money )

囊中羞澀
CEDict 100318
Traditional 囊中羞澀 Simplified 囊中羞涩
Pinyin nang2 zhong1 xiu1 se4
English to be embarrassingly short of money

囊括
CEDict 100318
Traditional 囊括 Simplified 囊括
Pinyin nang2 kuo4
English to include ; to embrace ; to bring together

囊泡
CEDict 100318
Traditional 囊泡 Simplified 囊泡
Pinyin nang2 pao4
English vesicle

囊腫
CEDict 100318
Traditional 囊腫 Simplified 囊肿
Pinyin nang2 zhong3
English cyst ( med .)CEDict 100318
Traditional Simplified
Pinyin nang2
English a kind of a flat bread

HanDeDict 100318
Traditional Simplified
Pinyin nang2
Deutsch Beutel , Blase , Zyste , Kapsel (u.E.) (S) ; Nang (u.E.) ( Eig , Fam )

囊胞性纖維症
HanDeDict 100318
Traditional 囊胞性纖維症 Simplified 囊胞性纤维症
Pinyin nang2 bao1 xing4 xian1 wei2 zheng4
Deutsch Mukoviszidose (u.E.) (S, Med )

囊空如洗
HanDeDict 100318
Traditional 囊空如洗 Simplified 囊空如洗
Pinyin nang2 kong1 ru2 xi3
Deutsch mittellos (u.E.)

囊括
HanDeDict 100318
Traditional 囊括 Simplified 囊括
Pinyin nang2 kuo4
Deutsch etw beinhalten , umfassen (u.E.)

囊謙
HanDeDict 100318
Traditional 囊謙 Simplified 囊谦
Pinyin nang2 qian1
Deutsch Nangqian ( Ort in Qinghai ) (u.E.) ( Eig , Geo )

囊託
HanDeDict 100318
Traditional 囊託 Simplified 囊托
Pinyin nang2 tuo1
Deutsch Receptaculum ( Samentasche ) (S, Bio ) ; Stecker (S)

囊腫
HanDeDict 100318
Traditional 囊腫 Simplified 囊肿
Pinyin nang2 zhong3
Deutsch Zyste (u.E.) (S)

囊腫性纖維化
HanDeDict 100318
Traditional 囊腫性纖維化 Simplified 囊肿性纤维化
Pinyin nang2 zhong3 xing4 xian1 wei2 hua4
Deutsch Mukoviszidose (u.E.) (S, Med )

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin nang2 ; nang1 Reading On ノウ ; ドウ Reading Kun ふくろ Reading Korean nang Reading Korean
Meaning pouch ; purse ; bag

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin nang2 ; nang1 Reading On ノウ ; ドウ Reading Kun ふくろ Reading Korean nang
Meaning bag ; purse ; sack ; put in bag

Records 1 - 23 of 23 retrieved in 83 ms