Character (Cant.) a bend in a river Definition
NANG2 Pinyin kek6 Jyutping DOU NOU On KUMA Kun

Character bag, purse, sack; put in bag Definition
NANG2 Pinyin NOU On FUKURO Kun NANG Korean
U+56CA Variant

Character bag, purse, sack; put in bag Definition
NANG2 Pinyin nong4 Jyutping NOU On FUKURO Kun Hangul NANG Korean *nɑng Tang
U+56A2 Variant

Character
NANG2 Pinyin

Traditional Simplified
nang2 Pinyin
sack English purse English pocket (for money) English


囊括 Traditional 囊括 Simplified
nang2 kuo4 Pinyin
to include English to embrace English to bring together English

囊泡 Traditional 囊泡 Simplified
nang2 pao4 Pinyin
vesicle English

囊腫 Traditional 囊肿 Simplified
nang2 zhong3 Pinyin
cyst (med.) EnglishTraditional Simplified
nang2 Pinyin
a kind of a flat bread English

Traditional Simplified
nang2 Pinyin
Beutel, Blase, Zyste, Kapsel (u.E.) (S) Deutsch Nang (u.E.) (Eig, Fam) Deutsch


囊空如洗 Traditional 囊空如洗 Simplified
nang2 kong1 ru2 xi3 Pinyin
mittellos (u.E.) Deutsch

囊括 Traditional 囊括 Simplified
nang2 kuo4 Pinyin
etw beinhalten, umfassen (u.E.) Deutsch


囊託 Traditional 囊托 Simplified
nang2 tuo1 Pinyin
Receptaculum (Samentasche) (S, Bio) Deutsch Stecker (S) Deutsch

囊腫 Traditional 囊肿 Simplified
nang2 zhong3 Pinyin
Zyste (u.E.) (S) Deutsch


Literal
nang2 Reading Pinyin nang1 Reading Pinyin ノウ Reading On ドウ Reading On ふくろ Reading Kun nang Reading Korean Reading Korean
pouch Meaning purse Meaning bag Meaning

Literal
nang2 Reading Pinyin nang1 Reading Pinyin ノウ Reading On ドウ Reading On ふくろ Reading Kun nang Reading Korean
bag Meaning purse Meaning sack Meaning put in bag Meaning


Records 1 - 23 of 23 retrieved in 325 ms