Character
SHU2 Pinyin SHYUU TOU TSU On HAJIME HAJIMARU Kun

Character village school; private tutorage Definition
SHU2 Pinyin suk6 Jyutping JUKU On MONBEYA MANABIYA Kun Hangul SWUK Korean thục Viet

Character who? which? what? which one? Definition
SHU2 Pinyin suk6 Jyutping JUKU On TARE IZURE Kun Hangul SWUK Korean *zhiuk zhiuk Tang


Character
SHU2 Pinyin

Character good, pure, virtuous, charming Definition
SHU2 SHU1 CHU4 Pinyin suk1 suk6 Jyutping SHUKU On YOI Kun Hangul SWUK Korean zhiuk Tang

Character
SHU2 Pinyin suk1 Jyutping

Character well-cooked; ripe; familiar with Definition
SHU2 SHOU2 Pinyin suk6 Jyutping JUKU On URERU NIRU TSURATSURA Kun Hangul SWUK Korean *zhiuk Tang thục Viet

Character glutinous variety of millet Definition
SHU2 SHU4 Pinyin seot6 Jyutping JOTSU SHUTSU CHUTSU On MOCHIAWA Kun Hangul CHWUL Korean

Character beans and peas, collectively Definition
SHU2 SHU1 JIAO1 Pinyin suk6 Jyutping SHUKU On MAME Kun Hangul SWU Korean

Character
SHU2 SHU1 Pinyin

Character short coat Definition
SHU2 SHU3 DU2 Pinyin duk6 suk6 Jyutping SHOKU ZOKU TAKU SHU JU On NAGAJIYUBAN Kun

Character buy, redeem; ransom; atone for Definition
SHU2 SHU4 Pinyin suk6 Jyutping SHOKU On AGANAU Kun Hangul SOK Korean jhiok Tang chuộc Viet
U+8D4E Simplified

Character buy, redeem; ransome; atone for Definition
SHU2 Pinyin suk6 Jyutping
U+8D16 Traditional

Character
SHU2 Pinyin

Character
SHU2 SHU3 ZHU2 ZHUO2 Pinyin suk6 zuk1 Jyutping

Traditional Simplified
shu1 Pinyin shu2 Taiwan
uncle English father's younger brother English husband's younger brother English

叔叔 Traditional 叔叔 Simplified
shu1 shu5 Pinyin shu2 shu5 Taiwan
father's younger brother English uncle English

Traditional Simplified
shu2 Pinyin
private tutorage English

Traditional Simplified
shu2 Pinyin
who English which English what EnglishTraditional Simplified
shu1 Pinyin shu2 Taiwan
warm and virtuous English used in given names English

Traditional Simplified
shu2 Pinyin
cooked (of food) English ripe (of fruit) English mature (of seeds) English familiar English skilled English done English

熟人 Traditional 熟人 Simplified
shu2 ren2 Pinyin
acquaintance English friend English

熟人熟事 Traditional 熟人熟事 Simplified
shu2 ren2 shu2 shi4 Pinyin
familiar English

熟化 Traditional 熟化 Simplified
shu2 hua4 Pinyin
to cure English to mature English


熟女 Traditional 熟女 Simplified
shu2 nu:3 Pinyin
mature and sophisticated woman English

熟字 Traditional 熟字 Simplified
shu2 zi4 Pinyin
familiar words English known Chinese character English

熟客 Traditional 熟客 Simplified
shu2 ke4 Pinyin
frequent visitor English

熟思 Traditional 熟思 Simplified
shu2 si1 Pinyin
deliberation English

熟悉 Traditional 熟悉 Simplified
shu2 xi1 Pinyin
to be familiar with English to know well English

熟慮 Traditional 熟虑 Simplified
shu2 lu:4 Pinyin
careful thought English

熟手 Traditional 熟手 Simplified
shu2 shou3 Pinyin
skilled person English an experienced hand English

熟料 Traditional 熟料 Simplified
shu2 liao4 Pinyin
worked material English chamotte (refractory ceramic material) English


熟睡 Traditional 熟睡 Simplified
shu2 shui4 Pinyin
asleep English sleeping soundly English

熟知 Traditional 熟知 Simplified
shu2 zhi1 Pinyin
to be well acquainted with English

熟石灰 Traditional 熟石灰 Simplified
shu2 shi2 hui1 Pinyin
slaked lime English hydrated lime English

熟石膏 Traditional 熟石膏 Simplified
shu2 shi2 gao1 Pinyin
plaster of Paris English calcined gypsum English

熟稔 Traditional 熟稔 Simplified
shu2 ren3 Pinyin
quite familiar with sth English


熟練 Traditional 熟练 Simplified
shu2 lian4 Pinyin
practiced English proficient English skilled English skillful English

熟習 Traditional 熟习 Simplified
shu2 xi2 Pinyin
to understand profoundly English well-versed English skillful English practiced English to have the knack English


熟荒 Traditional 熟荒 Simplified
shu2 huang1 Pinyin
abandoned land English


Records 1 - 50 of 100 retrieved in 386 ms