Character country; rural; village Definition
XIANG1 XIANG3 XIANG4 Pinyin hoeng1 Jyutping
U+9109 Traditional

Character side-room, wing; theatre box Definition
XIANG1 Pinyin soeng1 Jyutping
U+5EC2 Traditional

Character animal disease Definition
XIANG1 QIANG1 Pinyin KOU On SHIKARU Kun hòng Viet

Character side-room, wing; theatre box Definition
XIANG1 Pinyin soeng1 Jyutping SHOU SOU On HISASHI Kun Hangul SANG Korean siɑng Tang rương Viet
U+53A2 Simplified

Character to stroll; to ramble Definition
XIANG1 Pinyin soeng1 Jyutping

Character
XIANG1 Pinyin soeng1 Jyutping

Character Hunan province Definition
XIANG1 Pinyin soeng1 Jyutping SHOU SOU On NIRU Kun Hangul SANG Korean *siɑng Tang tương Viet

Character inlay Definition
XIANG1 Pinyin soeng1 Jyutping

Character mutual, reciprocal, each other Definition
XIANG1 XIANG4 Pinyin soeng1 soeng3 Jyutping SHOU SOU On AI MIRU TASUKERU Kun Hangul SANG Korean *siɑng *siɑ̀ng Tang tương Viet

Character case, box, chest, trunk Definition
XIANG1 Pinyin soeng1 Jyutping SHOU SOU On HAKO Kun Hangul SANG Korean siɑng Tang rương Viet

Character light-yellow color Definition
XIANG1 Pinyin soeng1 Jyutping SHOU SOU On ASAGI Kun Hangul SANG Korean siɑng Tang
U+7F03 Simplified

Character belt Definition
XIANG1 RANG2 Pinyin soeng1 Jyutping SHOU SOU JOU On UDEMAKURISURU Kun

Character light-yellow color Definition
XIANG1 Pinyin soeng1 Jyutping
U+7DD7 Traditional

Character soup Definition
XIANG1 Pinyin hoeng1 Jyutping

Character fragrant smell of grain; aromatic Definition
XIANG1 XIANG3 Pinyin hoeng1 Jyutping
U+858C Traditional

Character feather cockscomb (Celosia argentea) Definition
XIANG1 Pinyin soeng1 Jyutping SHOU SOU On NOGEITOU Kun

Character fragrant smell of grain; aromatic Definition
XIANG1 XIANG3 Pinyin hoeng1 Jyutping KYOU KOU On KOKUMOTSU Kun Hangul HYANG Korean
U+8297 Simplified

Character aid, help, assist; undress Definition
XIANG1 Pinyin soeng1 Jyutping JOU SHOU On NOBORU AGERU TAKAI Kun Hangul YANG Korean *siɑng Tang

Character country; rural; village Definition
XIANG1 Pinyin KYOU GOU On SATO FURUSATO SAKINI Kun HYANG Korean
U+9109 Variant

Character country; rural; village Definition
XIANG1 XIANG3 XIANG4 Pinyin hoeng1 hoeng3 Jyutping KYOU GOU On SATO FURUSATO SAKINI Kun HYANG Korean
U+4E61 Simplified

Character
XIANG1 Pinyin

Character country; rural; village Definition
XIANG1 XIANG3 XIANG4 Pinyin hoeng1 Jyutping KYOU GOU On SATO FURUSATO SAKINI Kun Hangul HYANG Korean *xiɑng Tang hương Viet
U+9109 Variant

Character insert, inlay, set, mount; fill Definition
XIANG1 RANG2 Pinyin soeng1 Jyutping JOU SHOU NYOU SOU On IGATA Kun Hangul YANG Korean
U+9576 Simplified

Character insert, inlay, set, mount; fill Definition
XIANG1 RANG2 Pinyin soeng1 Jyutping
U+9472 Traditional

Character fragrant, sweet smelling, incense Definition
XIANG1 Pinyin hoeng1 Jyutping KOU KYOU On KAORI KA Kun Hangul HYANG Korean *xiɑng Tang hương Viet

Character gallop about with head uplifted Definition
XIANG1 Pinyin soeng1 Jyutping JOU SHOU On AGARU Kun Hangul YANG Korean siɑng Tang
U+9AA7 Simplified

Character gallop about with head uplifted Definition
XIANG1 Pinyin soeng1 Jyutping
U+9A64 Traditional

Character scent Definition
XIANG1 Pinyin KYOU KOU On

Traditional Simplified
xiang1 Pinyin
box (in theater) English side room English side English

廂式車 Traditional 厢式车 Simplified
xiang1 shi4 che1 Pinyin
van English

廂房 Traditional 厢房 Simplified
xiang1 fang2 Pinyin
wing (of a traditional house) English side room English

Traditional Simplified
xiang1 Pinyin
to stroll English to ramble English湘劇 Traditional 湘剧 Simplified
Xiang1 ju4 Pinyin
Hunan opera English湘江 Traditional 湘江 Simplified
Xiang1 jiang1 Pinyin
the Xiangjiang river in Hunan province English

湘潭 Traditional 湘潭 Simplified
Xiang1 tan2 Pinyin
Xiangtan prefecture level city in Hunan English
湘繡 Traditional 湘绣 Simplified
Xiang1 xiu4 Pinyin
Hunan embroidery English

湘菜 Traditional 湘菜 Simplified
Xiang1 cai4 Pinyin
Hunan cuisine EnglishRecords 1 - 50 of 100 retrieved in 128 ms