Character merchant; estimate, guess, presume Definition
GU1 GU3 GU4 Pinyin gu2 gu3 Jyutping KO On AKINAU ATAI Kun Hangul KO Korean Tang

Character dried up; exhausted, tired; dry Definition
GU4 HE2 Pinyin KO On KOORU Kun Hangul KO Korean
U+6DB8 Variant

Character cut out, dig, rip up, scoop out Definition
KU1 Pinyin fu1 Jyutping KO On EGURU Kun Hangul KO Korean ko Tang

Character old, classic, ancient Definition
GU3 Pinyin gu2 Jyutping KO On FURUI INISHIE Kun Hangul KO Korean *gǒ Tang cổ Viet

Character knock, ask; kowtow, bow Definition
KOU4 Pinyin kau3 Jyutping KOU On TATAKU TATAKI Kun Hangul KO Korean kǒu Tang khấu Viet

Character tell, announce, inform; accuse Definition
GAO4 Pinyin gou3 guk1 Jyutping KOKU KOU On TSUGERU Kun Hangul KO KOK Korean *gɑ̀u Tang
U+543F Variant

Character wail, crying of child; swear at Definition
GU1 GUA1 Pinyin gu1 gwaa1 gwaa2 waa1 Jyutping KO On Hangul KO Korean oa Viet
U+54CC Variant

Character to become solid, solidify; strength Definition
GU4 Pinyin gu3 Jyutping KO On KATAMERU KATAME KATAI Kun Hangul KO Korean *gò Tang cố Viet

Character truly Definition
QUE4 Pinyin kok3 Jyutping KAKU KOU On KATAI HANAWA Kun Hangul KO Korean

Character father's sister; husband's mother Definition
GU1 Pinyin gu1 Jyutping KO On SHUUTOME OBA SHIBARAKU Kun Hangul KO Korean *go Tang Viet

Character orphan, fatherless; solitary Definition
GU1 Pinyin gu1 Jyutping KO On MINASHIGO HITORI Kun Hangul KO Korean *go Tang Viet

Character end of spine; buttocks, sacrum Definition
KAO1 Pinyin haau1 Jyutping KOU On SHIRI Kun Hangul KO Korean

Character armory, treasury, storehouse Definition
KU4 Pinyin fu3 Jyutping KO KU On KURA Kun Hangul KO Korean kho Viet
U+5E93 Simplified

Character torture and interrogate; hit Definition
KAO3 Pinyin haau1 haau2 Jyutping GOU KOU On UTSU Kun Hangul KO Korean khỉu Viet

Character examine, test; investigate Definition
KAO3 KAO2 Pinyin haau2 Jyutping KOU On KANGAERU Kun Hangul KO Korean khảo Viet
U+8003 Variant

Character ancient, old; reason, because Definition
GU4 GU3 Pinyin gu3 Jyutping KO On YUE KOTO KOTOSARANI Kun Hangul KO Korean *gò Tang cố Viet

Character strike, beat, pound, hammer; rap Definition
QIAO1 Pinyin haau1 Jyutping KOU On TATAKU Kun Hangul KO KYO Korean kau Tang xao Viet

Character daybreak; bright and brilliant Definition
GAO3 HAO4 Pinyin gou2 Jyutping KOU On Hangul KO HO Korean

Character bright sun; brilliant; high Definition
GAO3 Pinyin gou2 Jyutping KOU On AKIRAKA Kun Hangul KO Korean gɑ̌u Tang

Character dried out, withered, decayed Definition
KU1 Pinyin fu1 Jyutping KO On KARERU KARASU Kun Hangul KO Korean *ko Tang khô Viet

Character mangrove Definition
KAO3 Pinyin haau2 Jyutping GOU KOU On TAE NURUDE TAKU Kun Hangul KO Korean

Character draft, manuscript Definition
KAO3 GAO3 Pinyin gou2 Jyutping Hangul KO Korean

Character wither; withered, rotten, dead Definition
GAO3 KAO4 GAO1 Pinyin gou2 Jyutping KOU On KARERU Kun Hangul KO Korean gɑ̌u Tang cau Viet

Character spar; well-sweep Definition
GAO1 Pinyin gou1 Jyutping KOU On Hangul KO Korean

Character quiver (case for arrows) Definition
GAO1 Pinyin gou1 Jyutping KOU On FUKURO Kun Hangul KO Korean

Character buy and sell; inferior in quality Definition
GU1 GU3 Pinyin gu1 Jyutping KO On KAU ATAI Kun Hangul KO Korean *go Tang

Character cow; bull; ox Definition
GU3 Pinyin gu2 Jyutping KO KU On OUSHI Kun Hangul KO Korean

Character chronic disease Definition
GU4 GU1 Pinyin gu3 Jyutping KO On NAGAWAZU KOBIRITSUKU Kun Hangul KO Korean

Character the high land along a river Definition
GAO1 GU1 HAO2 Pinyin gou1 Jyutping KOU On SAWA SAKAI SUSUMU Kun Hangul KO Korean gɑu Tang đậu cau Viet
U+7690 Variant

Character the high land along a river Definition
GAO1 Pinyin KOU On SAWA SAKAI SATSUKI Kun Hangul KO HO Korean cau Viet
U+768B Variant

Character salt pit; leisure; pot; drink Definition
GU3 Pinyin gu2 Jyutping KO KU On ARASHIO Kun Hangul KO Korean

Character testicle Definition
GAO1 HAO4 Pinyin gou1 Jyutping KOU On SAWA KINTAMA Kun Hangul KO Korean

Character blind; blind musician; stupid Definition
GU3 Pinyin gu2 Jyutping KO On MESHII Kun Hangul KO Korean

Character
KAO3 KAO4 GAO4 Pinyin Hangul KO Korean

稿 Character draft, manuscript, rough copy Definition
GAO3 Pinyin gou2 Jyutping KOU On WARA Kun Hangul KO Korean
U+7A3E Variant

Character hoop; bind, surround Definition
GU1 Pinyin fu1 ku1 Jyutping KO On TAGA Kun Hangul KO Korean

Character pole used punt boat Definition
GAO1 Pinyin gou1 Jyutping KOU On SAO Kun Hangul KO Korean gàu Viet

Character cakes, pastry Definition
GAO1 Pinyin gou1 Jyutping KOU On KONAMOCHI Kun Hangul KO Korean

Character net; snare; pressure come or go Definition
GU3 Pinyin gu2 Jyutping KO On AMI Kun Hangul KO Korean Tang

Character lamb, kid Definition
GAO1 Pinyin gou1 Jyutping KOU On KOHITSUJI Kun Hangul KO Korean

Character a black ram Definition
GU3 Pinyin gu2 Jyutping KO KU On HITSUJI Kun Hangul KO Korean

Character soar, roam Definition
AO2 Pinyin ngou4 Jyutping GOU KOU On KAKERU Kun Hangul KO Korean ngɑu Tang
U+7FF1 Variant

Character examine, test; investigate Definition
KAO3 Pinyin haau2 Jyutping KOU On KANGAERU KANGAE Kun Hangul KO Korean kɑ̌u Tang khảo Viet
U+6537 Variant

Character thighs, haunches, rump; share Definition
GU3 Pinyin gu2 Jyutping KO On MATA MOMO Kun Hangul KO Korean Tang cổ Viet
U+8135 Variant

Character pelvis; groin; thighs Definition
KUA4 KUA3 Pinyin kwaa3 Jyutping KO KA On MATA Kun Hangul KWA KO Korean

Character grease, fat; paste, ointment Definition
GAO1 GAO4 Pinyin gou1 gou3 Jyutping KOU On ABURA Kun Hangul KO Korean gɑu gɑ̀u Tang cao Viet

Character bitter; hardship, suffering Definition
KU3 GU3 Pinyin fu2 Jyutping KU On NIGAI KURUSHII KURUSHIMU Kun Hangul KO Korean *kǒ Tang khổ Viet

Character bulrush, Zizania latifolia Definition
GU1 Pinyin gu1 Jyutping KO On MAKOMO Kun Hangul KO Korean
U+83C7 Variant

Character wild rice; Zizania latifolia Definition
GU1 Pinyin gu1 Jyutping KO On MAKOMO Kun Hangul KO Korean go Tang
U+82FD Variant

Character straw, hay; dry, withered Definition
GAO3 Pinyin gou2 Jyutping KOU On WARA Kun Hangul KO Korean gɑ̌u Tang


Records 1 - 50 of 100 retrieved in 145 ms