Character
JUAN1 Pinyin

Character beautiful, graceful Definition
JUAN1 Pinyin KEN EN On ADEYAKA SHINAYAKA KOBIRU UTSUKUSHII Kun YEN Korean
U+5A1F Variant

Character beautiful, graceful Definition
JUAN1 Pinyin gyun1 Jyutping KEN EN On ADEYAKA SHINAYAKA KOBIRU Kun Hangul YEN Korean *qiuɛn Tang
U+59E2 Variant

Character contribute; give up, renounce Definition
JUAN1 YUAN2 Pinyin gyun1 Jyutping EN KEN On SUTERU ATAERU Kun Hangul YEN Korean iuɛn Tang quyên quen quên Viet


Character brook, stream; select; pure Definition
JUAN1 YUAN4 XUAN4 Pinyin gyun1 Jyutping KEN EN GEN On SHIZUKU WAZUKA ANA Kun Hangul YEN Korean *guen Tang quen Viet

Character the millipede sometimes confounded with the grow-worm; bright, clear Definition
JUAN1 Pinyin gyun1 Jyutping KEN KEI KE On YASUDE Kun Hangul KYEN Korean guen Tang

Character
JUAN1 Pinyin

Character engraving tool; carve, engrave Definition
JUAN1 Pinyin
U+954C Simplified

Character engraving tool; carve, engrave Definition
JUAN1 Pinyin syun6 zeon1 zeon3 zyun1 Jyutping SEN On NOMI ERU KIRU Kun Hangul CEN Korean tziuɛn Tang
U+954C Simplified

Character engraving tool; carve, engrave Definition
JUAN1 Pinyin zyun1 Jyutping
U+93B8 U+942B Traditional

Character cuckoo Definition
JUAN1 Pinyin gyun1 Jyutping KEN On Hangul KYEN Korean *guen Tang
U+9E43 Simplified

Character cuckoo Definition
JUAN1 Pinyin gyun1 Jyutping
U+9D51 Traditional

Traditional Simplified
juan1 Pinyin
to confine English enclose English

Traditional Simplified
juan1 Pinyin
beautiful English graceful English

娟秀 Traditional 娟秀 Simplified
juan1 xiu4 Pinyin
beautiful English graceful English

Traditional Simplified
juan1 Pinyin
angry English sad English

Traditional Simplified
juan1 Pinyin
to contribute English to donate English contribution English tax English to abandon English

捐助 Traditional 捐助 Simplified
juan1 zhu4 Pinyin
offer English contribution English donation English

捐募 Traditional 捐募 Simplified
juan1 mu4 Pinyin
to solicit contributions English to collect donations English

捐命 Traditional 捐命 Simplified
juan1 ming4 Pinyin
to lay down one's life English

捐棄 Traditional 捐弃 Simplified
juan1 qi4 Pinyin
to relinquish English to abandon English

捐款 Traditional 捐款 Simplified
juan1 kuan3 Pinyin
to donate money English to contribute funds English donation English contribution (of money) English

捐款者 Traditional 捐款者 Simplified
juan1 kuan3 zhe3 Pinyin
donor English benefactor English contributor (to charity) English


捐獻 Traditional 捐献 Simplified
juan1 xian4 Pinyin
to donate English to contribute English donation English contribution English

捐班 Traditional 捐班 Simplified
juan1 ban1 Pinyin
to contribute English

捐生 Traditional 捐生 Simplified
juan1 sheng1 Pinyin
to sacrifice one's life English

捐益表 Traditional 捐益表 Simplified
juan1 yi4 biao3 Pinyin
tax benefits table English

捐稅 Traditional 捐税 Simplified
juan1 shui4 Pinyin
taxes and levies English

捐給 Traditional 捐给 Simplified
juan1 gei3 Pinyin
to donate English

捐背 Traditional 捐背 Simplified
juan1 bei4 Pinyin
to die English

捐血 Traditional 捐血 Simplified
juan1 xue4 Pinyin
to donate blood English also written 供血 English

捐血者 Traditional 捐血者 Simplified
juan1 xue4 zhe3 Pinyin
blood donor English also called 供血者 English

捐貲 Traditional 捐赀 Simplified
juan1 zi1 Pinyin
捐資|捐资[juan1 zi1] Variant

捐資 Traditional 捐资 Simplified
juan1 zi1 Pinyin
to contribute funds English

捐贈 Traditional 捐赠 Simplified
juan1 zeng4 Pinyin
to contribute (as a gift) English to donate English benefaction English


捐贈者 Traditional 捐赠者 Simplified
juan1 zeng4 zhe3 Pinyin
donor English contributor English

捐軀 Traditional 捐躯 Simplified
juan1 qu1 Pinyin
to sacrifice one's life English

捐選 Traditional 捐选 Simplified
juan1 xuan3 Pinyin
to select English

Traditional Simplified
juan1 Pinyin
wane, reduce, contract English exploit English

Traditional Simplified
juan1 Pinyin
brook English to select English surname Juan English

涓吉 Traditional 涓吉 Simplified
juan1 ji2 Pinyin
to choose an auspicious day English

涓埃 Traditional 涓埃 Simplified
juan1 ai1 Pinyin
tiny stream of dust English tiny things English negligible English


涓涓 Traditional 涓涓 Simplified
juan1 juan1 Pinyin
a trickle English tiny stream English sluggish English to flow sluggishly English

涓滴 Traditional 涓滴 Simplified
juan1 di1 Pinyin
tiny stream English trickle English drops English tiny trickle of funds English


Traditional Simplified
juan1 Pinyin
fleece English extort English reduce English


Records 1 - 50 of 100 retrieved in 315 ms