Unicode 5.2
Character
Pinyin JUAN1

Unicode 5.2
Character Definition beautiful , graceful
Pinyin JUAN1 On KEN EN Kun ADEYAKA SHINAYAKA KOBIRU UTSUKUSHII Korean YEN
Variant U+5A1F

Unicode 5.2
Character Definition beautiful , graceful
Pinyin JUAN1 Jyutping gyun1 On KEN EN Kun ADEYAKA SHINAYAKA KOBIRU Hangul Korean YEN Tang *qiuɛn
Variant U+59E2

Unicode 5.2
Character Definition contribute ; give up , renounce
Pinyin JUAN1 YUAN2 Jyutping gyun1 On EN KEN Kun SUTERU ATAERU Hangul Korean YEN Tang iuɛn Viet quyên quen quên

Unicode 5.2
Character Definition wane , reduce , contract ; exploit
Pinyin JUAN1 Jyutping syun1 zeoi1 zeon1 On SEN Kun CHIJIMARU CHIJIMU HERU

Unicode 5.2
Character Definition brook , stream ; select ; pure
Pinyin JUAN1 YUAN4 XUAN4 Jyutping gyun1 On KEN EN GEN Kun SHIZUKU WAZUKA ANA Hangul Korean YEN Tang *guen Viet quen

Unicode 5.2
Character Definition the millipede sometimes confounded with the grow-worm ; bright , clear
Pinyin JUAN1 Jyutping gyun1 On KEN KEI KE Kun YASUDE Hangul Korean KYEN Tang guen

Unicode 5.2
Character
Pinyin JUAN1

Unicode 5.2
Character Definition engraving tool ; carve , engrave
Pinyin JUAN1
Simplified U+954C

Unicode 5.2
Character Definition engraving tool ; carve , engrave
Pinyin JUAN1 Jyutping syun6 zeon1 zeon3 zyun1 On SEN Kun NOMI ERU KIRU Hangul Korean CEN Tang tziuɛn
Simplified U+954C

Unicode 5.2
Character Definition engraving tool ; carve , engrave
Pinyin JUAN1 Jyutping zyun1
Traditional U+93B8 U+942B

Unicode 5.2
Character Definition cuckoo
Pinyin JUAN1 Jyutping gyun1 On KEN Hangul Korean KYEN Tang *guen
Simplified U+9E43

Unicode 5.2
Character Definition cuckoo
Pinyin JUAN1 Jyutping gyun1
Traditional U+9D51

CEDict 100318
Traditional Simplified
Pinyin juan1
English to confine ; enclose

CEDict 100318
Traditional Simplified
Pinyin juan1
English beautiful ; graceful

娟秀
CEDict 100318
Traditional 娟秀 Simplified 娟秀
Pinyin juan1 xiu4
English beautiful ; graceful

CEDict 100318
Traditional Simplified
Pinyin juan1
English angry ; sad

CEDict 100318
Traditional Simplified
Pinyin juan1
English to contribute ; to donate ; contribution ; tax ; to abandon

捐助
CEDict 100318
Traditional 捐助 Simplified 捐助
Pinyin juan1 zhu4
English offer ; contribution ; donation

捐募
CEDict 100318
Traditional 捐募 Simplified 捐募
Pinyin juan1 mu4
English to solicit contributions ; to collect donations

捐命
CEDict 100318
Traditional 捐命 Simplified 捐命
Pinyin juan1 ming4
English to lay down one's life

捐棄
CEDict 100318
Traditional 捐棄 Simplified 捐弃
Pinyin juan1 qi4
English to relinquish ; to abandon

捐款
CEDict 100318
Traditional 捐款 Simplified 捐款
Pinyin juan1 kuan3
English to donate money ; to contribute funds ; donation ; contribution ( of money )

捐款者
CEDict 100318
Traditional 捐款者 Simplified 捐款者
Pinyin juan1 kuan3 zhe3
English donor ; benefactor ; contributor ( to charity )

捐物
CEDict 100318
Traditional 捐物 Simplified 捐物
Pinyin juan1 wu4
English to donate goods ( to a relief effort ) ; to contribute material

捐獻
CEDict 100318
Traditional 捐獻 Simplified 捐献
Pinyin juan1 xian4
English to donate ; to contribute ; donation ; contribution

捐班
CEDict 100318
Traditional 捐班 Simplified 捐班
Pinyin juan1 ban1
English to contribute

捐生
CEDict 100318
Traditional 捐生 Simplified 捐生
Pinyin juan1 sheng1
English to sacrifice one's life

捐益表
CEDict 100318
Traditional 捐益表 Simplified 捐益表
Pinyin juan1 yi4 biao3
English tax benefits table

捐稅
CEDict 100318
Traditional 捐稅 Simplified 捐税
Pinyin juan1 shui4
English taxes and levies

捐給
CEDict 100318
Traditional 捐給 Simplified 捐给
Pinyin juan1 gei3
English to donate

捐背
CEDict 100318
Traditional 捐背 Simplified 捐背
Pinyin juan1 bei4
English to die

捐血
CEDict 100318
Traditional 捐血 Simplified 捐血
Pinyin juan1 xue4
English to donate blood ; also written 供血

捐血者
CEDict 100318
Traditional 捐血者 Simplified 捐血者
Pinyin juan1 xue4 zhe3
English blood donor ; also called 供血者

捐貲
CEDict 100318
Traditional 捐貲 Simplified 捐赀
Pinyin juan1 zi1
Variant 捐資 | 捐资 [ juan1 zi1 ]

捐資
CEDict 100318
Traditional 捐資 Simplified 捐资
Pinyin juan1 zi1
English to contribute funds

捐贈
CEDict 100318
Traditional 捐贈 Simplified 捐赠
Pinyin juan1 zeng4
English to contribute ( as a gift ) ; to donate ; benefaction

捐贈盈餘
CEDict 100318
Traditional 捐贈盈餘 Simplified 捐赠盈余
Pinyin juan1 zeng4 ying2 yu2
English surplus from donation ( accountancy )

捐贈者
CEDict 100318
Traditional 捐贈者 Simplified 捐赠者
Pinyin juan1 zeng4 zhe3
English donor ; contributor

捐軀
CEDict 100318
Traditional 捐軀 Simplified 捐躯
Pinyin juan1 qu1
English to sacrifice one's life

捐選
CEDict 100318
Traditional 捐選 Simplified 捐选
Pinyin juan1 xuan3
English to select

CEDict 100318
Traditional Simplified
Pinyin juan1
English wane , reduce , contract ; exploit

CEDict 100318
Traditional Simplified
Pinyin juan1
English brook ; to select ; surname Juan

涓吉
CEDict 100318
Traditional 涓吉 Simplified 涓吉
Pinyin juan1 ji2
English to choose an auspicious day

涓埃
CEDict 100318
Traditional 涓埃 Simplified 涓埃
Pinyin juan1 ai1
English tiny stream of dust ; tiny things ; negligible

涓埃之力
CEDict 100318
Traditional 涓埃之力 Simplified 涓埃之力
Pinyin juan1 ai1 zhi1 li4
English negligible force ( idiom ); tiny force

涓涓
CEDict 100318
Traditional 涓涓 Simplified 涓涓
Pinyin juan1 juan1
English a trickle ; tiny stream ; sluggish ; to flow sluggishly

涓滴
CEDict 100318
Traditional 涓滴 Simplified 涓滴
Pinyin juan1 di1
English tiny stream ; trickle ; drops ; tiny trickle of funds

涓滴歸公
CEDict 100318

CEDict 100318
Traditional Simplified
Pinyin juan1
English fleece ; extort ; reduce

Records 1 - 50 of 100 retrieved in 140 ms