Character vigorous; with great strength Definition
KUAI4 KUANG4 WANG4 Pinyin fai3 Jyutping

Character (same as ) a lump, a piece of, a fraction Definition
KUAI4 Pinyin faai3 Jyutping


Character to eat, ((non-classical form of ) minced meat Definition
KUAI4 Pinyin kui2 Jyutping


Character to take breath; snoring; snorting Definition
KUAI4 Pinyin fai3 Jyutping

Character go-between, broker, proxy Definition
KUAI4 Pinyin kui2 Jyutping
U+5108 Traditional

Character go-between, broker, proxy Definition
KUAI4 Pinyin kui2 Jyutping KAI KE On NAKAGAI Kun KOY Korean cúi Viet
U+4FA9 Simplified

Character dirt clod; piece Definition
KUAI4 Pinyin KAI KE On TSUCHIKURE Kun KOY Korean
U+584A Variant

Character swallow, gulp down; greedy Definition
KUAI4 Pinyin faai3 Jyutping
U+5672 Traditional

Character swallow, gulp down; greedy Definition
KUAI4 Pinyin faai3 Jyutping KUWAI KE WAI E KATSU KACHI On NODO SUSURU KOKOROYOI AKARUI Kun Hangul KHWAY Korean gọi Viet
U+54D9 Simplified

Character piece, lump; dollar Definition
KUAI4 Pinyin faai3 Jyutping KAI On
U+584A Traditional

Character piece, lump; dollar Definition
KUAI4 Pinyin faai3 Jyutping KAI On KATAMARI TSUCHIKURE Kun Hangul KOY Korean kuɑ̀i Tang khối Viet
U+5757 Simplified U+51F7 Variant


Character
KUAI4 Pinyin kui2 kwui2 Jyutping KAI KE On MAGUSAGURA KURA Kun Hangul KOY Korean

Character rapid, quick, speedy, fast; soon Definition
KUAI4 Pinyin faai3 Jyutping KAI On KOKOROYOI Kun Hangul KHWAY Korean kuài Tang khoái Viet

Character Chinese cypress, Chinese juniper Definition
KUAI4 GUI4 HUI4 Pinyin kui2 Jyutping KAI On HINOKI Kun HOY Korean
U+6A9C Traditional

Character
KUAI4 Pinyin

Character irrigation ditch, trench; river Definition
KUAI4 Pinyin kui2 Jyutping
U+6FAE Traditional

Character irrigation ditch, trench; river Definition
KUAI4 HUI4 HUA2 Pinyin kui2 Jyutping KAI KE WAI E On Hangul HOY Korean gội Viet
U+6D4D Simplified

Character sly, cunning, crafty Definition
KUAI4 HUA2 Pinyin kui2 Jyutping KAI On WARUGASHIKO Kun Hangul HOY KHWAY Korean
U+72EF Simplified U+733E Variant

Character
KUAI4 GUI4 HUI4 Pinyin fui2 kui2 wui6 Jyutping

Character chopsticks Definition
KUAI4 Pinyin faai3 Jyutping KAI On HASHI Kun

Character
KUAI4 Pinyin KAI KE On NUKA Kun

Character minced meat or fish Definition
KUAI4 Pinyin kui2 Jyutping
U+81BE Traditional

Character minced meat or fish Definition
KUAI4 Pinyin kui2 Jyutping KAI On NAMASU Kun Hangul HOY Korean guɑ̀i Tang gỏi Viet
U+810D Simplified

Character state in today's Henan province Definition
KUAI4 Pinyin kui2 Jyutping
U+9136 Traditional

Character state in today's Henan province Definition
KUAI4 Pinyin kui2 Jyutping KAI KE On HOY Korean
U+90D0 Simplified

Character gallop Definition
KUAI4 JUE2 Pinyin kyut3 Jyutping KETSU KECHI GAI KE On RABA Kun
U+2B61D Simplified


Character minced fish; hash Definition
KUAI4 Pinyin kui2 Jyutping KAI On NAMASU Kun Hangul HOY Korean gỏi Viet
U+9C99 Simplified

Character minced fish; hash Definition
KUAI4 Pinyin kui2 Jyutping KAI On NAMASU Kun
U+9C60 Traditional

𫐆 Character to gallop; a mule Definition
KUAI4 JUE2 Pinyin kyut3 Jyutping
U+8F63 Traditional

Traditional Simplified
kuai4 Pinyin
broker English

Traditional Simplified
Kuai4 Pinyin
surname Kuai English

Traditional Simplified
kuai4 Pinyin
throat English to swallow English塊壘 Traditional 块垒 Simplified
kuai4 lei3 Pinyin
gloom English a lump on the heart English

塊根 Traditional 块根 Simplified
kuai4 gen1 Pinyin
starchy tuber on roots of plants English

塊煤 Traditional 块煤 Simplified
kuai4 mei2 Pinyin
lump coal English

塊狀 Traditional 块状 Simplified
kuai4 zhuang4 Pinyin
lump English

塊莖 Traditional 块茎 Simplified
kuai4 jing1 Pinyin
starchy tuber on stem of plants English

塊菌 Traditional 块菌 Simplified
kuai4 jun4 Pinyin
truffle (edible root fungus) English


塊頭 Traditional 块头 Simplified
kuai4 tou2 Pinyin
size English body size English


Records 1 - 50 of 100 retrieved in 139 ms