Character a kind of beast, a kind of mule Definition
DAN3 DAN4 ZHE2 Pinyin zaak6 Jyutping


Character sincere; real, true; truth Definition
DAN3 DAN4 Pinyin taan2 Jyutping TAN SEN ZEN On ATSUI MAKOTO Kun Hangul TAN Korean

Character
DAN3 SHEN3 Pinyin SHIN JIN On

Character
DAN3 Pinyin TAN On SAKU Kun

Character to move, to shake Definition
DUN4 DEN4 Pinyin dan3 dan6 Jyutping TON On HIKU Kun đùn Viet

Character to dust; a duster Definition
DAN3 SHAN4 SHAN3 CHAN2 Pinyin daan6 sin6 Jyutping
U+64A3 Traditional

Character
DUN1 Pinyin dan3 doe1 Jyutping

Character to dust; a duster Definition
DAN3 TAN4 Pinyin taam2 taam3 Jyutping đùm Viet

Character to dust; a duster Definition
DAN3 CHAN2 SHAN4 Pinyin daan6 sin6 Jyutping TAN DAN SEN ZEN On MOTSU Kun
U+63B8 Simplified

Character to jolt; to thump Definition
DUN1 Pinyin dan3 Jyutping đun Viet

Character
DAN3 Pinyin

Character
DAN3 Pinyin

Character
DAN3 Pinyin

Character jaundice; disorders of stomach Definition
DAN3 DAN4 DA5 Pinyin taan2 Jyutping TAN On OUDAN Kun Hangul TAL Korean đớn Viet

Character a fringe Definition
DAN3 Pinyin daam1 daam2 Jyutping TAN TON On HIMO Kun

Character gall bladder; bravery, courage Definition
DAN3 TAN2 TAN3 DA2 Pinyin daam2 Jyutping TAN DAN On KIMO Kun Hangul TAN Korean đảm Viet
U+81BD Traditional

Character gall bladder; bravery, courage Definition
DAN3 Pinyin daam2 Jyutping TAN On KIMO Kun Hangul TAM Korean dɑ̌m Tang đảm Viet
U+80C6 Simplified

Character
DAN3 Pinyin

Character
DAN3 Pinyin daam2 zaam2 Jyutping TAN SEN On HAGARERU Kun Hangul TAM Korean

Traditional Simplified
dan3 Pinyin
surname Dan English sincere English

Traditional Simplified
dan3 Pinyin
to dust English

Traditional Simplified
dan3 Pinyin
to brush away English to dust off English brush English duster English

撣子 Traditional 掸子 Simplified
dan3 zi5 Pinyin
duster English

Traditional Simplified
dan3 Pinyin
jaundice English

Traditional Simplified
dan3 Pinyin
silk fringe of a coronet English

Traditional Simplified
dan3 Pinyin
the gall English the nerve English courage English guts English gall bladder English

膽力 Traditional 胆力 Simplified
dan3 li4 Pinyin
courage English bravery English

膽囊 Traditional 胆囊 Simplified
dan3 nang2 Pinyin
gall bladder English

膽固醇 Traditional 胆固醇 Simplified
dan3 gu4 chun2 Pinyin
cholesterol English

膽大 Traditional 胆大 Simplified
dan3 da4 Pinyin
daring English bold English audacious English

膽大包天 Traditional 胆大包天 Simplified
dan3 da4 bao1 tian1 Pinyin
reckless English extremely daring English

膽子 Traditional 胆子 Simplified
dan3 zi5 Pinyin
courage English nerve English guts English

膽小 Traditional 胆小 Simplified
dan3 xiao3 Pinyin
cowardice English timid English

膽小鬼 Traditional 胆小鬼 Simplified
dan3 xiao3 gui3 Pinyin
coward English

膽怯 Traditional 胆怯 Simplified
dan3 qie4 Pinyin
timid English cowardly English

膽戰 Traditional 胆战 Simplified
dan3 zhan4 Pinyin
to tremble with fear English


膽氣 Traditional 胆气 Simplified
dan3 qi4 Pinyin
courageous English bold English

膽汁 Traditional 胆汁 Simplified
dan3 zhi1 Pinyin
gall English bile English

膽略 Traditional 胆略 Simplified
dan3 lu:e4 Pinyin
courage and resource English

膽石症 Traditional 胆石症 Simplified
dan3 shi2 zheng4 Pinyin
gallstone English

膽石絞痛 Traditional 胆石绞痛 Simplified
dan3 shi2 jiao3 tong4 Pinyin
gallstone colic English

膽破 Traditional 胆破 Simplified
dan3 po4 Pinyin
to be frightened to death English

膽管 Traditional 胆管 Simplified
dan3 guan3 Pinyin
bile duct English


Records 1 - 50 of 93 retrieved in 189 ms