Character depraved talking Definition
ZHAO4 Pinyin ziu6 Jyutping


Character (same as ) to shine upon; to light or illumine Definition
ZHAO4 Pinyin ziu3 Jyutping

Character (ancient form of ) to fall down; to sink Definition
ZHAO4 ZHUI4 Pinyin zeoi6 Jyutping


Character imperial decree; summon Definition
ZHAO4 SHAO4 Pinyin siu6 ziu6 Jyutping SHOU On MESU Kun Hangul SO CO Korean djhiɛ̀u Tang chịu Viet

Character sacrifice Definition
ZHAO4 Pinyin ziu6 Jyutping TEU DEU On HAURIDOKORO Kun

Character an embroidered pennant Definition
ZHAO4 Pinyin siu6 ziu6 Jyutping CHOU JOU On

Character
ZHAO4 Pinyin ziu3 Jyutping SHOU On TEERU TEERASU TEERERU Kun

Character
ZHAO4 Pinyin SOU SHOU On KINOTOGI Kun trảu Viet

Character oar, scull, paddle; row Definition
ZHAO4 ZHUO1 Pinyin zaau6 Jyutping TOU TAKU On KAJI Kun Hangul TO Korean *djhàu Tang trạc Viet
U+68F9 Variant

Character illumine, light up; reflect Definition
ZHAO4 ZHAO1 Pinyin ziu3 Jyutping SHOU SHAKU On TERU Kun Hangul SO CO Korean chiếu Viet
U+7167 Variant

Character shine, illumine, reflect Definition
ZHAO4 Pinyin ziu3 Jyutping SHOU On TERU TERASU TERI Kun Hangul CO Korean *jiɛ̀u Tang chiếu Viet
U+70A4 Variant

Character
ZHAO4 Pinyin

Character
ZHAO4 Pinyin

Character
ZHAO4 Pinyin SHOU On TEERU TERASU TEERERU Kun

Character ladle, bamboo skimmer Definition
ZHAO4 Pinyin zaau3 Jyutping SOU On ZARU SU Kun Hangul CO Korean

Character
ZHAO4 Pinyin

Character basket for catching fish; cover Definition
ZHAO4 Pinyin zaau3 Jyutping TOU On KOMERU Kun

Character
ZHAO4 Pinyin

Character
ZHAO4 Pinyin CHOU JOU TOU DOU On HAJIME HAKARU Kun

Character begin, commence, originate Definition
ZHAO4 Pinyin siu6 Jyutping CHOU On HAJIMERU HAJIME Kun Hangul CO Korean


Character decree, proclaim; imperial decree Definition
ZHAO4 ZHAO1 Pinyin ziu3 ziu6 Jyutping SHOU On MIKOTONORI TSUGERU Kun Hangul CO Korean *jiɛ̀u Tang chiếu Viet
U+8BCF Simplified

Character decree, proclaim; imperial decree Definition
ZHAO4 Pinyin ziu3 Jyutping
U+8A54 Traditional

Character surname; ancient state Definition
ZHAO4 TIAO3 Pinyin ziu6 Jyutping
U+8D99 Traditional

Character surname; ancient state Definition
ZHAO4 TIAO3 DIAO4 Pinyin ziu6 Jyutping CHOU On OYOBU KOERU SUBASHIKOI Kun Hangul CO Korean *djiɛ̀u Tang
U+8D75 Simplified

Character
ZHAO4 Pinyin

Character pheasant Definition
ZHAO4 Pinyin zok6 Jyutping TOU CHOU TAKU DAKU On KIJI YAMADORI Kun

Traditional Simplified
Zhao4 Pinyin
surname Zhao English

Traditional Simplified
zhao4 Pinyin
sign English omen English portent English to portend or foretell English million or mega- English million millions, billion (old) English


兆瓦 Traditional 兆瓦 Simplified
zhao4 wa3 Pinyin
megawatt English

兆瓦特 Traditional 兆瓦特 Simplified
zhao4 wa3 te4 Pinyin
megawatt English

兆赫 Traditional 兆赫 Simplified
zhao4 he4 Pinyin
megahertz English


兆頭 Traditional 兆头 Simplified
zhao4 tou5 Pinyin
omen English portent English sign English

Traditional Simplified
zhao4 Pinyin
to call together English to summon English to convene English

召喚 Traditional 召唤 Simplified
zhao4 huan4 Pinyin
to summon English to beckon English to call English

召回 Traditional 召回 Simplified
zhao4 hui2 Pinyin
to recall (a product, an ambassador etc) English


召開 Traditional 召开 Simplified
zhao4 kai1 Pinyin
to convene (a conference or meeting) English to convoke English to call together English


召集 Traditional 召集 Simplified
zhao4 ji2 Pinyin
to convene English to gather English

Traditional Simplified
zhao4 Pinyin
chirp English

Traditional Simplified
zhao4 Pinyin
sacrifice English


Records 1 - 50 of 100 retrieved in 200 ms