Character (simplified form of ) grieved, pained Definition
CHOU2 Pinyin cau4 JyutpingCharacter bellied in water-gas, belch; burp Definition
CHOU2 Pinyin sau4 Jyutping


Character big fish Definition
CHOU2 Pinyin caa1 caau1 caau4 Jyutping

Character clown, comedian; 2nd terrestrial branch Definition
CHOU3 Pinyin cau2 Jyutping CHUU CHU On USHI Kun Hangul CHWUK CHWU Korean sửu Viet
U+919C Traditional


Character enemy, hate, hatred, enmity Definition
CHOU2 QIU2 Pinyin cau4 kau4 sau4 Jyutping KYUU GU On ADA KATAKI Kun Hangul KWU Korean cừu Viet
U+8B90 Variant

Character surname Definition
CHOU3 Pinyin CHUU On

Character companion, mate, colleague Definition
CHOU2 Pinyin cau4 Jyutping
U+5114 Traditional

Character to stare at Definition
CHOU3 Pinyin cau1 ciu2 Jyutping SEU On ITSUKUSHIMANAI UREHERUSAMA Kun Hangul CHO Korean

Character companion, mate, colleague Definition
CHOU2 Pinyin cau4 Jyutping CHUU JU On TOMOGARA Kun Hangul CWU Korean djhiou Tang
U+4FE6 Simplified

Character
CHOU3 Pinyin CHUU On KOE Kun

Character
CHOU2 Pinyin CHUU CHU On TARE NOROU Kun trù Viet

Character
CHOU2 Pinyin CHIU JIYU SHIU On

Character distressed, regretful, sad Definition
CHOU2 Pinyin cau4 Jyutping CHUU On URAMU Kun Hangul CHWU Korean *tjiou Tang

Character anxiety; to worry about, be anxious Definition
CHOU2 Pinyin sau4 Jyutping SHUU On UREI UREERU Kun Hangul SWU Korean *jrhiou Tang sầu Viet

Character grieved, pained Definition
CHOU2 Pinyin cau4 Jyutping CHYUU JIU TAU TOU On HOGARAKA UREHERU Kun

Character draw out, pull out; sprout Definition
CHOU1 Pinyin cau1 Jyutping CHUU On NUKU HIKU Kun Hangul CHWU Korean *tjiou Tang trừu Viet

Character pluck Definition
CHOU1 Pinyin cau1 Jyutping SHUU SHU SU On so Viet

Character
CHOU3 Pinyin

Character
CHOU2 Pinyin

Character
CHOU2 Pinyin CHUU JU SHUU SHU On

Character
CHOU4 Pinyin cau3 Jyutping SHUU SHU KYUU KU On NIOI Kun

Character
CHOU2 Pinyin

Character panting of cow; grunting of ox Definition
CHOU1 Pinyin cau4 Jyutping SHUU SHU On

Character protrude Definition
CHOU1 Pinyin

Character farmland, arable land; category Definition
CHOU2 Pinyin cau4 Jyutping CHUU On UNE TAGUI HATAKE Kun
U+7587 Traditional

Character farmland, arable land; category Definition
CHOU2 Pinyin cau4 Jyutping CHUU On UNE TAGUI Kun Hangul CWU Korean
U+7574 Simplified

Character to be healed; to reform Definition
CHOU1 LU4 Pinyin cau1 Jyutping CHUU CHU RYOU On IERU Kun Hangul CHWU Korean

Character
CHOU2 Pinyin

Character see, look, gaze at Definition
CHOU3 Pinyin cau2 Jyutping

Character to look at; to gaze Definition
CHOU3 Pinyin

Character dense, crowded, packed; soupy Definition
CHOU2 TIAO2 TIAO4 DIAO4 Pinyin cau4 Jyutping CHUU CHOU On SHIGERU OOI Kun Hangul CO CWU Korean djhiou Tang

Character chip, tally, token; raise money Definition
CHOU2 Pinyin cau4 Jyutping
U+7C4C Traditional

Character a utensil used to filter wine; a filter Definition
CHOU1 Pinyin cau1 Jyutping Viet

Character chip, tally, token; raise money Definition
CHOU2 TAO2 Pinyin cau4 Jyutping CHUU On KAZUTORI HAKARIGOTO Kun Hangul CWU Korean djhiou Tang
U+7B79 Simplified

Character
CHOU2 Pinyin

Character silk cloth, satin damask Definition
CHOU2 TAO1 DIAO4 Pinyin cau4 Jyutping CHUU TOU On MATOU Kun Hangul CWU TO Korean djhiou Tang
U+7EF8 Simplified

Character silk cloth, satin damask Definition
CHOU2 TAO1 Pinyin cau4 Jyutping
U+7DA2 Traditional

Character smell, stink, emit foul odor Definition
CHOU4 XIU4 Pinyin cau3 Jyutping SHUU KYUU On KUSAI NIOI KAGU Kun Hangul CHWI Korean chiòu Tang Viet

Character
CHOU4 Pinyin SHUU On KUSAAI Kun

Character
CHOU2 Pinyin

Character coverlet; bedspread Definition
CHOU2 DAO1 Pinyin cau4 Jyutping CHUU JU TOU On HADAGI Kun Hangul CWU Korean djhiou Tang


Records 1 - 50 of 612 retrieved in 523 ms