Unicode 5.2
Character Definition one thousand ; leader of one thousand men Value 1000
Pinyin QIAN1 Jyutping cin1 On SEN Kun KASHIRA Hangul Korean CHEN
Variant U+5343

Unicode 5.2
Character Definition thin
Pinyin JIAN4 Jyutping cin5 zin1 On SEN ZEN Kun ASAI HADAKA Hangul Korean CHEN

Unicode 5.2
Character Definition beautiful , lovely ; son-in-law
Pinyin QIAN4 QING4 Jyutping sin3 sin6 On SEN SEI Kun UTSUKUSHII TSURATSURA Hangul Korean CHEN Tang tsiɛ̀ng Viet thiến

Unicode 5.2
Character
Pinyin CHUAN3 On SEN SHUN Kun SOMUKU MUKAIAU MAJIRU Hangul Korean CHEN

Unicode 5.2
Character
Pinyin CHAN2 TAN3 Jyutping cin4 sin4 taan2 On SEN ZEN TAN DAN Kun TATAZUMU YAUSU HOSHIIMAMA Hangul Korean CHEN

Unicode 5.2
Character Definition thousand ; many , numerous ; very ; ( Cant .) a cheater , swindler Value 1000
Pinyin QIAN1 Jyutping cin1 On SEN Kun CHI Hangul Korean CHEN Tang *tsen Viet thiên
Variant U+4EDF

Unicode 5.2
Character Definition pant , gasp , breathe heavily
Pinyin CHUAN3 Jyutping cyun2 On ZEN SEN Kun AEGU SEKI Hangul Korean CHEN Tang chiuɛ̌n Viet suyễn

Unicode 5.2
Character Definition sky , heaven ; god , celestial
Pinyin TIAN1 Jyutping tin1 On TEN Kun AME SORA Hangul Korean CHEN Tang *ten Viet thiên

Unicode 5.2
Character Definition stream , river ; flow ; boil
Pinyin CHUAN1 Jyutping cyun1 On SEN Kun KAWA Hangul Korean CHEN Tang *chiuɛn Viet xuyên

Unicode 5.2
Character Definition monopolize ; claim ; arbitrarily ; to dare
Pinyin SHAN4 Jyutping sin6 On SEN Kun HOSHIIMAMA Hangul Korean CHEN Tang zhiɛ̀n Viet chen

Unicode 5.2
Character Definition spring , fountain ; wealth , money
Pinyin QUAN2 Jyutping cyun4 On SEN Kun IZUMI ZENI Hangul Korean CHEN Tang *dzhiuɛn Viet tuyền

Unicode 5.2
Character Definition flowing water
Pinyin JIAN4 Jyutping zin3 On SEN ZEN SON ZON Kun ITARU Hangul Korean CHEN Viet tuồn

Unicode 5.2
Character Definition shallow , not deep ; superficial
Pinyin QIAN3 JIAN1 JIAN4 CAN2 ZAN4 Jyutping cin2 On SEN Kun ASAI Hangul Korean CHEN Tang *tsiɛ̌n Viet thiển
Simplified U+6D45

Unicode 5.2
Character Definition sprinkle , spray ; spill , splash
Pinyin JIAN4 JIAN1 ZAN4 Jyutping zin1 zin3 On SEN Kun SOSOGU Hangul Korean CHEN Tang tziɛ̀n
Simplified U+6E85

Unicode 5.2
Character Definition green jade
Pinyin CHUAN4 QUAN4 Jyutping cyun3 Hangul Korean CHEN

Unicode 5.2
Character Definition kilowatt ; kilogram
Jyutping cin1 ngaa5 Kun KIROGURAMU Hangul Korean CHEN

Unicode 5.2
Character Definition Ormazda , god of the Zoroastrians ; extended to god of the Manicheans
Pinyin XIAN1 YAO1 Jyutping jiu1 On KEN TEN Hangul Korean CHEN

穿
Unicode 5.2
Character 穿 Definition penetrate , pierce , drill ; wear
Pinyin CHUAN1 Jyutping cyun1 On SEN Kun UGATSU Hangul Korean CHEN Tang *chiuɛn tjæng tjæ̀ng Viet xuyên

Unicode 5.2
Character Definition km
Pinyin QIAN1 Kun KIROMEETORU Hangul Korean CHEN

Unicode 5.2
Character
Pinyin JIAN4 ZUN4 On SEN ZEN SON ZON Kun HUTATABI Hangul Korean CHEN

Unicode 5.2
Character Definition oppose , deviate , be contrary to
Pinyin CHUAN3 Jyutping cyun2 On SEN SHUN Kun SOMUKU Hangul Korean CHEN Tang shuìn

Unicode 5.2
Character Definition exuberant and vigorous foliage
Pinyin QIAN1 QIAN4 Jyutping cin1 On SEN Kun SHIGERU Hangul Korean CHEN Tang tsen
Variant U+831C

Unicode 5.2
Character Definition madder , rubia cordifolia ; reeds
Pinyin QIAN4 QIAN1 XI1 Jyutping sai1 sin3 sin6 On SEN Kun AKANE Hangul Korean CHEN

Unicode 5.2
Character Definition repeat , reoccur ; recommend
Pinyin JIAN4 Jyutping zin3 On SEN ZEN Kun SHIKIRINI Hangul Korean CHEN KEN
Traditional U+85A6

Unicode 5.2
Character Definition lush vegetation , luxuriant growth
Pinyin QIAN4 Jyutping sin3 On SEN Kun AKANE Hangul Korean CHEN Tang tsèn

Unicode 5.2
Character Definition finish , complete ; solve ; complete
Pinyin CHAN3 Jyutping cin2 zin2 On TEN Kun IMASHIMERU Hangul Korean CHEN
Simplified U+8487

Unicode 5.2
Character Definition offer , present ; recommend
Pinyin JIAN4 Jyutping zin3 On SEN SHIN Kun SUSUMERU KUSAYOMOGI KOMO Hangul Korean CHEN Tang *tzèn
Simplified U+8350

Unicode 5.2
Character Definition silkworms
Pinyin CAN2 TIAN3 Jyutping caam4 tim5 On SAN TEN Kun KAIKO Hangul Korean CHEN CAM Viet tằm
Traditional U+8836

Unicode 5.2
Character Definition mean , low ; cheap , worthless
Pinyin JIAN4 Jyutping zin6 On SEN ZEN Kun IYASHII SHIZU Hangul Korean CHEN Tang *dzhiɛ̀n Viet tiện
Simplified U+8D31

Unicode 5.2
Character Definition trample , tread upon , walk on
Pinyin JIAN4 Jyutping cin5 zin6 On SEN Kun FUMU Hangul Korean CHEN Tang dzhiɛ̌n
Simplified U+8DF5

辿
Unicode 5.2
Character 辿 Definition follow , pursue
Pinyin CHAN1 Jyutping cin4 On TEN Kun TADORU TADORI Hangul Korean CHEN

Unicode 5.2
Character Definition move , shift , change ; transfer
Pinyin QIAN1 Jyutping cin1 On SEN Kun UTSURU UTSUSU Hangul Korean CHEN Tang *tsiɛn Viet thiên
Simplified U+8FC1

Unicode 5.2
Character Definition bracelet , armlet
Pinyin CHUAN4 Jyutping cyun1 cyun3 On SEN Kun UDEWA KUSHIRO Hangul Korean CHEN Tang chiuɛ̀n Viet xuyến
Simplified U+948F

Unicode 5.2
Character Definition explain , clarify , elucidate
Pinyin CHAN3 Jyutping cin2 zin2 On SEN Kun HIRAKU Hangul Korean CHEN Viet xén
Simplified U+9610

Unicode 5.2
Character Definition footpaths between fields ; paths Value 1000
Pinyin QIAN1 Jyutping cin1 On SEN Kun AZE MICHI HAKAMICHI Hangul Korean CHEN Tang tsen

Unicode 5.2
Character Definition ( in taoism ) the heaven
Pinyin TIAN1 Hangul Korean CHEN
Variant U+9754

Unicode 5.2
Character Definition swing
Pinyin QIAN1 Jyutping cin1 On SEN Kun TORU Hangul Korean CHEN Tang tsiɛn

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin qian4 ; xi1 Reading On セン Reading Kun あかね Reading Korean cheon Reading Korean
Meaning madder ; red dye ; Turkey red Meaning es tinte rojo ; rojo brillante

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin qian1 Reading Kun キロメートル Reading Korean cheon Reading Korean
Meaning kilometer ; ( kokuji )

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin chuan4 Reading On カン ; ケン ; セン Reading Kun くし ; つらぬ .く Reading Korean gwan ; cheon Reading Korean ;
Meaning shish kebab ; spit ; skewer Meaning fr brochette ; broche Meaning es broqueta ; espetón

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin chuan4 Reading On セン Reading Kun くしろ ; うでわ Nanori くし Reading Korean cheon Reading Korean
Meaning bracelet Meaning es brazalete ; pulsera

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin tian3 ; can2 Reading On サン ; テン Reading Kun かいこ ; こ Reading Korean cheon ; jam Reading Korean ;
Meaning silkworm Meaning fr ver à soie Meaning es gusano de seda Meaning pt bicho-da-seda

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin qian1 Reading On セン Reading Kun Nanori かず ; ゆき Reading Korean cheon Reading Korean
Meaning thousand Meaning fr mille Meaning es mil ; muchos Meaning pt Mil

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin chuan1 Reading On セン Reading Kun かわ Nanori か ; こ ; さわ Reading Korean cheon Reading Korean
Meaning stream ; river ; river or 3-stroke river radical ( no . 47 ) Meaning fr rivière ; fleuve ; radical rivière ( no . 47 ) Meaning es arroyo ; río Meaning pt corrente ; rio

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin zhuan4 Reading On サン ; セン Reading Kun せん . する ; えら .む ; えら .ぶ Reading Korean chan ; cheon Reading Korean ;
Meaning composing ; editing ; compiling ; selecting

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin quan2 Reading On セン Reading Kun いずみ Nanori いず ; ずい ; ずみ ; ぜい ; ぜん ; の Reading Korean cheon Reading Korean
Meaning spring ; fountain Meaning fr source ; fontaine Meaning es manantial ; fuente Meaning pt Fonte ; nascente

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin qian3 ; jian1 Reading On セン Reading Kun あさ .い Nanori あざ ; さ Reading Korean cheon Reading Korean
Meaning shallow ; superficial ; frivolous ; wretched ; shameful Meaning fr peu profond ; superficiel ; frivole ; misérable ; honteux Meaning es poco profundo ; superficial Meaning pt raso ; frívolo ; superficial ; desprezível ; obsceno

穿
KanjiDic2 100402
Literal 穿
Reading Pinyin chuan1 Reading On セン Reading Kun うが .つ ; は.く Reading Korean cheon Reading Korean
Meaning put on ( to the feet ) ; dig ; pierce ; drill

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin chuan3 Reading On ブ ; セン Reading Kun まい ; そむ .く Nanori ます Reading Korean cheon Reading Korean
Meaning dancing radical ( no . 136 )

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin jian4 Reading On セン Reading Kun すす . める Nanori こも Reading Korean cheon Reading Korean
Meaning recommend ; mat ; advise ; encourage ; offer Meaning fr recommander ; natte ; conseiller ; encourager ; proposer Meaning es recomendación ; consejo ; recomendar ; aconsejar Meaning pt recomendar ; esteira ; aconselhar ; encorajar ; oferecer

Records 1 - 50 of 74 retrieved in 240 ms