Character a net; net-like, radical 122 Definition
WANG3 Pinyin mong5 Jyutping
BC Cangjie Input Code

𦉪 Character
BC Cangjie Input Code

紀元前 Word
きげんぜん Reading
pre-era Translation eng BC Translation eng BCE Translation eng vor unserer Zeitrechnung Translation ger vor Christi Geburt Translation ger v.Chr Translation ger avant jésus christ Translation fre avant j. c. Translation fre

BC Word B.C. Word
ビーシー Reading
BC (before Christ) Translation eng

Traditional Simplified
qian2 Pinyin
front English forward English ahead English ago English before English first English former English formerly English future English BC (e.g. 前293年) English

西元前 Traditional 西元前 Simplified
Xi1 yuan2 qian2 Pinyin
before the common era English BC EnglishCharacter theatrical plays, opera, drama Definition
JU4 Pinyin kek6 Jyutping GEKI KEKI GYAKU On HAGESHII Kun Hangul KUK Korean *ghiæk Tang kịch Viet
U+5267 Simplified

Character cut apart, split, chop Definition
PI1 PI3 Pinyin pek3 pek6 pik1 Jyutping HEKI HYAKU On SAKU TSUNZAKU Kun Hangul PYEK Korean pek Tang

Character surname; kill, destroy Definition
LIU2 Pinyin lau4 Jyutping RU RYUU On KOROSU Kun Hangul LYU Korean *liou Tang
U+5218 Simplified

Character sword, dagger, saber Definition
JIAN4 Pinyin gim3 Jyutping KEN On TSURUGI Kun Hangul KEM Korean *gi(u)æ̀m Tang kiếm Viet
U+5251 Simplified

Character amputate, cut off Definition
GUI4 Pinyin gui3 kui2 Jyutping KAI KE KATSU On TATSU Kun HOY KOY Korean
U+523D Simplified

Character peaceful, harmonious Definition
XIE2 Pinyin hip6 Jyutping KYOU GYOU On KANAU AU Kun HYEP Korean

Character whetstone; grind, sharpen; whet Definition
LI4 Pinyin lai6 Jyutping REI RAI RETSU RECHI On TO TOGU KOSURU Kun Hangul LYE Korean *liɛ̀i Tang lẹ Viet
U+5389 Simplified

Character chat, jaw, gossip, talk Definition
LAO2 Pinyin lou4 Jyutping TOU CHOU TA KOU KYOU ROU On KAMABISUSHII SAKEBU KOE Kun CHO Korean lao Viet
U+5520 Simplified

Character mirthful, happy; interjection Definition
XI1 Pinyin hei1 Jyutping KI I On IMASHIME YAHARAGU AA WARAHU Kun Hangul HUY Korean hi Viet

Character used describe clarity of voice; resonant Definition
LIAO2 LIAO4 Pinyin liu4 Jyutping REU RYOU On Hangul LYO Korean rêu Viet

Character ridicule, deride, scorn, jeer at Definition
CHAO2 ZHAO1 Pinyin zaau1 Jyutping TOU CHOU On AZAKERU Kun Hangul CO Korean djau Tang trào Viet

Character be silent, be quiet Definition
HEI1 MO4 Pinyin hei1 Jyutping BOKU MOKU KOKU On SHIZUKA DAMARU AGIMUKU Kun Hangul MWUK Korean

Character mouth, lips Definition
ZUI3 Pinyin zeoi2 Jyutping SHI On KUCHIBASHI Kun Hangul CHWI Korean tziuɛ̌ Tang
U+5480 Variant

Character rushing sound; gush forward Definition
HUA1 HUA2 Pinyin jip6 waa1 waa4 Jyutping KA KE On KAMABISUSHI YAKAMASHII Kun Hangul HWA Korean
U+54D7 Simplified U+8B41 Variant

Character exhale; blow out; deep sigh; hiss; praise, flatter; lie Definition
XU1 Pinyin heoi1 Jyutping KYO On FUKU USO Kun Hangul HE Korean xiu xiù Tang hờ Viet
U+5618 Simplified

Character choke; hiccup Definition
YE1 Pinyin jit3 Jyutping ITSU ETSU On MUSEBU Kun Hangul YEL Korean ế Viet

Character burst Definition
PU1 Pinyin pok3 Jyutping BOKU On

Character spurt, blow out, puff out Definition
PEN1 PEN4 Pinyin fan5 pan1 pan3 Jyutping FUN On FUKU HAKU Kun Hangul PWUN Korean pən Tang phún Viet
U+55B7 Simplified

Character neighing of a horse; gravel voiced, husky throated; (Cant.) to hiccough Definition
SI1 XI1 Pinyin sai1 si1 Jyutping SEI On INANAKU Kun Hangul SI Korean *sei Tang Viet

Character roar, howl, scream; whistle Definition
XIAO4 Pinyin siu3 Jyutping SHOU SHITSU On USOBUKU Kun Hangul SO Korean *sèu Tang
U+5578 Simplified U+5628 Variant

Character sigh in disapproval; take small Definition
JI1 Pinyin gei1 Jyutping KI KE GI On KI Korean
U+53FD Simplified

Character porch; courtyard; steps leading Definition
CHI2 Pinyin ci4 Jyutping CHI JI On KIZAHASHI SU Kun Hangul CI Korean *djhi Tang

Character high mound; hilly countryside; wasteland Definition
XU1 Pinyin heoi1 Jyutping KYO On ATO Kun Hangul HE Korean kiu Tang

Character increase, add to, augment Definition
ZENG1 Pinyin zang1 Jyutping ZOU SOU On MASU FUERU FUYASU Kun Hangul CUNG Korean *tzəng Tang tăng Viet

Character grave, mound; bulge; bulging Definition
FEN2 Pinyin fan4 Jyutping FUN On HAKA Kun Hangul PWUN Korean *bhiən Tang phần Viet
U+575F Simplified

Character fall down, drop, sink, go to ruin Definition
ZHUI4 Pinyin zeoi6 Jyutping TSUI On OCHIRU Kun Hangul CHWU Korean *djhuì Tang truỵ Viet
U+5760 Simplified

Character fall, sink, let fall; degenerate Definition
DUO4 HUI1 Pinyin do6 fai1 Jyutping DA On KUZURE KUZUSU OCHIRU Kun Hangul THA Korean dhuɑ̌ Tang đoạ Viet
U+5815 Simplified

Character heap, mound, block of stone Definition
DUN1 Pinyin dan1 dan2 deon1 Jyutping TON On Hangul TON Korean đôn Viet

Character tomb Definition
FAN2 Pinyin faan4 Jyutping HAN HON On TSUKA Kun

Character red; anger; ire; surname Definition
SHI4 Pinyin sik1 Jyutping SEKI SHAKU KAKU KYAKU On SAKAN IKARUSAMA Kun Hangul SEK HAK Korean

Character enjoy; play, amuse oneself Definition
XI1 Pinyin hei1 Jyutping KI On TANOSHIMU URESHII Kun Hangul HUY Korean

Character elegant, refined; skillful Definition
XIAN2 Pinyin haan4 Jyutping KAN On MIYABIYAKA Kun Hangul HAN Korean
U+5A34 Simplified

Character beautiful, lovely, pretty, graceful Definition
CHAN2 Pinyin sim4 Jyutping SEN ZEN On HIKITSUNAGA MIUCHI Kun Hangul SEN Korean zhiɛn Tang
U+5A75 Simplified

Character charming, enchanting Definition
WU3 Pinyin mou4 mou5 Jyutping BU MU On KOBIRU MIMEYOI Kun
U+59A9 Simplified

Character seductive and loveable; tender Definition
JIAO1 Pinyin giu1 Jyutping KYOU On NAMAMEKASHII Kun Hangul KYO Korean *gyɛu Tang kiều Viet
U+5A07 Simplified

Character graceful, charming, fascinating Definition
RAO3 RAO2 YAO3 Pinyin jiu4 Jyutping DEU NEU ZEU DAU EU KEU On WAZURUWASHII NAYAMU Kun Hangul YO Korean
U+5A06 Simplified

Character shanty, hut, shack Definition
LIAO2 Pinyin liu4 Jyutping RYOU On TSUKASA Kun Hangul LYO Korean leu Tang
U+F9BC Variant

Character broad, wide; spacious, vast Definition
KUAN1 Pinyin fun1 Jyutping KAN On HIROI YURUYAKA KUTSUROGU Kun Hangul KWAN Korean kuɑn Tang khoan Viet
U+5BBD Simplified U+5BDB Variant

Character examine, investigate; judge Definition
SHEN3 Pinyin sam2 Jyutping SHIN On TSUMABIRAKA Kun Hangul SIM Korean thẩm Viet
U+5BA1 Simplified

Character write; draw, sketch; compose Definition
XIE3 Pinyin se2 Jyutping SHA On UTSUSU Kun Hangul SA Korean *siǎ Tang tả Viet
U+5199 Simplified

Character storey, layer, floor, stratum Definition
CENG2 Pinyin cang4 Jyutping SOU On KASANARU KASA Kun Hangul CHUNG Korean *dzhəng Tang tầng Viet
U+5C42 Simplified

Character footwear, shoes; walk on, tread Definition
LÜ3 Pinyin lei5 leoi5 Jyutping RI On HAKU KUTSU FUMU Kun Hangul LI Korean *lǐ Tang
U+F9DF Variant


Records 1 - 50 of 102 retrieved in 3100 ms