Character entwine; wind around; surround Definition
RAO4 RAO3 Pinyin jiu2 jiu5 Jyutping JOU NYOU On MATOU MEGURU Kun Hangul YO Korean *njiɛ̌u njiɛ̀u Tang nhiễu Viet
U+7ED5 Simplified

Character entwine; wind around; surround Definition
RAO4 RAO3 Pinyin jiu5 Jyutping
U+7E5E Traditional

Character entwine; wind around; surround Definition
RAO4 RAO3 Pinyin jiu5 Jyutping JOU NYOU On MEGURU Kun Hangul YO Korean *njiɛ̌u njiɛ̀u Tang nháo Viet

Character
RAO4 Pinyin

Character
RAO4 Pinyin

Traditional Simplified
rao4 Pinyin
to wind English to coil (thread) English to rotate around English to spiral English to move around English to go round (an obstacle) English to by-pass English to make a detour English to confuse English to perplex English


繞口令 Traditional 绕口令 Simplified
rao4 kou3 ling4 Pinyin
tongue-twister English

繞嘴 Traditional 绕嘴 Simplified
rao4 zui3 Pinyin
hard to get one's mouth around English a tongue-twister English


繞地 Traditional 绕地 Simplified
rao4 di4 Pinyin
to orbit the earth English

繞射 Traditional 绕射 Simplified
rao4 she4 Pinyin
interference (of wave motion in physics) English

繞彎 Traditional 绕弯 Simplified
rao4 wan1 Pinyin
to go for a walk around English fig. to speak in a roundabout way English
繞手 Traditional 绕手 Simplified
rao4 shou3 Pinyin
thorny issue English tricky case English


繞流 Traditional 绕流 Simplified
rao4 liu2 Pinyin
turbulence (in fluid mechanics) English

繞組 Traditional 绕组 Simplified
rao4 zu3 Pinyin
coil (in electric motor or transformer) English

繞繞 Traditional 绕绕 Simplified
rao4 rao4 Pinyin
twisting and turning English involved and tricky English

繞脖子 Traditional 绕脖子 Simplified
rao4 bo2 zi5 Pinyin
tricky English involved English to beat about the bush English繞行 Traditional 绕行 Simplified
rao4 xing2 Pinyin
detour English long way around English

繞路 Traditional 绕路 Simplified
rao4 lu4 Pinyin
to make a detour English to take the long route English

繞過 Traditional 绕过 Simplified
rao4 guo4 Pinyin
to detour English to bypass English to circumvent English to avoid English to wind around (of a road etc) English

繞道 Traditional 绕道 Simplified
rao4 dao4 Pinyin
roundabout route English detour EnglishTraditional Simplified
rao4 Pinyin
|, to rotate around Variant
to spiral English to move around English to go round (an obstacle) English to by-pass English to make a detour English

Traditional Simplified
rao4 Pinyin
aufrollen (u.E.) (V) Deutsch blasen, drehen (u.E.) (V) Deutsch schlingen (u.E.) (V) Deutsch umgehen (u.E.) (V) Deutsch


繞地 Traditional 绕地 Simplified
rao4 di4 Pinyin
Erde umkreisen (u.E.) Deutsch

繞杆 Traditional 绕杆 Simplified
rao4 gan1 Pinyin
Drehkreuz (u.E.) (S) Deutsch

繞過 Traditional 绕过 Simplified
rao4 guo4 Pinyin
übergehen (u.E.) (V) Deutsch


繞航 Traditional 绕航 Simplified
rao4 hang2 Pinyin
Deviation (u.E.) (S) Deutsch

繞開 Traditional 绕开 Simplified
rao4 kai1 Pinyin
umgehen (u.E.) (V) Deutsch

繞開行駛 Traditional 绕开行驶 Simplified
rao4 kai1 xing2 shi3 Pinyin
umfahren (u.E.) (V) Deutsch


繞路 Traditional 绕路 Simplified
rao4 lu4 Pinyin
einen Umweg machen Deutsch

繞羅拉 Traditional 绕罗拉 Simplified
rao4 luo2 la1 Pinyin
Faserwickel (u.E.) Deutsch


繞圈子 Traditional 绕圈子 Simplified
rao4 quan1 zi5 Pinyin
umfahren (u.E.) (V) Deutsch

繞手 Traditional 绕手 Simplified
rao4 shou3 Pinyin
verzwickt, vertrackt (u.E.) (V, vulg) Deutsch

繞數 Traditional 绕数 Simplified
rao4 shu4 Pinyin
Windungszahl (u.E.) Deutsch


繞線輪 Traditional 绕线轮 Simplified
rao4 xian4 lun2 Pinyin
Band (u.E.) (S) Deutsch

繞行 Traditional 绕行 Simplified
rao4 xing2 Pinyin
Umfahrung (u.E.) (S) Deutsch Umleitung (u.E.) (S) Deutsch


Records 1 - 50 of 54 retrieved in 228 ms