Character long time (ago); time passage, grow late Definition
JIU3 Pinyin gau2 Jyutping KYUU KU On HISASHII Kun Hangul KWU Korean *gioǔ gioǔ Tang cửu Viet
U+4E46 Variant

Character long time (ago); time passage, grow late Definition
JIU3 Pinyin KYUU KU On HISASHII Kun KWU Korean gioǔ Tang
U+4E45 Variant

Character nine Definition 9 Value
JIU3 Pinyin gau2 Jyutping KYUU KU On KOKONOTSU Kun Hangul KWU KYU Korean *gioǔ gioǔ Tang cửu Viet

Character
JIU3 Pinyin KYUU On KYU Korean

Character
JIU3 Pinyin

Character cauterize with moxa; moxibustion Definition
JIU3 Pinyin gau3 Jyutping KYUU On YAITO Kun Hangul KWU Korean cứu Viet

Character black-colored jade Definition 9 Value
JIU3 Pinyin gau2 Jyutping KYUU KU On Hangul KWU Korean

Character
JIU3 Pinyin

Character
JIU3 Pinyin KYUU KU On NAMETORU Kun

Character grand, valiant Definition
JIU3 JIU1 JIU4 Pinyin dau2 gau2 Jyutping KYUU On HATARAKI Kun Hangul KYU Korean

Character wine, spirits, liquor, alcoholic beverage Definition
JIU3 Pinyin zau2 Jyutping SHU On SAKE Kun Hangul CWU Korean *tziǒu Tang

Character
JIU3 Pinyin KYUU KU On NAGAI Kun

Character scallion, leek; radical 179 Definition
JIU3 Pinyin gau2 Jyutping KYUU KU On NIRA Kun Hangul KWU Korean giǒu Tang
U+827D Variant

Character scallion, leek Definition
JIU3 Pinyin gau2 Jyutping KYOU KU On NIRA Kun Hangul KWU Korean
U+97ED Variant

Traditional Simplified
jiu3 Pinyin
(long) time English (long) duration of time English

久久 Traditional 久久 Simplified
jiu3 jiu3 Pinyin
for a very long time English

久之 Traditional 久之 Simplified
jiu3 zhi1 Pinyin
for a long time English久別 Traditional 久别 Simplified
jiu3 bie2 Pinyin
a long period of separation English


久已 Traditional 久已 Simplified
jiu3 yi3 Pinyin
long ago English a long time since English久留 Traditional 久留 Simplified
jiu3 liu2 Pinyin
to stay for a long time English

久病 Traditional 久病 Simplified
jiu3 bing4 Pinyin
my old illness English chronic condition English


久等 Traditional 久等 Simplified
jiu3 deng3 Pinyin
to wait for a long time English


久而久之 Traditional 久而久之 Simplified
jiu3 er2 jiu3 zhi1 Pinyin
over time English as time passes English in the fullness of time English久遠 Traditional 久远 Simplified
jiu3 yuan3 Pinyin
old English ancient English far away English

久長 Traditional 久长 Simplified
jiu3 chang2 Pinyin
a long time English

久闊 Traditional 久阔 Simplified
jiu3 kuo4 Pinyin
a long period of separation English

久陪 Traditional 久陪 Simplified
jiu3 pei2 Pinyin
to accompany over long term English

Traditional Simplified
jiu3 Pinyin
|[jiu3] Variant

Traditional Simplified
jiu3 Pinyin
nine English 9 English


九三學社 Traditional 九三学社 Simplified
jiu3 san1 xue2 she4 Pinyin
Jiusan Society English九分之一 Traditional 九分之一 Simplified
jiu3 fen1 zhi1 yi1 Pinyin
one ninth English

九十 Traditional 九十 Simplified
jiu3 shi2 Pinyin
ninety EnglishRecords 1 - 50 of 100 retrieved in 176 ms