Traditional Simplified
ku4 Pinyin
|, trousers Variant
pants English

Traditional Simplified
ku4 Pinyin
|, trousers Variant
pants English hakama English

袴子 Traditional 袴子 Simplified
ku4 zi5 Pinyin
褲子|裤子, trousers Variant
pants English

Traditional Simplified
kun1 Pinyin
pants (old) English

Traditional Simplified
ku4 Pinyin
drawers English trousers English pants English

褲子 Traditional 裤子 Simplified
ku4 zi5 Pinyin
trousers English pants English

Literal
ku4 Reading Pinyin Reading On ずぼん Reading Kun
trousers Meaning pants Meaning

パンツァー Reading Pantzer Romaji

パンツィーニ Reading Panzini Romaji

パンツ Reading
underpants Translation eng women's trousers Translation eng {Kleidung} Unterhose Translation ger Slip Translation ger {Kleidung} Badehose Translation ger kurze Hose. Translation ger slip Translation fre


パンツナー Reading Panzner Romaji

Character pants; trousers; panties Definition
KU4 Pinyin fu3 Jyutping KO On HAKAMA Kun Hangul KO Korean Tang khố Viet
U+8932 Variant

パンチェフ Reading Pantscheff Romaji

パンティースカート Reading
panty skirt Translation eng pantskirt Translation eng


Records 1 - 17 of 17 retrieved in 98 ms